بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون همیشه مرد نیست گاهی مجنون دخترکی تنهاست که لیلی نام دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری گذشت تا باورمان شد آنچه باد می برد ما بوديم نه خاطراتمان!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر يقين داری حتما پروانه میشوي؛ بگذار روزگار هر چه قدر میخواهد پيله كند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر"دروغ"بزرگي است، سالهاست که با"غوره ها" كلنجار ميروم"حلوا"نميشوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حكايت جالبيست...  كلمه ى زندگی با"زن" آغاز ميشود...  و کلمه ى مردن با"مرد"...  پس ببال به خود که آغازگر زندگی هستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت از خدا نخواه که تمام دنیا رو بهت بده فقط بخواه کسی رو بهت بده که تو رو به تمام دنیا نده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حاجیان به شیطان سنگ می زدند، شیطان می خندید و می گفت: این جماعت که امروز به من سنگ می زنند، برسند تهران به من زنگ می زنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام: كسي كه يادم نكرد من يادش كنم شايد او تنهاتر از من باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی روزای بدی که دارن میرن و الهی هیچ وقت برنگردن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درفلسفه ی وفا چنین آمده است: \"دل وقف شکستن است..بیهوده نرنج!!!!\"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی درویشی را گفتن چرا دوست نمیطلبی؟ آیا دوستی را دوست نداری؟  گفت: دوستی را دوست دارم اما طاقت جدایی دوست را ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفر از فاصله ی دور حکایت دارد / خسته با رفتن احساس رفاقت دارد / چه صمیمانه به درگاه خدا گویم / که دلم از دوری دوست شکایت دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسیدم دوست بهتره یا برادر ؟ گفت دوست برادری است که با میل خود انتخاب می کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم خوشبختی از کدوم راهه گفتند خوشبختی خودش راهه گفتم از من تا خوشبختی چقدر فاصله است گفتند از تو تا خودت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم براي سفید بودن برگه نقاشی ام تنبیهم كرد و "همه" به من خندیدند...  اما من خدایی را كشیده بودم كه "همه" میگفتند دیدنی نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همنشيني باخوبان به ما آموخت اگر هم خوب نيستيم لااقل قدر خوبان را بدانيم زی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون همیشه مرد نیست گاهی مجنون دخترکی تنهاست که لیلی نام دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری گذشت تا باورمان شد آنچه باد می برد ما بوديم نه خاطراتمان!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر يقين داری حتما پروانه میشوي؛ بگذار روزگار هر چه قدر میخواهد پيله كند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر"دروغ"بزرگي است، سالهاست که با"غوره ها" كلنجار ميروم"حلوا"نميشوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حكايت جالبيست...  كلمه ى زندگی با"زن" آغاز ميشود...  و کلمه ى مردن با"مرد"...  پس ببال به خود که آغازگر زندگی هستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت از خدا نخواه که تمام دنیا رو بهت بده فقط بخواه کسی رو بهت بده که تو رو به تمام دنیا نده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حاجیان به شیطان سنگ می زدند، شیطان می خندید و می گفت: این جماعت که امروز به من سنگ می زنند، برسند تهران به من زنگ می زنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام: كسي كه يادم نكرد من يادش كنم شايد او تنهاتر از من باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی روزای بدی که دارن میرن و الهی هیچ وقت برنگردن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درفلسفه ی وفا چنین آمده است: \"دل وقف شکستن است..بیهوده نرنج!!!!\"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی درویشی را گفتن چرا دوست نمیطلبی؟ آیا دوستی را دوست نداری؟  گفت: دوستی را دوست دارم اما طاقت جدایی دوست را ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفر از فاصله ی دور حکایت دارد / خسته با رفتن احساس رفاقت دارد / چه صمیمانه به درگاه خدا گویم / که دلم از دوری دوست شکایت دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسیدم دوست بهتره یا برادر ؟ گفت دوست برادری است که با میل خود انتخاب می کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم خوشبختی از کدوم راهه گفتند خوشبختی خودش راهه گفتم از من تا خوشبختی چقدر فاصله است گفتند از تو تا خودت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم براي سفید بودن برگه نقاشی ام تنبیهم كرد و "همه" به من خندیدند...  اما من خدایی را كشیده بودم كه "همه" میگفتند دیدنی نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همنشيني باخوبان به ما آموخت اگر هم خوب نيستيم لااقل قدر خوبان را بدانيم زی