بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردي كه با همسرش همچون پرنسس رفتار ميكند گواه اين است كه خود در آغوش يك ملكه به دنيا آمده و پرورش يافته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتيجه زندگي چيزهايي نيست كه جمع ميكنيم بلكه قلبهاييست كه جذب ميكنيم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهش گردن خودش...آنروز روزه بودم كه حسرت داشتنش را خوردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا آنکس که صادقانه یادم می کند.هرلحظه عاشقانه یادش کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها دلگرمی میخوام... وگرنه چیزی که زیاده سرگرمی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز هشیاران عالم هر که را دیدم غمی دارد دلا دیوانه شو دیوانگی هم عالمی دارد شاد باشید و شاد زندگی کنید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رسیدن به توست که پرواز میکنم...نکندقفس تو باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن مانند شیشه ی ظریف و شکستنیست،هرگز توانایی مقاومت او را نیازمایید زیرا ممکن است ناگهان بشکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودن هرگز به تلخی از دست دادن یک بودن نیست،بودن هایت را هرگز از دست نده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی نگو لیاقتت عشق مقدسم نبود/ حس میکنم نبودی و بودن تویه قصه بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادت هست فقط ميگفتي لب تر كن . . . لب كه هيچ چشمانم را تر كردم ولي باز تركم كردي. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستاره اي آسمانم نداشت،آمدي براي ستاره چيني،ديدمت آنچنان مست نگاهت شدم كه آسمانم شدي. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه غمين دلم به پايان رسيد،چون در آسمان دلم پديدار شدي. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن پروانه هازيردرخت كاج به هم ميرسن،يه درخت كاج پيداكردم بياپروانه باشيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت مکر زن صد ریشه دارد فلک از دست زن اندیشه دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخورد خون دلم مردمک چشم و سزاست، که چرا دل به جگر گوشه ی مردم دادم........

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردي كه با همسرش همچون پرنسس رفتار ميكند گواه اين است كه خود در آغوش يك ملكه به دنيا آمده و پرورش يافته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتيجه زندگي چيزهايي نيست كه جمع ميكنيم بلكه قلبهاييست كه جذب ميكنيم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهش گردن خودش...آنروز روزه بودم كه حسرت داشتنش را خوردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا آنکس که صادقانه یادم می کند.هرلحظه عاشقانه یادش کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها دلگرمی میخوام... وگرنه چیزی که زیاده سرگرمی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز هشیاران عالم هر که را دیدم غمی دارد دلا دیوانه شو دیوانگی هم عالمی دارد شاد باشید و شاد زندگی کنید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رسیدن به توست که پرواز میکنم...نکندقفس تو باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن مانند شیشه ی ظریف و شکستنیست،هرگز توانایی مقاومت او را نیازمایید زیرا ممکن است ناگهان بشکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودن هرگز به تلخی از دست دادن یک بودن نیست،بودن هایت را هرگز از دست نده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی نگو لیاقتت عشق مقدسم نبود/ حس میکنم نبودی و بودن تویه قصه بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادت هست فقط ميگفتي لب تر كن . . . لب كه هيچ چشمانم را تر كردم ولي باز تركم كردي. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستاره اي آسمانم نداشت،آمدي براي ستاره چيني،ديدمت آنچنان مست نگاهت شدم كه آسمانم شدي. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه غمين دلم به پايان رسيد،چون در آسمان دلم پديدار شدي. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن پروانه هازيردرخت كاج به هم ميرسن،يه درخت كاج پيداكردم بياپروانه باشيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت مکر زن صد ریشه دارد فلک از دست زن اندیشه دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخورد خون دلم مردمک چشم و سزاست، که چرا دل به جگر گوشه ی مردم دادم........