بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ریزه میزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز بر وفق مراد است و بعضی ها سوار بر خر مراد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وجدان چیزی است که انسان را از لذت بردن هنگام گناه باز می دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با “خون دل” زندگی ام در جریان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لب هایم آلزایمر گرفته و لبخند را فراموش کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن هایی که زبانشان دراز است شخصیتی کوتاه دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرشیو سکوت پُر است از فریادهای منزوی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلیه نوشته هایم سنگ ساز شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همسر با گذشتی است از من هم گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها باهم می خورند و بعضی ها به هم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخرب ترین اسلحه زمان زبان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم فراموش کردم فراموشش کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر پایمال کردن حقوق دیگران کفش هایش را محاکمه کردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف های خام به مغزم صدمه می زند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلیس شخصی است که نبودن او باعث ایجاد امنیت برای مجرمان خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیری دورانی است که انسان قادر به بی وفایی به همسرش نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی افراد شکمو فقط کتاب آشپزی را می خوانند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ریزه میزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز بر وفق مراد است و بعضی ها سوار بر خر مراد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وجدان چیزی است که انسان را از لذت بردن هنگام گناه باز می دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با “خون دل” زندگی ام در جریان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لب هایم آلزایمر گرفته و لبخند را فراموش کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن هایی که زبانشان دراز است شخصیتی کوتاه دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرشیو سکوت پُر است از فریادهای منزوی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلیه نوشته هایم سنگ ساز شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همسر با گذشتی است از من هم گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها باهم می خورند و بعضی ها به هم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخرب ترین اسلحه زمان زبان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم فراموش کردم فراموشش کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر پایمال کردن حقوق دیگران کفش هایش را محاکمه کردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف های خام به مغزم صدمه می زند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلیس شخصی است که نبودن او باعث ایجاد امنیت برای مجرمان خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیری دورانی است که انسان قادر به بی وفایی به همسرش نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی افراد شکمو فقط کتاب آشپزی را می خوانند