بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیندار آن است که در کشاکش بلا دیندار بماند،وگرنه درهنگام راحت و فراغت و صلح چه بسیارند اهل دین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آواي خروسان سحر خيز سحر سر ميزند از خواب برخيز به آب ديده دل را شستشو كن  پس آنگه جانب معشوق رو كن مساجد خانه نور سرورند  تجلي گاه آيات حضورند زجا برخيز هنگام حضور است... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـبــلــنــا پـــســـره مــــیــرفــت 15 ســال زنــدان بـــعــد دخــتــره بــه پـــاش مــیـــمــونــد الان نــمـــیـــشـــه بـــری ســـره کـــوچـــه مـــاســــت بـــخــــری !!! |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن فـرق زیادی سـت بین  کـم آوردن با کـوتاه آمـدن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جیره ی سیگارم را بدهید! و تنهایم بگذارید!!!! در من تیمارستانی قصد شورش دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خوش قول:  به مادر قول داده بود برمی گردد. چشم مادر که به استخوان های بی جمجمه افتاد لبخند تلخی زد و گفت :‎ ‎بچه ام سرش می رفت قولش نمی رفت."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد داشته باش درست در لحظه ای که می گویی "من تسلیمم"شخص دیگری که در حال نظاره ی همان موقعیت است باخود می گوید:چه فرصت بزرگی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد که باشی ... به تن ِ زن اشتیاق داری امّا ... به زن ِ زن احتیاج ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک ریختن چشم نمی خواهد ... ،  دل می خواهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش آنچه که هستی اگر نمیتوانی عوض شوی و نمیتوانی دلی رو نگه داری کسی رو امیدوار نکن با شعار هات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو ببخش که بی خبر تو خلوتت فدم میزارم مقصرش دل تنگه منه،من که گناهی ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻳﺎ ﺯﻫﺮﺍ ( ﺱ ) " ﺭﻭﺯﯼ ﻧﺮﺳﺪ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﺍﻓﺘﺪ ﺑﯿﻦِ ﺩﺳﺖِ ﻣﻦ ﻭ ﭼﺎﺩﺭِ ﺳﯿﺎﻫﺖ ﺑﺎﻧﻮ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کال تا کمال یک "میم"فرق است... عمری را باید بدهی تا حرفی را بخری...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو پاکت سیگار نوشته بود "سیگار برای شما واطرآفیانتان زیان آور است" تو دلم گفتم :تو یه نفر اطراف من پیدا کن قول میدم به خاطر اونم که شده سیگارو ترک کنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ی طبقاتی را زمانی فهمیدم که درخیابان های بالا شهر بوی گوشت وزعفران میداد  ودر کوچه پس کوچه های پایین شهر بوی پیاز وسبزی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باشيد چيزهايي را كه دوست داريد بدست آوريد وگرنه ناچار خواهيد بود چيزهايي را كه بدست آورده ايد دوست داشته باشيد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیندار آن است که در کشاکش بلا دیندار بماند،وگرنه درهنگام راحت و فراغت و صلح چه بسیارند اهل دین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آواي خروسان سحر خيز سحر سر ميزند از خواب برخيز به آب ديده دل را شستشو كن  پس آنگه جانب معشوق رو كن مساجد خانه نور سرورند  تجلي گاه آيات حضورند زجا برخيز هنگام حضور است... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـبــلــنــا پـــســـره مــــیــرفــت 15 ســال زنــدان بـــعــد دخــتــره بــه پـــاش مــیـــمــونــد الان نــمـــیـــشـــه بـــری ســـره کـــوچـــه مـــاســــت بـــخــــری !!! |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن فـرق زیادی سـت بین  کـم آوردن با کـوتاه آمـدن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جیره ی سیگارم را بدهید! و تنهایم بگذارید!!!! در من تیمارستانی قصد شورش دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خوش قول:  به مادر قول داده بود برمی گردد. چشم مادر که به استخوان های بی جمجمه افتاد لبخند تلخی زد و گفت :‎ ‎بچه ام سرش می رفت قولش نمی رفت."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد داشته باش درست در لحظه ای که می گویی "من تسلیمم"شخص دیگری که در حال نظاره ی همان موقعیت است باخود می گوید:چه فرصت بزرگی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد که باشی ... به تن ِ زن اشتیاق داری امّا ... به زن ِ زن احتیاج ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک ریختن چشم نمی خواهد ... ،  دل می خواهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش آنچه که هستی اگر نمیتوانی عوض شوی و نمیتوانی دلی رو نگه داری کسی رو امیدوار نکن با شعار هات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو ببخش که بی خبر تو خلوتت فدم میزارم مقصرش دل تنگه منه،من که گناهی ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻳﺎ ﺯﻫﺮﺍ ( ﺱ ) " ﺭﻭﺯﯼ ﻧﺮﺳﺪ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﺍﻓﺘﺪ ﺑﯿﻦِ ﺩﺳﺖِ ﻣﻦ ﻭ ﭼﺎﺩﺭِ ﺳﯿﺎﻫﺖ ﺑﺎﻧﻮ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کال تا کمال یک "میم"فرق است... عمری را باید بدهی تا حرفی را بخری...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو پاکت سیگار نوشته بود "سیگار برای شما واطرآفیانتان زیان آور است" تو دلم گفتم :تو یه نفر اطراف من پیدا کن قول میدم به خاطر اونم که شده سیگارو ترک کنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ی طبقاتی را زمانی فهمیدم که درخیابان های بالا شهر بوی گوشت وزعفران میداد  ودر کوچه پس کوچه های پایین شهر بوی پیاز وسبزی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باشيد چيزهايي را كه دوست داريد بدست آوريد وگرنه ناچار خواهيد بود چيزهايي را كه بدست آورده ايد دوست داشته باشيد.