بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلپسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جان را بلند دار که این است برتری پستی نه از زمین و بلندی نه از سماست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه که دوران نخرد ، “یکدلی ” است آنچه که ایام ندارد ، ” وفا” ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیش از همه با خویشتن کند بد آن کس که بدِ خلق خواستار است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاری نکند با تو خسرو عقل تا جهل به مُلک تو حکمران است مزروع تو ، گر تلخ یا که شیرین هنگام درو ، حاصلت همان است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سر ندارم هوسی ، چشمی ندارم به کسی آزاده ام من ! با آن که از بی حاصلی سر در گریبانم چو گل شادم که از روشن دلی پاکیزه دامانم چو گل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم ؟ گر شکوه ای دارم ز دل با یار صاحب دل کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمان کردم که درمان دل زارم تو باشی ندانستم که معشوق دل آزارم تو باشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیرم از زندگانی در بهار جوانی زان که بی او ندارم طاقت زندگانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق آموز ، اگر گنج سعادت خواهی دل خالی ز محبت ، صدف بی گهر است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در چنین عهدی که نزدیکان ز هم دوری کنند یاری غم بین ، که از من یک نفس هم دور نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برون نمی رود از خاطرم ، خیال وصالت اگر چه نیست وصالی ، ولی خوشم به خیالت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هما ، به کلبه ی ویران ما نمی آید به آشیان فقیران ، هما نمی آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه باک از دشمنان باشد ، نه بیم از آسمان ما را خداوندا ! نگهدار از بلای دوستان ما را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماییم و دلی، نهفته غم ها در او خون موج زند ، چون دل مینا در او یک دل دارم ، هزار دلبر از پی یک سر دارم ، هزار سودا در او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهاییت باید ، رها کن جهان را نگه دار ز آلودگی پاک جان را

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلپسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جان را بلند دار که این است برتری پستی نه از زمین و بلندی نه از سماست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه که دوران نخرد ، “یکدلی ” است آنچه که ایام ندارد ، ” وفا” ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیش از همه با خویشتن کند بد آن کس که بدِ خلق خواستار است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاری نکند با تو خسرو عقل تا جهل به مُلک تو حکمران است مزروع تو ، گر تلخ یا که شیرین هنگام درو ، حاصلت همان است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سر ندارم هوسی ، چشمی ندارم به کسی آزاده ام من ! با آن که از بی حاصلی سر در گریبانم چو گل شادم که از روشن دلی پاکیزه دامانم چو گل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم ؟ گر شکوه ای دارم ز دل با یار صاحب دل کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمان کردم که درمان دل زارم تو باشی ندانستم که معشوق دل آزارم تو باشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیرم از زندگانی در بهار جوانی زان که بی او ندارم طاقت زندگانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق آموز ، اگر گنج سعادت خواهی دل خالی ز محبت ، صدف بی گهر است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در چنین عهدی که نزدیکان ز هم دوری کنند یاری غم بین ، که از من یک نفس هم دور نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برون نمی رود از خاطرم ، خیال وصالت اگر چه نیست وصالی ، ولی خوشم به خیالت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هما ، به کلبه ی ویران ما نمی آید به آشیان فقیران ، هما نمی آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه باک از دشمنان باشد ، نه بیم از آسمان ما را خداوندا ! نگهدار از بلای دوستان ما را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماییم و دلی، نهفته غم ها در او خون موج زند ، چون دل مینا در او یک دل دارم ، هزار دلبر از پی یک سر دارم ، هزار سودا در او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهاییت باید ، رها کن جهان را نگه دار ز آلودگی پاک جان را