بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم کسانی گرم که به پای رفاقت سوختند ولی به نام رفاقت سکوت کردند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد دل دیوار پراز پنجره بود، وقفس ها همه خالی بودند آسمان آبی بود ونسیم روی آرامش اندیشه ی ما می رقصید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با این که دنیا پر است از لبخندهایی که پشتشان غرض و مرض است، لبخندهایی هم وجود دارند که یخت را آب می کنند! کشفشان کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به یکی زیادی توزندگیت اهمیت بدی ... اهمیتتو توزندگیش از دست میدی...به همین راحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی رو از زنبور یاد نگرفتم كه وقتی از گلی جدا میشه میره سراغ گل دیگه..... بلكه دوستی رو از ماهی یاد گرفتم كه وقتی از آب جدا میشه می میره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪ ﺭﺍ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﺗﻤﯿﺰ ﻭ ﺑﺮﺍﻕ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﺏ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﺩ ! ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺫﻫﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻦ ﺩﺍﺷﺖ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نفرهمره باد,آن یکی همسفرشعر و شمیم,یک نفرخسته ازین دغدغه ها,آن یکی منتظربوی نسیم,همه هستیم دراین شهرشلوغ,این کفایت که همه یاد همیم............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علي اي حقيقت حق علي اي ولي مطلق تو جمال کبريايي تو حقيقت خدايي  بشناختم خدا را چو شناختم علي را به خدا نبرده‌اي پي اگر از علي جدايي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را نمی توانم تغییر دهم.شهامتی ,تا که تغییر دهم آنچه را که می توانم و دانشی که تفاوت این دو را بدانم. آمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﺮﻛﺴﻲ ﻳﻪ ﺍﺳﻢ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﺶ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺩﺭ ﻫﺮﺟﺎﻳﻲ ﺑﺸﻨﻮﻩ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﺑﺮﻣﻴﮕﺮﺩﻩ ﺳﻤﺖ ﻫﻤﻮﻥ; ﻳﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺫﻭﻕ, ﻳﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺣﺴﺮﺕ, ﻳﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﻧﻔﺮﺕ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دنـیــــا  پُــــر از آدم هـایـی سـت، کـــه هــمـدیـگـــــر را گــــــم کــرده انــد ...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــَـمـَــکــ بَـــر زَخمــَم نَپـــــــاش یادَت باشَـــــــــــــــــــــــد این نَـــمَـــــکـــ هـــارا از سـَـــرِ سُـــفره ی دِلِ مَـــــن بَــــرداشتی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی مادر که غذا توی دهن ما گذاشت و ما ” اشک” توی چشمهاش گذاشتیم . . .  چه سخت است دیدن اشک مادر. سلامتی همشون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طاعت آن نيست كه بر خاك نهي پيشاني/صدق پيش آر كه اخلاص به پيشاني نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـالـی خـونـمـون بـوی بِـهِـشـت مـیـده آخـه مـامـان صُبح تـا شَب روی ایـن قـالـی رــاه مـیـره.. خـُدایـا مَـنـو هیـچـوَقـت اَز بـهـشـتـم دور نـکـن . !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعور داشتن یعنی : من با آنچه تو میگویی مخالفم,ولی تا پای جان ایستاده ام که تو حق گفتن آزادانه آنرا داشته باشی...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم کسانی گرم که به پای رفاقت سوختند ولی به نام رفاقت سکوت کردند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد دل دیوار پراز پنجره بود، وقفس ها همه خالی بودند آسمان آبی بود ونسیم روی آرامش اندیشه ی ما می رقصید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با این که دنیا پر است از لبخندهایی که پشتشان غرض و مرض است، لبخندهایی هم وجود دارند که یخت را آب می کنند! کشفشان کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به یکی زیادی توزندگیت اهمیت بدی ... اهمیتتو توزندگیش از دست میدی...به همین راحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی رو از زنبور یاد نگرفتم كه وقتی از گلی جدا میشه میره سراغ گل دیگه..... بلكه دوستی رو از ماهی یاد گرفتم كه وقتی از آب جدا میشه می میره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪ ﺭﺍ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﺗﻤﯿﺰ ﻭ ﺑﺮﺍﻕ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﺏ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﺩ ! ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺫﻫﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻦ ﺩﺍﺷﺖ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نفرهمره باد,آن یکی همسفرشعر و شمیم,یک نفرخسته ازین دغدغه ها,آن یکی منتظربوی نسیم,همه هستیم دراین شهرشلوغ,این کفایت که همه یاد همیم............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علي اي حقيقت حق علي اي ولي مطلق تو جمال کبريايي تو حقيقت خدايي  بشناختم خدا را چو شناختم علي را به خدا نبرده‌اي پي اگر از علي جدايي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را نمی توانم تغییر دهم.شهامتی ,تا که تغییر دهم آنچه را که می توانم و دانشی که تفاوت این دو را بدانم. آمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﺮﻛﺴﻲ ﻳﻪ ﺍﺳﻢ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﺶ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺩﺭ ﻫﺮﺟﺎﻳﻲ ﺑﺸﻨﻮﻩ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﺑﺮﻣﻴﮕﺮﺩﻩ ﺳﻤﺖ ﻫﻤﻮﻥ; ﻳﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺫﻭﻕ, ﻳﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺣﺴﺮﺕ, ﻳﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﻧﻔﺮﺕ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دنـیــــا  پُــــر از آدم هـایـی سـت، کـــه هــمـدیـگـــــر را گــــــم کــرده انــد ...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــَـمـَــکــ بَـــر زَخمــَم نَپـــــــاش یادَت باشَـــــــــــــــــــــــد این نَـــمَـــــکـــ هـــارا از سـَـــرِ سُـــفره ی دِلِ مَـــــن بَــــرداشتی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی مادر که غذا توی دهن ما گذاشت و ما ” اشک” توی چشمهاش گذاشتیم . . .  چه سخت است دیدن اشک مادر. سلامتی همشون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طاعت آن نيست كه بر خاك نهي پيشاني/صدق پيش آر كه اخلاص به پيشاني نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـالـی خـونـمـون بـوی بِـهِـشـت مـیـده آخـه مـامـان صُبح تـا شَب روی ایـن قـالـی رــاه مـیـره.. خـُدایـا مَـنـو هیـچـوَقـت اَز بـهـشـتـم دور نـکـن . !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعور داشتن یعنی : من با آنچه تو میگویی مخالفم,ولی تا پای جان ایستاده ام که تو حق گفتن آزادانه آنرا داشته باشی...