بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ریزه میزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنبال شادی باشید غم ها خودشان ما را پیدا می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی احساس دل بالاتر از منطق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید با «ارز» معذرت مشکل تورم حل شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه احساس خود بزرگی کند، از کوه غرور بالا رفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا, یارانه را از ما بگیر اما یار را نه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هم آغوشی آب و آتش، فرزندی به نام خاکستر متولد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از خیابان ها دو طرفه اند و بعضی یک طرفه اما خیابان بی طرف نداریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن قدر به زندگی لبخند زدم که مرا دیوانه پنداشت و ترکم کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلمی که مغز ندارد حتما آبرویت را خواهد برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارش باران، رنگ سیاه شب را برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهنم کلمات را به بازی گرفته و رفتارم زندگی را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرکت برق، حتی برای برق کفش هایم هم تعرفه صادر کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها ماهی ی داخل تنگ هم از زندگی سیراب شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیر بُز بُز قندی شکر نمی خواهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سقوط ِ آبشار آبکیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها رو دست ندارند و بعضی ها زیر دست.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ریزه میزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنبال شادی باشید غم ها خودشان ما را پیدا می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی احساس دل بالاتر از منطق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید با «ارز» معذرت مشکل تورم حل شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه احساس خود بزرگی کند، از کوه غرور بالا رفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا, یارانه را از ما بگیر اما یار را نه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هم آغوشی آب و آتش، فرزندی به نام خاکستر متولد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از خیابان ها دو طرفه اند و بعضی یک طرفه اما خیابان بی طرف نداریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن قدر به زندگی لبخند زدم که مرا دیوانه پنداشت و ترکم کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلمی که مغز ندارد حتما آبرویت را خواهد برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارش باران، رنگ سیاه شب را برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهنم کلمات را به بازی گرفته و رفتارم زندگی را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرکت برق، حتی برای برق کفش هایم هم تعرفه صادر کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها ماهی ی داخل تنگ هم از زندگی سیراب شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیر بُز بُز قندی شکر نمی خواهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سقوط ِ آبشار آبکیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها رو دست ندارند و بعضی ها زیر دست.