بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلپسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختیم و جوهر ما بر کسی ظاهر نشد چون چراغان شب مهتاب بی جا سوختیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این گلشن بود خاکم ، نه آن مرغ هوسناکم که هر ساعت به گلزاری کشاند آشیانش را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خوام و می خواستمت تا نفسم بود می سوختم از حسرت و عشق تو بَسَم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خون شد غریبانه عذابم را ندیدی تو قفس شد سهم من اما چه خوب آسان پریدی تو ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نازنین جواب معمای من تویی تنها چراغ روشن شبهای من تویی وقتی دلم گرفت از انبوه ابرها احساس آفتابی دنیای من تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه گردد پاک طینت ، محرم دلها شود هرکه در خون صاف گردد ، قابل مینا شود از دهان گل شنیدم بر سر بازار گفت هر که با ناکس نشیند عاقبت رسوا شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نباشی لحظه ها بیهوده است در پس لبخندهایم گریه است تو نباشی غم اسیرم میکند دوریت هر لحظه پیرم میکند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون کنم یاد تو ، نوری با من است غایبی ، اما حضوری با من است درد دلها میکنم با “عکس” تو وه عجب “سنگ صبوری” با من است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمان سیاه تو مرا خواهد کشت افسون نگاه تو مرا خواهد کشت اینگونه که آه می کشد لب هایت پس لرزه ی آه تو مرا خواهد کشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نوبتی دوباره دلت را مرور کن از غم به هر بهانه ی ممکن عبور کن گیرم تمام راه تو مسدود شد ، بگرد یک آسمان تازه و یک جاده جور کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایم عجیب دلگیرند مثل آن جمعه ای که تب دارد با دل من کمی مدارا کن به خدا قلب هم عصب دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم از یاد تو ، شعله به پا خواسته آتش سرخش ز نور ، قلب من آراسته زردی روی مرا نیک تماشا نما شمع وجود من از ، دوری تو کاسته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی حسرت پنهان دل زندگی در گوشه ویران دل عشق یعنی سایه در یک خیال آرزوی سرکش و گاهی محال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای ستاره ها مگر شما هم آگهید ؟ از دورویی و جفای ساکنان خاک کاین چنین به قلبِ آسمان نهان شُدید ای ستاره ها،  ستاره های خوب و پاک !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند زدی و خنده ات خاطره شد هر اخم تو فرشی از هزاران گره شد یک صفحه ی صاف بود ، از آن آغاز تا دور تو چرخید زمین ، دایره شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندازه ی یک وقفه ی کوتاه بمان حتی شده تا نیمه ی این راه بمان دلتنگ تو بودن به خدا ممکن نیست نه ، آه نکش ، آه نرو ، آه بمان !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلپسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختیم و جوهر ما بر کسی ظاهر نشد چون چراغان شب مهتاب بی جا سوختیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این گلشن بود خاکم ، نه آن مرغ هوسناکم که هر ساعت به گلزاری کشاند آشیانش را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خوام و می خواستمت تا نفسم بود می سوختم از حسرت و عشق تو بَسَم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خون شد غریبانه عذابم را ندیدی تو قفس شد سهم من اما چه خوب آسان پریدی تو ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نازنین جواب معمای من تویی تنها چراغ روشن شبهای من تویی وقتی دلم گرفت از انبوه ابرها احساس آفتابی دنیای من تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه گردد پاک طینت ، محرم دلها شود هرکه در خون صاف گردد ، قابل مینا شود از دهان گل شنیدم بر سر بازار گفت هر که با ناکس نشیند عاقبت رسوا شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نباشی لحظه ها بیهوده است در پس لبخندهایم گریه است تو نباشی غم اسیرم میکند دوریت هر لحظه پیرم میکند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون کنم یاد تو ، نوری با من است غایبی ، اما حضوری با من است درد دلها میکنم با “عکس” تو وه عجب “سنگ صبوری” با من است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمان سیاه تو مرا خواهد کشت افسون نگاه تو مرا خواهد کشت اینگونه که آه می کشد لب هایت پس لرزه ی آه تو مرا خواهد کشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نوبتی دوباره دلت را مرور کن از غم به هر بهانه ی ممکن عبور کن گیرم تمام راه تو مسدود شد ، بگرد یک آسمان تازه و یک جاده جور کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایم عجیب دلگیرند مثل آن جمعه ای که تب دارد با دل من کمی مدارا کن به خدا قلب هم عصب دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم از یاد تو ، شعله به پا خواسته آتش سرخش ز نور ، قلب من آراسته زردی روی مرا نیک تماشا نما شمع وجود من از ، دوری تو کاسته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی حسرت پنهان دل زندگی در گوشه ویران دل عشق یعنی سایه در یک خیال آرزوی سرکش و گاهی محال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای ستاره ها مگر شما هم آگهید ؟ از دورویی و جفای ساکنان خاک کاین چنین به قلبِ آسمان نهان شُدید ای ستاره ها،  ستاره های خوب و پاک !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند زدی و خنده ات خاطره شد هر اخم تو فرشی از هزاران گره شد یک صفحه ی صاف بود ، از آن آغاز تا دور تو چرخید زمین ، دایره شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندازه ی یک وقفه ی کوتاه بمان حتی شده تا نیمه ی این راه بمان دلتنگ تو بودن به خدا ممکن نیست نه ، آه نکش ، آه نرو ، آه بمان !