بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن انسان‌ها به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی دیگری است. (اسکات پک)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است. (امرسون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شناخت بهتر آدم ها کافیست فقط یکبار برخلاف میلشان عمل کنید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی عصا به آب خواهم زد! موسی اگر معجزه داشت من امید دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعایت کردم واز خدا خواستم انچه شایسته توست به تو بدهد نه انچه را که ارزو داری زیرا گاهی ارزوهایت کوچکند و شایستگی هایت بسیار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

« ما دیگه به درد هم نمی‌خوریم » جمله پایانی عشق های یکطرفه ..... درست به سادگی تغییر دادن یک كانال كسی كه همه زندگی‌ات بوده محو می‌شود ... به همین سادگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر اه تو از جنس نیاز است درباغ شهادت باز باز است یاد شهیدان سرزمین مقدس اریایی گرامی باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز نزدیک میشود...به اندازه تمام برگهای رقصانش برایت آرزوهای خوب دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانمی توانیم کارهای بزرگی را روی این کره خاکی انجام دهیم اما می توانیم کارهای کوچک را با عشق های بزرگ انجام دهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما زیر فشار بایدها و نبایدها زندگی می کنیم.  اگر کاری را با شادی نمیتوانید انجام دهید, با شهامت رهاِیش کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمشده این نسل،اعتماد است نه اعتقاد اما افسوس نه بر اعتماد ،اعتقادیست و نه بر اعتقاد، اعتماد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا حواست هست؟! صداي هق هق گریه هايم از گلويي مي آيد كه تو از رگش به من نزديک تـــــــــــــري ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد...! چون من نگداشتم روی صندلی تو هیچکس بنشیند... حتی غبار...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام غصه های دنیارامیتوان بایک جمله تحمل کرد:خدایا!میدانم که میبینی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور آرامت در کنارم نیست.... ولی رویای مهربانیت مهمان همیشگی  قلبم است....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت درخت آرزوهای زندگی چشم بذار فرصت بده همه غصه هات قایم بشن از خدا میخوام که هیچ وقت پیداشون نکنی....!!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن انسان‌ها به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی دیگری است. (اسکات پک)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است. (امرسون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شناخت بهتر آدم ها کافیست فقط یکبار برخلاف میلشان عمل کنید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی عصا به آب خواهم زد! موسی اگر معجزه داشت من امید دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعایت کردم واز خدا خواستم انچه شایسته توست به تو بدهد نه انچه را که ارزو داری زیرا گاهی ارزوهایت کوچکند و شایستگی هایت بسیار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

« ما دیگه به درد هم نمی‌خوریم » جمله پایانی عشق های یکطرفه ..... درست به سادگی تغییر دادن یک كانال كسی كه همه زندگی‌ات بوده محو می‌شود ... به همین سادگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر اه تو از جنس نیاز است درباغ شهادت باز باز است یاد شهیدان سرزمین مقدس اریایی گرامی باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز نزدیک میشود...به اندازه تمام برگهای رقصانش برایت آرزوهای خوب دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانمی توانیم کارهای بزرگی را روی این کره خاکی انجام دهیم اما می توانیم کارهای کوچک را با عشق های بزرگ انجام دهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما زیر فشار بایدها و نبایدها زندگی می کنیم.  اگر کاری را با شادی نمیتوانید انجام دهید, با شهامت رهاِیش کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمشده این نسل،اعتماد است نه اعتقاد اما افسوس نه بر اعتماد ،اعتقادیست و نه بر اعتقاد، اعتماد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا حواست هست؟! صداي هق هق گریه هايم از گلويي مي آيد كه تو از رگش به من نزديک تـــــــــــــري ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد...! چون من نگداشتم روی صندلی تو هیچکس بنشیند... حتی غبار...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام غصه های دنیارامیتوان بایک جمله تحمل کرد:خدایا!میدانم که میبینی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور آرامت در کنارم نیست.... ولی رویای مهربانیت مهمان همیشگی  قلبم است....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت درخت آرزوهای زندگی چشم بذار فرصت بده همه غصه هات قایم بشن از خدا میخوام که هیچ وقت پیداشون نکنی....!!!!!