بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دپرس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو را دوست دارم تو مرا دوست نداری باشد ولی من به “دوست” مشترک مان حسودی ام می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رگ شوخی ات با دیگران گُل می کند و من رگ غیرتم باد ! عجب نمی دانستم رگها هم قدرت انتخاب دارند . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربار که کودکانه دست کسی رو گرفتم گم شده ام ! ترس من از گم شدن نیست .. ترسم از گرفتن دستی ست که بی بهانه رهایم کند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راهش را هم تقسیم کرد رفتنش به من رسید رسیدنش به دیگری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـــــاسد بـــودن فقط به تـــــن فـــــروشی نیست گاهی وقت ها به فـــــروختن خـــــاطرات قدیمی به بهـــــای ورود یکــ تــــازه وارد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایش نوشتم: “به امید فردای بهتر” دو هفته بعد شنیدم ازدواج کرد ! بعدهـــــــــــا فهمیدم آن روز “الف” فردا را یادم رفته بــــــــــود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن از زندگـــ ـے کســـ ـے حذفــــ شــــدم که بــــرا ـے داشتنـــــش و بـــــرا ـے بودنـــش خیلـــ ـے ها رو از از زندگــــ ـیم حذفــــ کــــردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو مـرا نـادیـده بـگـیـر . . و مـن ، بـدنـم روز بـه روز کـبـود تـر مـی شـود . . از بـس خـودم را مـی زنـم . . بـه نـفـهـمـی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب غــم هــا . . . برایـم مهــمانــی گــرفتــه انـــد . . . و مـــن میخــواهـــم بتــرکـانــم . . . همــه ی بغــض هایـــم را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکسری حرف ها هست یکسری غصه ها هست یکسری بغض ها هست ؛ که آدم حتی روش نمیشه به خودش هم بگه و با خودش هم درمیون بذاره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات شاید تنها شادی زندگی ام این است که هیچ کس نمی داند تا چه حد غمگینم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غـــم ، دیـــدن ِ مــوهــای ِ بلــند ِ زنــی سـت .. کـه مـــخـالــفِ آمــدن ِ بــــاد .. از تــــو .. دور مـی شــود …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تو هیچگاه نخواهی فهمید که من با یاد همان دقایقی که کنار هم بودیم ، سال هایی را که بی تو گذشت زنده مانده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال با تو بودن را به هر که گفتم جوابــم کرد، بگذار هر کس هر چه میخواهد بگوید من هنـــوز به معجـــزه ایمــان دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــوشـتــه هــایــم گــریــبـان گــیـرتــــــ مـی شـونـد روزی آنـقـدر کــه بـیـنـشــان ” آه ” کــشـیــدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد “امروز” حرفی برای گفتن نداشته باشی، با کسی که تا “دیروز” تمام حرف هایت را فقط به او می گفتی …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دپرس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو را دوست دارم تو مرا دوست نداری باشد ولی من به “دوست” مشترک مان حسودی ام می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رگ شوخی ات با دیگران گُل می کند و من رگ غیرتم باد ! عجب نمی دانستم رگها هم قدرت انتخاب دارند . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربار که کودکانه دست کسی رو گرفتم گم شده ام ! ترس من از گم شدن نیست .. ترسم از گرفتن دستی ست که بی بهانه رهایم کند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راهش را هم تقسیم کرد رفتنش به من رسید رسیدنش به دیگری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـــــاسد بـــودن فقط به تـــــن فـــــروشی نیست گاهی وقت ها به فـــــروختن خـــــاطرات قدیمی به بهـــــای ورود یکــ تــــازه وارد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایش نوشتم: “به امید فردای بهتر” دو هفته بعد شنیدم ازدواج کرد ! بعدهـــــــــــا فهمیدم آن روز “الف” فردا را یادم رفته بــــــــــود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن از زندگـــ ـے کســـ ـے حذفــــ شــــدم که بــــرا ـے داشتنـــــش و بـــــرا ـے بودنـــش خیلـــ ـے ها رو از از زندگــــ ـیم حذفــــ کــــردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو مـرا نـادیـده بـگـیـر . . و مـن ، بـدنـم روز بـه روز کـبـود تـر مـی شـود . . از بـس خـودم را مـی زنـم . . بـه نـفـهـمـی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب غــم هــا . . . برایـم مهــمانــی گــرفتــه انـــد . . . و مـــن میخــواهـــم بتــرکـانــم . . . همــه ی بغــض هایـــم را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکسری حرف ها هست یکسری غصه ها هست یکسری بغض ها هست ؛ که آدم حتی روش نمیشه به خودش هم بگه و با خودش هم درمیون بذاره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات شاید تنها شادی زندگی ام این است که هیچ کس نمی داند تا چه حد غمگینم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غـــم ، دیـــدن ِ مــوهــای ِ بلــند ِ زنــی سـت .. کـه مـــخـالــفِ آمــدن ِ بــــاد .. از تــــو .. دور مـی شــود …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تو هیچگاه نخواهی فهمید که من با یاد همان دقایقی که کنار هم بودیم ، سال هایی را که بی تو گذشت زنده مانده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال با تو بودن را به هر که گفتم جوابــم کرد، بگذار هر کس هر چه میخواهد بگوید من هنـــوز به معجـــزه ایمــان دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــوشـتــه هــایــم گــریــبـان گــیـرتــــــ مـی شـونـد روزی آنـقـدر کــه بـیـنـشــان ” آه ” کــشـیــدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد “امروز” حرفی برای گفتن نداشته باشی، با کسی که تا “دیروز” تمام حرف هایت را فقط به او می گفتی …