بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو رخ بنمایی ستم نخواهد شد ز حسن و خوبی تو هیچ کم نخواهد شد... تو پاک باش و برون آی بی‌حجاب و مترس کسی به صید غزال حرم نخواهد شد...  ملک‌الشعرای بهار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ، ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺩﺵ، ﻧﺒﺎﺵ! ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ! ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﮕﻢ! ﮔﻨﺪ ﺯﺩﯼ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﺖ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشه ای دنج کلبه ای کاه گلی چند تکه هیزم برای گرم شدن سکوت و چند روز فراموشی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باش . . . کسی که "دنیاتو" خرجش میکنی، بعدا تورو "خرج" یه دنیایه دیگه نکنه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرام ما نیست کسی یا چیزی رو از خدا قشنگ تر بدونیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و نــــاگهان عشــــق امـــا تـــو که اتفـــــاق نبــــودی...  :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــــادِ تـــــو تاصبــــح پـــــرستارم بـــود.. :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دوره ای که همه میخوان "خاص" باشن تو "عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادی" باش باورکن اینجوری "خــــــــــاص ترین" آدمی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنــبـال بـهـانه اسـت بــرای بـخـشیــدن - بــرای دوسـت داشـتـن و بــرای سـنـگ تـمـوم گــذاشـتـن - خـــدا را مـیـگـویــم - کــافـیـسـت فـقـط بــهـانــه را بــه دسـتـش دهــی بـقـیـه اش بــــا او . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زحمــت دارد... آدم بــودن را مــی گـویـم ایــن را میشــــود از مـتـرسـک هـــــا آمــوخـــت... آنـهـا تمـــــام عـمـر مـی ایـسـتـنـد... تــــــــــا ، آدم حسابشـــــان کـنـنـد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــگــونــه شــیــشــه بــاشــم درحــالــی کــه تــمــام دلــهــا و نــگــاه هــا ســنــگ اســت .. :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا کي غم آن خورم که دارم يا نه وين عمر به خوشدلي گذارم يا نه پرکن قدح باده که معلومم نيست کاين دم که فرو برم برآرم يا نه  خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام علی )ع( : عاقل ترین مردم کسی است که عواقب کار را بیشتر بنگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام علی )ع( : هر گاه تهيدست شديد با صدقه دادن ،با خدا تجارت كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين كه در خيابان با كفش هايم راه بروم و به فكر خدا باشم بهتر از اين است كه در مسجد با خدا راز و نياز كنم و به فكر كفش هايم باشم دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد ترین حالت دنیا وقتی است که . . . . . . . آدم دلش هیچ نخواهد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو رخ بنمایی ستم نخواهد شد ز حسن و خوبی تو هیچ کم نخواهد شد... تو پاک باش و برون آی بی‌حجاب و مترس کسی به صید غزال حرم نخواهد شد...  ملک‌الشعرای بهار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ، ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺩﺵ، ﻧﺒﺎﺵ! ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ! ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﮕﻢ! ﮔﻨﺪ ﺯﺩﯼ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﺖ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشه ای دنج کلبه ای کاه گلی چند تکه هیزم برای گرم شدن سکوت و چند روز فراموشی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باش . . . کسی که "دنیاتو" خرجش میکنی، بعدا تورو "خرج" یه دنیایه دیگه نکنه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرام ما نیست کسی یا چیزی رو از خدا قشنگ تر بدونیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و نــــاگهان عشــــق امـــا تـــو که اتفـــــاق نبــــودی...  :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــــادِ تـــــو تاصبــــح پـــــرستارم بـــود.. :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دوره ای که همه میخوان "خاص" باشن تو "عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادی" باش باورکن اینجوری "خــــــــــاص ترین" آدمی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنــبـال بـهـانه اسـت بــرای بـخـشیــدن - بــرای دوسـت داشـتـن و بــرای سـنـگ تـمـوم گــذاشـتـن - خـــدا را مـیـگـویــم - کــافـیـسـت فـقـط بــهـانــه را بــه دسـتـش دهــی بـقـیـه اش بــــا او . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زحمــت دارد... آدم بــودن را مــی گـویـم ایــن را میشــــود از مـتـرسـک هـــــا آمــوخـــت... آنـهـا تمـــــام عـمـر مـی ایـسـتـنـد... تــــــــــا ، آدم حسابشـــــان کـنـنـد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــگــونــه شــیــشــه بــاشــم درحــالــی کــه تــمــام دلــهــا و نــگــاه هــا ســنــگ اســت .. :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا کي غم آن خورم که دارم يا نه وين عمر به خوشدلي گذارم يا نه پرکن قدح باده که معلومم نيست کاين دم که فرو برم برآرم يا نه  خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام علی )ع( : عاقل ترین مردم کسی است که عواقب کار را بیشتر بنگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام علی )ع( : هر گاه تهيدست شديد با صدقه دادن ،با خدا تجارت كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين كه در خيابان با كفش هايم راه بروم و به فكر خدا باشم بهتر از اين است كه در مسجد با خدا راز و نياز كنم و به فكر كفش هايم باشم دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد ترین حالت دنیا وقتی است که . . . . . . . آدم دلش هیچ نخواهد...