بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ریزه میزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانوم گُل : بازیکن دارنده بیشترین تعداد گٔلِ زده در لیگ فوتبال زنان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلکته : بین گربه ها کل افتاده معنی : کل بین کت ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثانیه ها : هوا آفتابیه ها معنی : ثان در انگلیسی یعنی آفتابی یا تابستانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسمانده : پ نه پ رفته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برون گرا : کچل های خارج از خانه یا کچل های خارجی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خراب : نوعي نوشيدني حاوي تکه هاي کوچک خر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وايمکس : درنگ چرا؟ معنی : وای مکس ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشت باميه : مسئوليت پختن خورشت بر عهده من است معنی : خورشت با میه … میه یعنی منه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ژنتيک : ژني که عامل اصلي تيک زدن در انسان مي باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشمري : در آرزوي ازدواج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درون گرا : کچل های داخل خانه معنی : گر یعنی کچل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پهناور : کسی که مدفوع گاو می آورد معنی : پِهِن  یعنی مدفوع گاو و گوسفند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روبوسی : پارچه ای که روی اتوبوس می کشند معنی : بوس در انگلیسی یعنی اتوبوس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فنــدک : پَـنکه ای که دک اش کردیم! معنی : فَنی که دک شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنجد: کسی که هم سن جدش باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واویلا : ویلایی که درش به روی همه باز است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ریزه میزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانوم گُل : بازیکن دارنده بیشترین تعداد گٔلِ زده در لیگ فوتبال زنان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلکته : بین گربه ها کل افتاده معنی : کل بین کت ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثانیه ها : هوا آفتابیه ها معنی : ثان در انگلیسی یعنی آفتابی یا تابستانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسمانده : پ نه پ رفته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برون گرا : کچل های خارج از خانه یا کچل های خارجی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خراب : نوعي نوشيدني حاوي تکه هاي کوچک خر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وايمکس : درنگ چرا؟ معنی : وای مکس ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشت باميه : مسئوليت پختن خورشت بر عهده من است معنی : خورشت با میه … میه یعنی منه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ژنتيک : ژني که عامل اصلي تيک زدن در انسان مي باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشمري : در آرزوي ازدواج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درون گرا : کچل های داخل خانه معنی : گر یعنی کچل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پهناور : کسی که مدفوع گاو می آورد معنی : پِهِن  یعنی مدفوع گاو و گوسفند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روبوسی : پارچه ای که روی اتوبوس می کشند معنی : بوس در انگلیسی یعنی اتوبوس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فنــدک : پَـنکه ای که دک اش کردیم! معنی : فَنی که دک شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنجد: کسی که هم سن جدش باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واویلا : ویلایی که درش به روی همه باز است