بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سری از آدما هستن که باید مطابق قانون جنگل باهاشون رفتار کنی. البته از نوع انسان دوستانش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوان بایک گلیم کهنه شب را روزکرد، میتوان باهیچ ساخت، میتوان مهربانی را،خدا را،عشق را با لبی خندان تر از یک شاخه گل تعبیر کرد، میتوان در دفتر فردا نوشت: "خوبی از هر چیز دیگر بهتر است"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوت داور بی اهمیت است ازهرکجا که لبخند میزنی دوباره بازی آغاز میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لنگه های قدیمی درب حیاطمان اگرچه چوبی اند و جیر جیر میکنند... ولی خوش به حالشان که لنگه همند... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیما یوشیج در جشن یک سالگی فرزندش نوشت : پسرم!یک بهار یک تابستان یک پاییز ویک زمستان را دیدی ! ازاین پس همه چیز جهان تکراری است جز مهربانی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس به زبان مازنی: تی زندگی خله تل وونه اون موقع که تی تیناری تیجه گدتر بووشه... زندگیت خیلی تلخ میشه اون وقتی که تنهاییت از خودت بزرگتر میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش مردان حرمت مرد بودنشان را بدانندو زنان شوکت زن بودنشان را..... کاش مردان همیشه مرد باشندو زنان همیشه زن...... آنگاه هر روز نه روز “زن”،نه روز “مرد” بلکه روز “انسان” است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

<<< حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه >>> . ‏↳‏ زبـ‏‏ــان تـ‏‏ــربیـ‏‏ـتـ‏‏ـ نـ‏‏ــشده ، درنـ‏‏ــده ایسـ‏‏ــتـ‏‏ـ کـ‏‏ـه اگـ‏‏ــر رهـ‏‏ــایـ‏‏ــش کـ‏‏ــنی مـ‏‏ـی گـ‏‏ــزد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه شیرین ترین توت ها پای درخت ریخته می شود.درحالی که مابرای چیدن توت های کال چشم بهبالا ترین نقطه داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ینی کشته مرده ی اون دعواهایی هستم که مطمئنم آخرش آشتی میکنیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من یاد داد که آدما نه دروغ میگن نه زیر قولشون می زنن چیزی که میگن فقط احساسشون توی اون لحظس نباید روش حساب کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهـــا ، خیلی هــا بــا هـم جفُت هستن… امّــا …. جـــور نیستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 * * * ای فـ‏‏ـرزنـ‏‏ـد آدم ! زمـ‏‏ـانی کـ‏‏ـه خـ‏‏ـدا را مـ‏‏ـی بینـ‏‏ـی انـ‏‏ـواع نعمـ‏‏ـت هـ‏‏ـا را بـ‏‏ـه تـ‏‏ـو مـ‏‏ـی رسـ‏‏ـانـ‏‏ـد ، و تـ‏‏ـو معصـ‏‏ـیت کـ‏‏ـاری ، بتـ‏‏ـرس .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان این همه گرگ خودم را به موش مردگی زده ام،نه اینکه از خورده شدن بترسم ،طاقت زخم تازه را ندارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که ما رو همین جوری که هستیم با همین اخلاق سگیمون دوس دارن و گرنه بهتر از ما رو که همه دوس دارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز پیش تر گفته شده، اما چون كسی گوش نكرده، دوباره برمی گردیم و تكرارش می كنیم.  (آندره ژید)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سری از آدما هستن که باید مطابق قانون جنگل باهاشون رفتار کنی. البته از نوع انسان دوستانش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوان بایک گلیم کهنه شب را روزکرد، میتوان باهیچ ساخت، میتوان مهربانی را،خدا را،عشق را با لبی خندان تر از یک شاخه گل تعبیر کرد، میتوان در دفتر فردا نوشت: "خوبی از هر چیز دیگر بهتر است"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوت داور بی اهمیت است ازهرکجا که لبخند میزنی دوباره بازی آغاز میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لنگه های قدیمی درب حیاطمان اگرچه چوبی اند و جیر جیر میکنند... ولی خوش به حالشان که لنگه همند... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیما یوشیج در جشن یک سالگی فرزندش نوشت : پسرم!یک بهار یک تابستان یک پاییز ویک زمستان را دیدی ! ازاین پس همه چیز جهان تکراری است جز مهربانی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس به زبان مازنی: تی زندگی خله تل وونه اون موقع که تی تیناری تیجه گدتر بووشه... زندگیت خیلی تلخ میشه اون وقتی که تنهاییت از خودت بزرگتر میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش مردان حرمت مرد بودنشان را بدانندو زنان شوکت زن بودنشان را..... کاش مردان همیشه مرد باشندو زنان همیشه زن...... آنگاه هر روز نه روز “زن”،نه روز “مرد” بلکه روز “انسان” است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

<<< حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه >>> . ‏↳‏ زبـ‏‏ــان تـ‏‏ــربیـ‏‏ـتـ‏‏ـ نـ‏‏ــشده ، درنـ‏‏ــده ایسـ‏‏ــتـ‏‏ـ کـ‏‏ـه اگـ‏‏ــر رهـ‏‏ــایـ‏‏ــش کـ‏‏ــنی مـ‏‏ـی گـ‏‏ــزد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه شیرین ترین توت ها پای درخت ریخته می شود.درحالی که مابرای چیدن توت های کال چشم بهبالا ترین نقطه داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ینی کشته مرده ی اون دعواهایی هستم که مطمئنم آخرش آشتی میکنیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من یاد داد که آدما نه دروغ میگن نه زیر قولشون می زنن چیزی که میگن فقط احساسشون توی اون لحظس نباید روش حساب کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهـــا ، خیلی هــا بــا هـم جفُت هستن… امّــا …. جـــور نیستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 * * * ای فـ‏‏ـرزنـ‏‏ـد آدم ! زمـ‏‏ـانی کـ‏‏ـه خـ‏‏ـدا را مـ‏‏ـی بینـ‏‏ـی انـ‏‏ـواع نعمـ‏‏ـت هـ‏‏ـا را بـ‏‏ـه تـ‏‏ـو مـ‏‏ـی رسـ‏‏ـانـ‏‏ـد ، و تـ‏‏ـو معصـ‏‏ـیت کـ‏‏ـاری ، بتـ‏‏ـرس .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان این همه گرگ خودم را به موش مردگی زده ام،نه اینکه از خورده شدن بترسم ،طاقت زخم تازه را ندارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که ما رو همین جوری که هستیم با همین اخلاق سگیمون دوس دارن و گرنه بهتر از ما رو که همه دوس دارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز پیش تر گفته شده، اما چون كسی گوش نكرده، دوباره برمی گردیم و تكرارش می كنیم.  (آندره ژید)