بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق سکه ای است که یک رویش خدا و روی دیگرش ابلیس است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"ما هیچ و جهان هیچ و غم و شادی هیچ خوش نیست برای هیچ ناخوش بودن" ابوسعید ابوالخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خدا برای حفاظت از شما کسی را از زندگیتان حذف می کند. اصرار به برگشتنش نکنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" خـطای دیـد " آن چـیزی ست که "دلـت" مـیـخـواسـتـه بـبـینـی .. "چـشمـانـت" تـنـهـا دلـت را یـاری کـرده انـد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پریدن نیاز نیست پرنده باشم..!! همین که بخندی بال در می آورم!! :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناشنوا باش وقتی همه از محال بودن آرزویت می گویند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد دارم از دبستان در کتاب درس اول صحبت نان بود و آب انچه را در خرد سالی خوانده ایم همچنان در جستجویش مانده ایم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد ساختنش سال ها طول میکشد،تخریبش چند ثانیه ، و ترمیمش تا ابد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتاق انتظـار دکترهـا... ترافیک بلوار ها... صف نوبت بانک هـا... پـشت چراغ قرمز ها... می بینی، تقصیر من نیستــــــ! این شهر مجبـــــــــورم می کــند مدام بنشینــــم و به تــــــــــو فکر کنمــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در دُنیای ِ کاش های ِ خودم ، گُم ام ! خدایی کُن و نجاتم بده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرامانروایی که شادمانی مردمانش را نخواهد، برده بی مزد اهریمن است..." کوروش کبیر، کتیبه پارسوماش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ترس فاسد شدن دلت را حراج نکن...خشک کردن هنوز هم جواب میدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش دل قدیک مورچه است:هردو  خواسته یاناخواسته زیرپاله میشوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو سکـوت مـی کـنـی! فـریـاد زمـانـم را نـمـی شـنـوی... یـک روز ! مـن سـکوت خــواهـم کـرد و تـو آن روز بــرای اولـیـن بـار مـفـهـوم "دیـر شـدن " را خـواهـی فـهـمـیـد.... زنـده یـاد حـسیـن پـنـاهـی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک‏ جایی از زندگی که رسیدی، می فهمی اونی که زود میرنجه زود میره، زود هم برمیگرده. اما اونی که دیر میرنجه دیر میره، اما دیگه برنمیگرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﺳﺖ ؛ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﯿﺲ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺷﺪ …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق سکه ای است که یک رویش خدا و روی دیگرش ابلیس است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"ما هیچ و جهان هیچ و غم و شادی هیچ خوش نیست برای هیچ ناخوش بودن" ابوسعید ابوالخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خدا برای حفاظت از شما کسی را از زندگیتان حذف می کند. اصرار به برگشتنش نکنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" خـطای دیـد " آن چـیزی ست که "دلـت" مـیـخـواسـتـه بـبـینـی .. "چـشمـانـت" تـنـهـا دلـت را یـاری کـرده انـد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پریدن نیاز نیست پرنده باشم..!! همین که بخندی بال در می آورم!! :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناشنوا باش وقتی همه از محال بودن آرزویت می گویند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد دارم از دبستان در کتاب درس اول صحبت نان بود و آب انچه را در خرد سالی خوانده ایم همچنان در جستجویش مانده ایم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد ساختنش سال ها طول میکشد،تخریبش چند ثانیه ، و ترمیمش تا ابد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتاق انتظـار دکترهـا... ترافیک بلوار ها... صف نوبت بانک هـا... پـشت چراغ قرمز ها... می بینی، تقصیر من نیستــــــ! این شهر مجبـــــــــورم می کــند مدام بنشینــــم و به تــــــــــو فکر کنمــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در دُنیای ِ کاش های ِ خودم ، گُم ام ! خدایی کُن و نجاتم بده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرامانروایی که شادمانی مردمانش را نخواهد، برده بی مزد اهریمن است..." کوروش کبیر، کتیبه پارسوماش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ترس فاسد شدن دلت را حراج نکن...خشک کردن هنوز هم جواب میدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش دل قدیک مورچه است:هردو  خواسته یاناخواسته زیرپاله میشوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو سکـوت مـی کـنـی! فـریـاد زمـانـم را نـمـی شـنـوی... یـک روز ! مـن سـکوت خــواهـم کـرد و تـو آن روز بــرای اولـیـن بـار مـفـهـوم "دیـر شـدن " را خـواهـی فـهـمـیـد.... زنـده یـاد حـسیـن پـنـاهـی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک‏ جایی از زندگی که رسیدی، می فهمی اونی که زود میرنجه زود میره، زود هم برمیگرده. اما اونی که دیر میرنجه دیر میره، اما دیگه برنمیگرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﺳﺖ ؛ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﯿﺲ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺷﺪ …