بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قاعده بازیست :اگر دست دلت باز شد که دوستش داری ... باختنت حتمی است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستیها کمرنگ .بی کسیها پیداست... راست گفتی سهراب آدم اینجا تنهاست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روزی کـه تــو پـا بـه زمــیـن گــذاشـتــی  گــرم شــدنــش آغــاز شــد! و هـنــوز دانـشـمـنـدان در پــی ایـنـن  کــه چــرا یـخ هــای قــطــب جــنــوب آب مـیـشــوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد شهدا.... ......وچگونه دربند خاک بماند آنکه پروازآموخته است!!! «سید مرتضی آوینی»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـتـی تـو نـیـسـتـی .. نــگـاهـم حـوصـلـه نـمـی کـنـد  پـایـش را از چــشـمـم بـیـرون بـگـذارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد شهدا.... باورتان اگر نیست که میشود زنده بود و نبود...مرا ببینید! و اگر زنده نبود و بود.......شهدا را!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قصه از ابتدا هم به سر آمده بود.... فقط در میان قصه ما کلاغی آواره شد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بضيام ... باس بگي.... حيف درد زايمان ننت ....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

20 سال بعد  بابت کارایی که نکردی  بیشتر افسوس میخوری  تا  بابت  کارایی  که  کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــا .... اینقـــدر بهــم ظرفیــت بــده ؛ که نعمـــت هــایی که از روی بخشنــــدگی ات بهــم میــدی , به پای ٍ لیــاقت خودم ننـــویسم ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در استانه ی فصل سرد در محفل عزای آینه ها در اجتماع سوگوار تجربه های پریده رنگ و این غروب بارور شده از دانش سکوت چگونه میشود به کسی که میرود این سان صبور ,سنگین ,سرگردان فرمان ایست داد... (فروغ فرحزاد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی انسان حسرت فرصت از دست رفته ای را میخورد که از آن به ""بد"" تعبیر میکرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونـایـی هـسـتـن کـه بـا مـرور و یـاد آوریـشـون، خـنـده و گـاهـی قـه قــهه سـراغِ آدم مـیـاد .. بـعـدش بـبـیـنـی در عـیـنِ خـنـده یـه بـغـضِ کـوچـولـو خـودش تـرکـیـده و اشـکـاتـم جـاری شــدن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم نرود که:من تنها هستم و تنها من نیستم...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما نسلي هستيم ك بچگي براي تنبيه مان خودكار بين انگشتانمان مي گذاشتند و حال ما . . . . . . . . .... ... .. . ..... .... ... .. . خود براي تنبيه سيگار بين انگشتان مي گذاريم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ازنسل آبان زاده شده ام. مهربانی ام راپشت ظاهر سردم پنهان کرده ام. ارامشم راازمن نگیرید که درون طوفانی ام دیر میبخشد وزود دلم میشکند اماتنها باانتقام است که التیام می یابد درون خرد شده ام...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قاعده بازیست :اگر دست دلت باز شد که دوستش داری ... باختنت حتمی است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستیها کمرنگ .بی کسیها پیداست... راست گفتی سهراب آدم اینجا تنهاست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روزی کـه تــو پـا بـه زمــیـن گــذاشـتــی  گــرم شــدنــش آغــاز شــد! و هـنــوز دانـشـمـنـدان در پــی ایـنـن  کــه چــرا یـخ هــای قــطــب جــنــوب آب مـیـشــوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد شهدا.... ......وچگونه دربند خاک بماند آنکه پروازآموخته است!!! «سید مرتضی آوینی»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـتـی تـو نـیـسـتـی .. نــگـاهـم حـوصـلـه نـمـی کـنـد  پـایـش را از چــشـمـم بـیـرون بـگـذارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد شهدا.... باورتان اگر نیست که میشود زنده بود و نبود...مرا ببینید! و اگر زنده نبود و بود.......شهدا را!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قصه از ابتدا هم به سر آمده بود.... فقط در میان قصه ما کلاغی آواره شد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بضيام ... باس بگي.... حيف درد زايمان ننت ....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

20 سال بعد  بابت کارایی که نکردی  بیشتر افسوس میخوری  تا  بابت  کارایی  که  کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــا .... اینقـــدر بهــم ظرفیــت بــده ؛ که نعمـــت هــایی که از روی بخشنــــدگی ات بهــم میــدی , به پای ٍ لیــاقت خودم ننـــویسم ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در استانه ی فصل سرد در محفل عزای آینه ها در اجتماع سوگوار تجربه های پریده رنگ و این غروب بارور شده از دانش سکوت چگونه میشود به کسی که میرود این سان صبور ,سنگین ,سرگردان فرمان ایست داد... (فروغ فرحزاد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی انسان حسرت فرصت از دست رفته ای را میخورد که از آن به ""بد"" تعبیر میکرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونـایـی هـسـتـن کـه بـا مـرور و یـاد آوریـشـون، خـنـده و گـاهـی قـه قــهه سـراغِ آدم مـیـاد .. بـعـدش بـبـیـنـی در عـیـنِ خـنـده یـه بـغـضِ کـوچـولـو خـودش تـرکـیـده و اشـکـاتـم جـاری شــدن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم نرود که:من تنها هستم و تنها من نیستم...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما نسلي هستيم ك بچگي براي تنبيه مان خودكار بين انگشتانمان مي گذاشتند و حال ما . . . . . . . . .... ... .. . ..... .... ... .. . خود براي تنبيه سيگار بين انگشتان مي گذاريم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ازنسل آبان زاده شده ام. مهربانی ام راپشت ظاهر سردم پنهان کرده ام. ارامشم راازمن نگیرید که درون طوفانی ام دیر میبخشد وزود دلم میشکند اماتنها باانتقام است که التیام می یابد درون خرد شده ام...