بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دوست!توهمان شقایق معروف شعر خوب سهرابی!تا تو هستی زندگی باید کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... سرنوشت مرا خیر بنویس...تقدیری نیک... که هر آنکه تو زود خواهی من دیر نخواهم و هر آنکه تو دیر خواهی من زود نخواهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمی در اغوش خدا غمی نداشت. نزد خدا حسرت بیش و کمی نداشت. دل از خدا برید و در زمین نشست صد بار عاشق شد و دلش شکست. به هر طرف نگاه کرد راهش بسته بود یادش امد یک روز دل خدا را شکسته بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری  الهی با بهشت چه سازم . با حور چه بازم . مرا دیده ای ده که از هر نظری بهشتی سازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل کودکان باشید!نه کینه دارن،نه ریا،نه ترسی از شکست دارن،به خاطر همینه که بیشتر از دیگران به خواسته هاشون میرسن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر ی زمانی دروغگو دشمن خدابود خیلیه ها ‏"دشمن خدا..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم برایش میسوزد که روزی خدا تاوان دل شکسته ام را ازش میگیرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی قافیه ی باران است ، گر زمستان بشوم و درختان امیدم همه بی برگ شوند، دوستانم همه ازجنس بهارند و به اندازه باران خدا زیبایند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چایت را بنوش نگران فردا نباش از گندمزار من و تو مشتی کاه میماند  برای بادها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری الـــهی دســـتم گـــیر که دســـت آویز نـــدارم و عـــذرم بپــذیر که پــای گــریـــز نــــدارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ کــسی چیــزی را در دل پنهــان نکنــد جــز آنکــه در لغــزش هــای زبــان ، و رنــگ رخســار آشکــار شــود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ کســی کــه کــردارش او را بــه جــایــی نــرســانــد ، افتخــارات خــانــدانــش هــم او را بــه جــایــی نخــواهــد رســانــد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اداره کردن خویش از سرت استفاده کن.. و برای اداره کردن دیگران از قلبت!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـهـاب حـسـیـنـی -- مــدار صــفــر درجـــه : هـــر وقــت ديــدي حــريـــف داره بــرنـــده مـــيــشــه يـــه لــبــخــنـــــد بـــــزن تــــا بـــه بـــردش شـــک کـــــنــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـلامـتـی اون آدمـی کـه اشـک تـو چـشـمـاش بـود و اومـد کـه از غـمـش بــگــه.......... ولــــــــی . . بــه عــشــق دوســتـای مـجـازیـش جـوک گـفـت تـا دوسـتـاش یـه لـبـخـنـد قـشـنـگ بــزنـن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اعتراف به کلیسا می روم روی در روی علفهای روئیده  بر دیوارکهنه می ایستم  و همه گناهان خودم را یکجا اعتراف می کنم بخشیده خواهم شد به یقین علفها بی واسطه با خدا سخن می گویند ...حسین پناهی...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دوست!توهمان شقایق معروف شعر خوب سهرابی!تا تو هستی زندگی باید کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... سرنوشت مرا خیر بنویس...تقدیری نیک... که هر آنکه تو زود خواهی من دیر نخواهم و هر آنکه تو دیر خواهی من زود نخواهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمی در اغوش خدا غمی نداشت. نزد خدا حسرت بیش و کمی نداشت. دل از خدا برید و در زمین نشست صد بار عاشق شد و دلش شکست. به هر طرف نگاه کرد راهش بسته بود یادش امد یک روز دل خدا را شکسته بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری  الهی با بهشت چه سازم . با حور چه بازم . مرا دیده ای ده که از هر نظری بهشتی سازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل کودکان باشید!نه کینه دارن،نه ریا،نه ترسی از شکست دارن،به خاطر همینه که بیشتر از دیگران به خواسته هاشون میرسن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر ی زمانی دروغگو دشمن خدابود خیلیه ها ‏"دشمن خدا..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم برایش میسوزد که روزی خدا تاوان دل شکسته ام را ازش میگیرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی قافیه ی باران است ، گر زمستان بشوم و درختان امیدم همه بی برگ شوند، دوستانم همه ازجنس بهارند و به اندازه باران خدا زیبایند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چایت را بنوش نگران فردا نباش از گندمزار من و تو مشتی کاه میماند  برای بادها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری الـــهی دســـتم گـــیر که دســـت آویز نـــدارم و عـــذرم بپــذیر که پــای گــریـــز نــــدارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ کــسی چیــزی را در دل پنهــان نکنــد جــز آنکــه در لغــزش هــای زبــان ، و رنــگ رخســار آشکــار شــود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ کســی کــه کــردارش او را بــه جــایــی نــرســانــد ، افتخــارات خــانــدانــش هــم او را بــه جــایــی نخــواهــد رســانــد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اداره کردن خویش از سرت استفاده کن.. و برای اداره کردن دیگران از قلبت!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـهـاب حـسـیـنـی -- مــدار صــفــر درجـــه : هـــر وقــت ديــدي حــريـــف داره بــرنـــده مـــيــشــه يـــه لــبــخــنـــــد بـــــزن تــــا بـــه بـــردش شـــک کـــــنــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـلامـتـی اون آدمـی کـه اشـک تـو چـشـمـاش بـود و اومـد کـه از غـمـش بــگــه.......... ولــــــــی . . بــه عــشــق دوســتـای مـجـازیـش جـوک گـفـت تـا دوسـتـاش یـه لـبـخـنـد قـشـنـگ بــزنـن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اعتراف به کلیسا می روم روی در روی علفهای روئیده  بر دیوارکهنه می ایستم  و همه گناهان خودم را یکجا اعتراف می کنم بخشیده خواهم شد به یقین علفها بی واسطه با خدا سخن می گویند ...حسین پناهی...