بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم باش.اصلا هم نگران گم شدنت هم نباش!!!!!!! اونی که اگه کم باشی گمت کنه همونیه که اگه زیاد باشی حیفت میکنه!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این تونیستی که مرا از یادبرده ای* این منم که به یادم اجازه نمیدهم حتی ازنزدیکی ذهن توعبورکند* صحبت ازفراموشی نیست*صحبت از (لیاقت)است**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش قلم نشانی تورا می نوشت،نه در به دری مرا….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همینــــکه آرزوهایــــم را خــــاک کــــردم به آرامش رسیـــدم چــــه ســــاده بود خوشبختــــی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم را به تو میدهم! مدتش را هم خودت تعیین کن! اما گفته باشم... اجاره بهایش کــَمـَــرت را میشکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو برای لمس نکردنم حیا را بهانه کردی و من برای لمس نشدنم : خدشه دار شدن ظرافتت را... اما واقعیت این است که تو نانجیب ترین کروکودیل جهان بودی...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پایان زندگی خیلی از ما خواهیم گفت : کاش تنها چند لحظه بیشتر فرصت داشتیم تا به هم نگاه کنیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ان زمان كه ادميان وفاكنندوماهيان بروازفراموشت ميكنم امابدان نه ادميان وفا ميكنندونه ماهيان بروازبس هميشه به يادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من غم برای خوردن بسیار دارم تو دیگر برایم لقمه نگیر..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نعره هیچ شیری خانه چوبی را خراب نمیکند !!!...از سکوت موریانه بترس..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر ای لطیف ترین گل بوستان هستی تو شگفتی خلقتی تو لبریز عظمتی تو را دوست دارم و می ستایمت! دست بر دعا بر می دارم و از خدای یگانه برایت بركت,رحمت و عزت می طلبم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمر در انتظاری تا پیدا کنی آن را که درکت کند و تو را همانگونه که هستی بپذیردو عاقبت در می یابی که او از همان آغاز خودت بوده ای....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها لالت می کنند...بعد هی می پرسند...چرا حرف نمی زنی!!!؟؟ این خنده دارترین نمایشنامه ی دنیاست... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی رقص واژگان است... وقتی که یکی به خاطر تفاوت تنها می شود و دیگری به خاطر تنهایی متفاوت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم از یاری که یار داشته باشد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كودكي نگران وعده بعدي غذايش نيست،زيرابه مهرباني پدرومادرش ايمان دارد.ايكاش منهم مثل او به خدايم ايمان ميداشتم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم باش.اصلا هم نگران گم شدنت هم نباش!!!!!!! اونی که اگه کم باشی گمت کنه همونیه که اگه زیاد باشی حیفت میکنه!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این تونیستی که مرا از یادبرده ای* این منم که به یادم اجازه نمیدهم حتی ازنزدیکی ذهن توعبورکند* صحبت ازفراموشی نیست*صحبت از (لیاقت)است**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش قلم نشانی تورا می نوشت،نه در به دری مرا….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همینــــکه آرزوهایــــم را خــــاک کــــردم به آرامش رسیـــدم چــــه ســــاده بود خوشبختــــی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم را به تو میدهم! مدتش را هم خودت تعیین کن! اما گفته باشم... اجاره بهایش کــَمـَــرت را میشکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو برای لمس نکردنم حیا را بهانه کردی و من برای لمس نشدنم : خدشه دار شدن ظرافتت را... اما واقعیت این است که تو نانجیب ترین کروکودیل جهان بودی...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پایان زندگی خیلی از ما خواهیم گفت : کاش تنها چند لحظه بیشتر فرصت داشتیم تا به هم نگاه کنیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ان زمان كه ادميان وفاكنندوماهيان بروازفراموشت ميكنم امابدان نه ادميان وفا ميكنندونه ماهيان بروازبس هميشه به يادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من غم برای خوردن بسیار دارم تو دیگر برایم لقمه نگیر..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نعره هیچ شیری خانه چوبی را خراب نمیکند !!!...از سکوت موریانه بترس..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر ای لطیف ترین گل بوستان هستی تو شگفتی خلقتی تو لبریز عظمتی تو را دوست دارم و می ستایمت! دست بر دعا بر می دارم و از خدای یگانه برایت بركت,رحمت و عزت می طلبم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمر در انتظاری تا پیدا کنی آن را که درکت کند و تو را همانگونه که هستی بپذیردو عاقبت در می یابی که او از همان آغاز خودت بوده ای....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها لالت می کنند...بعد هی می پرسند...چرا حرف نمی زنی!!!؟؟ این خنده دارترین نمایشنامه ی دنیاست... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی رقص واژگان است... وقتی که یکی به خاطر تفاوت تنها می شود و دیگری به خاطر تنهایی متفاوت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم از یاری که یار داشته باشد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كودكي نگران وعده بعدي غذايش نيست،زيرابه مهرباني پدرومادرش ايمان دارد.ايكاش منهم مثل او به خدايم ايمان ميداشتم.