بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ربودن دل آدمیان باید بر هم پیشی گرفت و این زیباترین آورد زندگی است .  اُرد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا کات مات نمی فهمند ! فقط دوس دارن بازی کنن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! نادانی دیروزم شادی امروزم را گرفت...نادانی امروزم را بگیر تا شادی فردایم را از دست ندهم...آمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از صدای گذر آب چنان می فهمی تندتر از آب روان عمر گران می گذرد زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست آنقدر سیر بخند که ندانی غم چیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دوریت چه خیال هایی میبافم اه دل خوش باوره من چقدر هنرمندانه زجر میکشی ازکمال الملک زیباتر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که نیستی من به عکس هایت می نگرم این همان تنفسِ مصنوعی است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش گرفتم از گرمای این تابستان تو فقط برگرد،..... من ، خنده های سردت را هم با دل و جان میخرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به حرف من گوش کن نگو منو فراموش کن نگو برو تو بمون پیش من بی معرفت نذار بشیم جدا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــ‌‌ ــ ـــادر زیـــبـــاتـــریــن نـــگـــاه خــ‌ ــ ـدا کــه در چــــشــــــــم بــرهــــم زدنـــــی تـــــپــــش نـــامــنــظم نـــگــــاهــــم را می خـوانـــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست خیالی که تورا از ان همه فاصله می اورد به کلبه تنهایی من.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــر بـــاحــجــابــی مـــومـــن نـیـسـت امــا ؛ هــر مــومـنـی بـا حـجـاب اسـت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداییش لذت صب بیدارشدن با صدای عصبانی مامان و بابا و حتی بالشت پرتاب شده به دستشون داره بیدار شدن با صدای قشنگ ترین الارمای گوشیا و ساعتا نداره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.... ایــــن همــــــه نفـــس زدن از بـــــرای چــــــه ؟؟ ....... ........... وقتــــی او ســـــــوار هستــــــــ و  .............. تــــــــــــو پــــــای ِ پیــــــاده میـــــــروی........!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی که زن دارد ومرد راتسخیر میکند مهربانی اوست نه سیمای او ویلیام شیکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفکراتی که هم اکنون در ذهن شما جریان دارد آینده شما را خواهد ساخت. به هر چیزی که بیشتر فکر کنید و بیشتر تمرکز کنید بیشتر در زندگی شما به وجود می آید. این تفکرات شماست که به واقعیات تبدیل می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـه شـب هـایی هـست یـا شـایدم روزهــایی کـه یکدفـعه به عمــق حقارتت توی زندگی پی میبری . . . بدحالیه....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ربودن دل آدمیان باید بر هم پیشی گرفت و این زیباترین آورد زندگی است .  اُرد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا کات مات نمی فهمند ! فقط دوس دارن بازی کنن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! نادانی دیروزم شادی امروزم را گرفت...نادانی امروزم را بگیر تا شادی فردایم را از دست ندهم...آمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از صدای گذر آب چنان می فهمی تندتر از آب روان عمر گران می گذرد زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست آنقدر سیر بخند که ندانی غم چیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دوریت چه خیال هایی میبافم اه دل خوش باوره من چقدر هنرمندانه زجر میکشی ازکمال الملک زیباتر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که نیستی من به عکس هایت می نگرم این همان تنفسِ مصنوعی است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش گرفتم از گرمای این تابستان تو فقط برگرد،..... من ، خنده های سردت را هم با دل و جان میخرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به حرف من گوش کن نگو منو فراموش کن نگو برو تو بمون پیش من بی معرفت نذار بشیم جدا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــ‌‌ ــ ـــادر زیـــبـــاتـــریــن نـــگـــاه خــ‌ ــ ـدا کــه در چــــشــــــــم بــرهــــم زدنـــــی تـــــپــــش نـــامــنــظم نـــگــــاهــــم را می خـوانـــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست خیالی که تورا از ان همه فاصله می اورد به کلبه تنهایی من.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــر بـــاحــجــابــی مـــومـــن نـیـسـت امــا ؛ هــر مــومـنـی بـا حـجـاب اسـت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداییش لذت صب بیدارشدن با صدای عصبانی مامان و بابا و حتی بالشت پرتاب شده به دستشون داره بیدار شدن با صدای قشنگ ترین الارمای گوشیا و ساعتا نداره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.... ایــــن همــــــه نفـــس زدن از بـــــرای چــــــه ؟؟ ....... ........... وقتــــی او ســـــــوار هستــــــــ و  .............. تــــــــــــو پــــــای ِ پیــــــاده میـــــــروی........!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی که زن دارد ومرد راتسخیر میکند مهربانی اوست نه سیمای او ویلیام شیکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفکراتی که هم اکنون در ذهن شما جریان دارد آینده شما را خواهد ساخت. به هر چیزی که بیشتر فکر کنید و بیشتر تمرکز کنید بیشتر در زندگی شما به وجود می آید. این تفکرات شماست که به واقعیات تبدیل می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـه شـب هـایی هـست یـا شـایدم روزهــایی کـه یکدفـعه به عمــق حقارتت توی زندگی پی میبری . . . بدحالیه....