بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای انسان نابینا شیشه و الماس فرقی ندارد اگر کسی قدرتان را ندانست، فکر نکنید شیشه اید یقین بدانید که او نابیناست….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنج اگر رنجی نمی بردیم، هرگز مهربان بودن را نمی آموختیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز زندگی زیبا : . . . . امروز با خدا گام بردار و برای فردا به او اعتماد داشته باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هــای دست نیافتنــی را به چشم ‘قله’ نگاه نکنید که باید فتحشـان کنیـد و بعـد برویـد ‘پـی کارتـان’ ! افتخاری نصیبتـان نمی کنـد.  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز زندگی زیبا : . . . . امروز با خدا گام بردار و برای فردا به او اعتماد داشته باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهــا همیـشه بـه نصیحت نیــاز نــدارنــد گاهی تنهـا چیـزی که واقعـا به آن محتاجنـد دستی است که بـگیــرد ، گوشی است که بشنــود و قلبی است که آنهـا را درک کنـــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شفقت و مهربانی نسبت به کسانی که با ما نسبتی ندارند ویژگی خاص “انسان” است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چیز زیباست . بى خبر دعایت کنند نبینى نگاهت کنند ندانى یادت کنند . دعایتان میکنم به خیر نگاهتان میکنم به پاکى یادتان میکنم به خوبى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرد قوی کسی نیست که هرگز گریه نمیکند فرد قوی کسی است که گریه میکند اشک هایش را خودش پاک میکند دوباره می ایستد و دوباره برای آنچه می خواهد می جنگد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شفقت و مهربانی نسبت به کسانی که با ما نسبتی ندارند ویژگی خاص “انسان” است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانی… چطور گیج می شوم وقتی هرچه می گردم معنی نگاهت… درهیچ فرهنگ لغتی پیدا نمی شود…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آدم های پر توقع فاصله بگیر . اینها مقیاست را به هم میزنند . و حرمت مهرت را می شکنند . چون آنها حافظه ضعیفی دارند . خوبی ها را زود فراموش میکنند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون باران باشیم رنج جدا شدن از آسمان را در سبز کردن زندگی جبران کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگى‎ ‎نه گل باش که اسیرخاک شوى‎ ‎ نه باران که به خاک بیفتى خاک باش که گل از تو بروید و باران به خاطر تو ببارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه نباید به اجبار خندید گاهی باید با نهایت آرامش گریه کرد لبخند بعد از گریه از رنگین کمان بعد از باران هم زیباتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران بهانه ای بود که زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی … کاش نه کوچه انتها داشت نه باران بند می آمد …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای انسان نابینا شیشه و الماس فرقی ندارد اگر کسی قدرتان را ندانست، فکر نکنید شیشه اید یقین بدانید که او نابیناست….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنج اگر رنجی نمی بردیم، هرگز مهربان بودن را نمی آموختیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز زندگی زیبا : . . . . امروز با خدا گام بردار و برای فردا به او اعتماد داشته باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هــای دست نیافتنــی را به چشم ‘قله’ نگاه نکنید که باید فتحشـان کنیـد و بعـد برویـد ‘پـی کارتـان’ ! افتخاری نصیبتـان نمی کنـد.  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز زندگی زیبا : . . . . امروز با خدا گام بردار و برای فردا به او اعتماد داشته باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهــا همیـشه بـه نصیحت نیــاز نــدارنــد گاهی تنهـا چیـزی که واقعـا به آن محتاجنـد دستی است که بـگیــرد ، گوشی است که بشنــود و قلبی است که آنهـا را درک کنـــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شفقت و مهربانی نسبت به کسانی که با ما نسبتی ندارند ویژگی خاص “انسان” است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چیز زیباست . بى خبر دعایت کنند نبینى نگاهت کنند ندانى یادت کنند . دعایتان میکنم به خیر نگاهتان میکنم به پاکى یادتان میکنم به خوبى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرد قوی کسی نیست که هرگز گریه نمیکند فرد قوی کسی است که گریه میکند اشک هایش را خودش پاک میکند دوباره می ایستد و دوباره برای آنچه می خواهد می جنگد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شفقت و مهربانی نسبت به کسانی که با ما نسبتی ندارند ویژگی خاص “انسان” است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانی… چطور گیج می شوم وقتی هرچه می گردم معنی نگاهت… درهیچ فرهنگ لغتی پیدا نمی شود…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آدم های پر توقع فاصله بگیر . اینها مقیاست را به هم میزنند . و حرمت مهرت را می شکنند . چون آنها حافظه ضعیفی دارند . خوبی ها را زود فراموش میکنند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون باران باشیم رنج جدا شدن از آسمان را در سبز کردن زندگی جبران کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگى‎ ‎نه گل باش که اسیرخاک شوى‎ ‎ نه باران که به خاک بیفتى خاک باش که گل از تو بروید و باران به خاطر تو ببارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه نباید به اجبار خندید گاهی باید با نهایت آرامش گریه کرد لبخند بعد از گریه از رنگین کمان بعد از باران هم زیباتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران بهانه ای بود که زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی … کاش نه کوچه انتها داشت نه باران بند می آمد …