بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلپسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسی بیا و بنشین سخنی بگو و بشنو که به تشنگی بمُردم بَرِ آب زندگانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور شادی بود عهد کودکی لیکن نماند وقت عشرت بود ایام شباب اما گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمت که به خونریزی عشاق سری داشت می کشت یکی را و نظر بر دگری داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیان کردم حدیث دوری وشرح شب هجران پریشان کرد زلف و گفت : از زلفم پریشانتر؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چمنی دید و هوایی خوش و پروازی کرد مرغ مسکین چه خبر داشت که شهبازی هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویران شود این شهر که میخانه ندارد در حسرت یک نعره مستانه بمردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زندگانی ام گِله دارد جوانی ام شرمنده جوانی از این زندگانی ام دارم هوای صحبت یاران رفته را یاری کن ای اجل که به یاران رسانی ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از روییدن خاشاک بر دیوار دانستم که نا کس کس نمی گردد از این بالا نشینی ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روشن بگویمت که فزون بر نیاز خویش اهل زمانه بر تو عنایت نمی کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز مرگ و شام هجران را ز هم فرقی که بود این به آسانی سرآمد ، آن به دشواری گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرای توبه ، که دی کرده بودمش تعمیر به یک کرشمه ساقیش ببین خراب امشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه می گفت که زارت بکُشم ، می دیدم که نهانش نظری با من دل سوخته بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شراب تلخ می خواهم که مرد افکن بود زورش که تا یکدم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر به زیر پَر از آن دارم که دیگر این زمان با من آن مرغ غزل خوانی که می نالید نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر به بالینم نیامد بر مزار آمد مرا جانسپاری در رهش آخر به کار آمد مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز پاره دل من ، هیچ گوشه خالی نیست کدام سنگدل ، این شیشه برزمین زده است؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلپسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسی بیا و بنشین سخنی بگو و بشنو که به تشنگی بمُردم بَرِ آب زندگانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور شادی بود عهد کودکی لیکن نماند وقت عشرت بود ایام شباب اما گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمت که به خونریزی عشاق سری داشت می کشت یکی را و نظر بر دگری داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیان کردم حدیث دوری وشرح شب هجران پریشان کرد زلف و گفت : از زلفم پریشانتر؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چمنی دید و هوایی خوش و پروازی کرد مرغ مسکین چه خبر داشت که شهبازی هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویران شود این شهر که میخانه ندارد در حسرت یک نعره مستانه بمردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زندگانی ام گِله دارد جوانی ام شرمنده جوانی از این زندگانی ام دارم هوای صحبت یاران رفته را یاری کن ای اجل که به یاران رسانی ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از روییدن خاشاک بر دیوار دانستم که نا کس کس نمی گردد از این بالا نشینی ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روشن بگویمت که فزون بر نیاز خویش اهل زمانه بر تو عنایت نمی کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز مرگ و شام هجران را ز هم فرقی که بود این به آسانی سرآمد ، آن به دشواری گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرای توبه ، که دی کرده بودمش تعمیر به یک کرشمه ساقیش ببین خراب امشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه می گفت که زارت بکُشم ، می دیدم که نهانش نظری با من دل سوخته بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شراب تلخ می خواهم که مرد افکن بود زورش که تا یکدم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر به زیر پَر از آن دارم که دیگر این زمان با من آن مرغ غزل خوانی که می نالید نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر به بالینم نیامد بر مزار آمد مرا جانسپاری در رهش آخر به کار آمد مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز پاره دل من ، هیچ گوشه خالی نیست کدام سنگدل ، این شیشه برزمین زده است؟