بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران رحمت خدا همیشه می بارد خدا کند کسی کاسه اش را برعکس نگرفته باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

« پـدر » انقدر که درد برآی گفتن دآرد ، حرف ندآرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاغ ها خوابند مزرعه زیر لحاف سرمه ای شب چرت می زند... و در جشنواره آواز جیرجیرکها گسی پر نمی زند تنها تو دست و دلباز ایستاده ای مترسک...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــه بــــه آدمِ خـــوب ، بـــد کـــنـــی ؛ یـــعـــنـــی ســـوخـــتـــی .. و اگـــه بـــه آدمِ بـــد ، خـــوب کـــنـــی ؛ یـــعـــنـــی ســـاخـــتـــی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه از کیفیت کسی که روش زوم کردیم راضی نیستیم ، قبل از متاسف شدن واسه اون یه کوچولو هم به فکر ارتقای لنزهای خودمون باشیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواسمان را جمع کنیم … آدمها مثل موبایل ها low battery ندارند ؛ اکثرا بدون اخطار قبلی و خیلی ناگهانی تمام میشوند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل اینجاست که، همیشه برای فرار از دست یک “آدم” به “آدم” دیگری پناه برده ایم ! اعتیاد به آدم ها بدترین نوع اعتیاد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خودمو بدبخت حس می کنم، هیچ وقت این آرزو رو ندارم که کاش به دنیا نمی اومدم....هیچی بدتر از "نبودن" نیست! "عـــذاب به دنیــــا اومــــدن" حتما بهتر از "ســـکــــوت نبــــودنــــه".

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی,تنها یک دعا کافیست تا همه چیز عوض شود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روزگاری که همه به زمین خوردنت میخندند.. برخیز و باصدای بلند بگو : . . . . . . . . . مرض کثـافتا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر انسان هزارو یک نقاب داره پشت هر نقاب دو چهره ولی معلوم نیست چه وقت از کدوم چهرش استفاده میکنه پس مواظب باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانطور كه گل سرخ را با خارش دوست داري، ديگران را هم با عيوبشان دوست بدار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هـا بـعـضـی وقـت هـا حـس مـداد سـفـیـد بـهـشـون دسـت مـیـده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهانميگذرد،ما ميگذريم ازهم و هيچكس سوالی نكرد که حداكثرسرعت مجاز چه بود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــَـبــــَــر زِمـــــویـــ ســِــفیدَمــ گـــُــمآنــ بـــِــ عــُــمرِ دِرآز ، جـَــوان زِحــآدثـِـهـ اِیـــ "پــــــیر" مـــی شــَــوَد گـــآهـــــِــی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یه جنگه که هر روز تکرار میشه و بجای شادی هاش، که تنها قد یه پلک به هم زدن دووم دارن، باید بهای زیادی بدی ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران رحمت خدا همیشه می بارد خدا کند کسی کاسه اش را برعکس نگرفته باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

« پـدر » انقدر که درد برآی گفتن دآرد ، حرف ندآرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاغ ها خوابند مزرعه زیر لحاف سرمه ای شب چرت می زند... و در جشنواره آواز جیرجیرکها گسی پر نمی زند تنها تو دست و دلباز ایستاده ای مترسک...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــه بــــه آدمِ خـــوب ، بـــد کـــنـــی ؛ یـــعـــنـــی ســـوخـــتـــی .. و اگـــه بـــه آدمِ بـــد ، خـــوب کـــنـــی ؛ یـــعـــنـــی ســـاخـــتـــی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه از کیفیت کسی که روش زوم کردیم راضی نیستیم ، قبل از متاسف شدن واسه اون یه کوچولو هم به فکر ارتقای لنزهای خودمون باشیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواسمان را جمع کنیم … آدمها مثل موبایل ها low battery ندارند ؛ اکثرا بدون اخطار قبلی و خیلی ناگهانی تمام میشوند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل اینجاست که، همیشه برای فرار از دست یک “آدم” به “آدم” دیگری پناه برده ایم ! اعتیاد به آدم ها بدترین نوع اعتیاد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خودمو بدبخت حس می کنم، هیچ وقت این آرزو رو ندارم که کاش به دنیا نمی اومدم....هیچی بدتر از "نبودن" نیست! "عـــذاب به دنیــــا اومــــدن" حتما بهتر از "ســـکــــوت نبــــودنــــه".

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی,تنها یک دعا کافیست تا همه چیز عوض شود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روزگاری که همه به زمین خوردنت میخندند.. برخیز و باصدای بلند بگو : . . . . . . . . . مرض کثـافتا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر انسان هزارو یک نقاب داره پشت هر نقاب دو چهره ولی معلوم نیست چه وقت از کدوم چهرش استفاده میکنه پس مواظب باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانطور كه گل سرخ را با خارش دوست داري، ديگران را هم با عيوبشان دوست بدار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هـا بـعـضـی وقـت هـا حـس مـداد سـفـیـد بـهـشـون دسـت مـیـده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهانميگذرد،ما ميگذريم ازهم و هيچكس سوالی نكرد که حداكثرسرعت مجاز چه بود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــَـبــــَــر زِمـــــویـــ ســِــفیدَمــ گـــُــمآنــ بـــِــ عــُــمرِ دِرآز ، جـَــوان زِحــآدثـِـهـ اِیـــ "پــــــیر" مـــی شــَــوَد گـــآهـــــِــی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یه جنگه که هر روز تکرار میشه و بجای شادی هاش، که تنها قد یه پلک به هم زدن دووم دارن، باید بهای زیادی بدی ...