بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــــــــا اعصاب من بــــــــــــــــازي نکن بخـــــــــــــــوام باهات بــــــــــــــــازي کنـــــــــــم شهـــــــــــــــربــــــازي ميشـــــــــــــي!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوستان یکرنگ بهترازعصای شاهنشاهی میتوان اعتمادکرد (کوروش کبیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار فَصل کِه حَرفِه … فَصلِ پَنجُمُی هَست بِه نام تــــُـــــو ، بِه هَوایِ تـــــُــــو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فَهمیدِه‌ام کِه نِفرَت هَم مِثلِ دیگر اِحساساتِ مِثل عِشق ، قِیمت دارد تَنفُر را هَم نَبایَد خَرج هَر کَسی کَرد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدَم ها ... ، باهـَـــــم ها و بی هَـــــم ها ... زُوج و فـــَـرد ... و مَنـی کِه انِگــــار با پــِـلاک تـَــنهــــائی ... هیچ راهی به مَحدوده یِ زوج و فرد نـَدارم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده به دانه های روی دام خیره شده بود!با خود گفت:چگونه بمیرم؟گرسنه و آزاد؟؟یاسیر و اسیر؟؟...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران خیس شدن پاهایش بود...آن زمان که آب از سرمن گذشته بود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"من" "تو" و فقط... "یک قاب عکس" این تمام خوشبختی بود که از جیب خدا کش رفتـــــــــــــــــــــــــــم...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ســــتاره چیدن از این دشت... نیازی به پرســـــــش نداری... هنوزم یکــــــــی کنارت نشسته... که با اون نیازی به هیچکس نـــــــــــداری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودیم "دل دردها" را به زبان گریه میگفتیم همه میفهمیدن... اما الآن که بزرگ شدیم "درد دلها" را به هر زبانی میگوئیم،کسی نمیفهمه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهم رفت ب مانند باد پاییزی که می وزد تا تمام برگ های نفس بریده را با خود ببرد . . . . . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزشمندتربن مکانهایی که در دنیا میتوان حضور داشت در فکر کسی... در دعای کسی... و در قلب کسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی یعنی اینکه ... اگه توی یه راهی باهم باشیم و ناگهان یه خرس دنبالمون کنه من بخاطر تو اهسته تر فرار کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گم کرده راهش را/وچشمام نگاهش را/شبیه آسمانی که شبی گم کرده ماهش را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیایید به هم دروغ نگوییم...آدم است...باور میکند...دل میبندد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان شاهد عهدیست که با هم بستیم ابرها در سفرند آسمان اما هست.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــــــــا اعصاب من بــــــــــــــــازي نکن بخـــــــــــــــوام باهات بــــــــــــــــازي کنـــــــــــم شهـــــــــــــــربــــــازي ميشـــــــــــــي!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوستان یکرنگ بهترازعصای شاهنشاهی میتوان اعتمادکرد (کوروش کبیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار فَصل کِه حَرفِه … فَصلِ پَنجُمُی هَست بِه نام تــــُـــــو ، بِه هَوایِ تـــــُــــو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فَهمیدِه‌ام کِه نِفرَت هَم مِثلِ دیگر اِحساساتِ مِثل عِشق ، قِیمت دارد تَنفُر را هَم نَبایَد خَرج هَر کَسی کَرد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدَم ها ... ، باهـَـــــم ها و بی هَـــــم ها ... زُوج و فـــَـرد ... و مَنـی کِه انِگــــار با پــِـلاک تـَــنهــــائی ... هیچ راهی به مَحدوده یِ زوج و فرد نـَدارم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده به دانه های روی دام خیره شده بود!با خود گفت:چگونه بمیرم؟گرسنه و آزاد؟؟یاسیر و اسیر؟؟...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران خیس شدن پاهایش بود...آن زمان که آب از سرمن گذشته بود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"من" "تو" و فقط... "یک قاب عکس" این تمام خوشبختی بود که از جیب خدا کش رفتـــــــــــــــــــــــــــم...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ســــتاره چیدن از این دشت... نیازی به پرســـــــش نداری... هنوزم یکــــــــی کنارت نشسته... که با اون نیازی به هیچکس نـــــــــــداری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودیم "دل دردها" را به زبان گریه میگفتیم همه میفهمیدن... اما الآن که بزرگ شدیم "درد دلها" را به هر زبانی میگوئیم،کسی نمیفهمه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهم رفت ب مانند باد پاییزی که می وزد تا تمام برگ های نفس بریده را با خود ببرد . . . . . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزشمندتربن مکانهایی که در دنیا میتوان حضور داشت در فکر کسی... در دعای کسی... و در قلب کسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی یعنی اینکه ... اگه توی یه راهی باهم باشیم و ناگهان یه خرس دنبالمون کنه من بخاطر تو اهسته تر فرار کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گم کرده راهش را/وچشمام نگاهش را/شبیه آسمانی که شبی گم کرده ماهش را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیایید به هم دروغ نگوییم...آدم است...باور میکند...دل میبندد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان شاهد عهدیست که با هم بستیم ابرها در سفرند آسمان اما هست.