بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی هدیه ایست که من، هر بامداد که از خواب بر میخیزم، روبانهای دور آن را به آرامی باز میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به سیبی خوشنــودم و به بوئیــدن یک بوته بابــونه... من به یک آينــه... یک بستگی پــــاک قناعت دارم.. "سهـــراب سپهری"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که دردها از حسادت هایِ حقیر بر نمیگذرد  و پرسش ها همه در محور روده هاست آری مرگ ، انتظاری خوف انگیز است ... (زنده یاد الف-بامداد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن هنوز قابل دوستی نیست؛ او تنها عشق را می شناسد.  * فردریش نیچه *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر من عاشقترین مرد دنیا حضرت آدم بود نه به خاطر اینکه چون زن دیگه ای جز حوا رو کنارش نداشت با اون بود چون به خاطر حوا از بهشت رونده شد اما تنهاش نذاشت مث یه مرد کنارش موند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم باشد که توى اين دنياى بى وفا هممون مسافريم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم باشد که حرفى نزنم که دلى را بلرزاند،خطى ننويسم که ازار دهد کسى را...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم باشد که هميشه چند قدم اخر است که سخت ترين قسمت راه است...!.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم باشد که خوبى انچه که ندارم اين است که نگران از دست دادن اش نخواهم بود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه احساس قشنگیست که در خلوت خود "یاد یک خوب "تو را غرق تمنا سازد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که هرگز تو ناامید نمی شوی اگر تمام امیدت را به چیزی نبسته باشی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاشق برای خوردن غذا خوب است و فنجان برای چای نوشیدن و...انسان هم تنها برای آدم شدن خوب است. (رجبعلی خیاط)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهاد هر کلنگی که می زد به یاد شیرین و به عشق او بود.هر کاری انجام می دهی تا پایان کار،باید همین حال را داشته باشی.همه فکر و ذکرت باید خدا باشد،نه خود... ر (جبعلی خیاط)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی تـــمـــام حِـــس هــایـی کــه بــهـــت داشــتـم دارم خـــط مــیـــکـــشـــم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر ب ادمای این دنیا بی اعتماد شدم ک میترسم وقتی از خوشحالی ب هوا میپرم زمین را از زیر پایم بکشند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مار و پله زندگی مهره نباش ک هرچی گفتن بگی باش !!!! تاس باش ک هرچی گفتی بگن باش

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی هدیه ایست که من، هر بامداد که از خواب بر میخیزم، روبانهای دور آن را به آرامی باز میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به سیبی خوشنــودم و به بوئیــدن یک بوته بابــونه... من به یک آينــه... یک بستگی پــــاک قناعت دارم.. "سهـــراب سپهری"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که دردها از حسادت هایِ حقیر بر نمیگذرد  و پرسش ها همه در محور روده هاست آری مرگ ، انتظاری خوف انگیز است ... (زنده یاد الف-بامداد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن هنوز قابل دوستی نیست؛ او تنها عشق را می شناسد.  * فردریش نیچه *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر من عاشقترین مرد دنیا حضرت آدم بود نه به خاطر اینکه چون زن دیگه ای جز حوا رو کنارش نداشت با اون بود چون به خاطر حوا از بهشت رونده شد اما تنهاش نذاشت مث یه مرد کنارش موند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم باشد که توى اين دنياى بى وفا هممون مسافريم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم باشد که حرفى نزنم که دلى را بلرزاند،خطى ننويسم که ازار دهد کسى را...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم باشد که هميشه چند قدم اخر است که سخت ترين قسمت راه است...!.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم باشد که خوبى انچه که ندارم اين است که نگران از دست دادن اش نخواهم بود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه احساس قشنگیست که در خلوت خود "یاد یک خوب "تو را غرق تمنا سازد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که هرگز تو ناامید نمی شوی اگر تمام امیدت را به چیزی نبسته باشی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاشق برای خوردن غذا خوب است و فنجان برای چای نوشیدن و...انسان هم تنها برای آدم شدن خوب است. (رجبعلی خیاط)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهاد هر کلنگی که می زد به یاد شیرین و به عشق او بود.هر کاری انجام می دهی تا پایان کار،باید همین حال را داشته باشی.همه فکر و ذکرت باید خدا باشد،نه خود... ر (جبعلی خیاط)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی تـــمـــام حِـــس هــایـی کــه بــهـــت داشــتـم دارم خـــط مــیـــکـــشـــم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر ب ادمای این دنیا بی اعتماد شدم ک میترسم وقتی از خوشحالی ب هوا میپرم زمین را از زیر پایم بکشند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مار و پله زندگی مهره نباش ک هرچی گفتن بگی باش !!!! تاس باش ک هرچی گفتی بگن باش