بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلپسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا توانی سخن از مردم بی درد مکن گر همه کوه شود، تکیه به نامرد مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریب مهربانی خوردم از گردون، ندانستم که در دل بشکند خاری که بیرون آرد از پایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمرها عیب دوستان گفتن وصف خود ساعتی ز دشمن پرس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز پیری قدر شبهای جوانی، می شود ظاهر سپیدی های کاغذ، می کند روشن سیاهی را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک جور را، هزار دلیل آورد به عذر یا رب که دلربای کسی، نکته دان مباد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناز پروده تنعم نبرد راه بدوست عاشقی، شیوه رندان بلاکش باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخور فریب محبت، که دوستداران را به روزگار سیه بختی، آزمودم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلی نشکفته بود از شاخساری، کز چمن رفتم نرفته است از چمن مرغی، بدین حسرت که من رفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یار، بی رحم و ستم پیشه، فلک مظلوم کُش کس نگیرد دست ما افتادگان را وای وای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی بدهم کامت و جانت بستانم ترسم ندهی کامم و جانم بستانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیر شرح نامرادی، معنی دیگر نداشت درس هر فصلی که خواندیم از کتاب زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق نشدی محنت هجران نکشیدی کس پیش تو غمنامه هجران چه گشاید؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چو با قامت رخسار تو باشم شادم فارغ از سیر گل ویاسمن وشمشادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس که چنان زو شده ام بی سرو سامان که مپرس کس به امید وفا ترک دل و دین مکناد که چنانم من از این کرده پشیمان که مپرس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آنکه میرفت خاطره اش را میبرد فرهاد سنگ نمی سفت مجنون اشفته نمی خفت حافظ شعر نمیگفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح صلاح ما همان است کان تو راست صلاح

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلپسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا توانی سخن از مردم بی درد مکن گر همه کوه شود، تکیه به نامرد مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریب مهربانی خوردم از گردون، ندانستم که در دل بشکند خاری که بیرون آرد از پایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمرها عیب دوستان گفتن وصف خود ساعتی ز دشمن پرس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز پیری قدر شبهای جوانی، می شود ظاهر سپیدی های کاغذ، می کند روشن سیاهی را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک جور را، هزار دلیل آورد به عذر یا رب که دلربای کسی، نکته دان مباد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناز پروده تنعم نبرد راه بدوست عاشقی، شیوه رندان بلاکش باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخور فریب محبت، که دوستداران را به روزگار سیه بختی، آزمودم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلی نشکفته بود از شاخساری، کز چمن رفتم نرفته است از چمن مرغی، بدین حسرت که من رفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یار، بی رحم و ستم پیشه، فلک مظلوم کُش کس نگیرد دست ما افتادگان را وای وای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی بدهم کامت و جانت بستانم ترسم ندهی کامم و جانم بستانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیر شرح نامرادی، معنی دیگر نداشت درس هر فصلی که خواندیم از کتاب زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق نشدی محنت هجران نکشیدی کس پیش تو غمنامه هجران چه گشاید؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چو با قامت رخسار تو باشم شادم فارغ از سیر گل ویاسمن وشمشادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس که چنان زو شده ام بی سرو سامان که مپرس کس به امید وفا ترک دل و دین مکناد که چنانم من از این کرده پشیمان که مپرس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آنکه میرفت خاطره اش را میبرد فرهاد سنگ نمی سفت مجنون اشفته نمی خفت حافظ شعر نمیگفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح صلاح ما همان است کان تو راست صلاح