بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته که می شوم سَرم را میان دستهایم می گیرم آنقدرتکرارت می کنم که بالا بیــاوَرَم من انتقام زَجــرِتمام لحظه های بی توبودن را بالاخره از "خود" خواهم گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خســــــــــــــته ام...!!! نــــــــــــــــه اینــــــــــکه کوه کــــــــــنده باشم نـــــــــــــــه...!!! دل کنـــــــــده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمان میکردم راه مرگ از زندگی جداست اما نه..هردو دستشان توی یک کاسه هست..همین زندگی بود که مرا کشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انـڪًشـتـҐ را בر چـشـمـҐ فـُـرפּ مـے بَــرҐ.. ایـלּ ωـــَـב اڪًــر فــُــرפּ بــریــزב ؛ בنــیــآ را آبــ פֿـפּ اهـــב بُـــرב !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اسمش عشق است نه علاقه و نه حتی عادت ... حماقت محض است ... دلتنگ کسی باشی که دلش با تو نیست 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق یک بار به دنیا میاد اما سه بار میمیره ، وقتی یارشو با کسی می بینه ، وقتی بفهمه اون دوستش نداره ، وقتی بفهمه هیچ وقت به اون نمیرسه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی خواهد آمد که من و تو یک جایی خیلی دور از هم شب و روز در آغوش یک غریبه بیقرار هم باشیم وبعد از هر بار هم آغوشی به یاد آغوش هم،بی صدا دل تنگ گریه کنیم.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه موقع خواب،کنار بالشت خودم،ی بالشت هم واسه اون میذارم‏!‏ حس میکنم پیشمه؛پتو رو روش میکشم و خودم میرم بغلش،آروم باهاش حرف میزنم تا خوابم ببره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته.. گل آرزوهاتو تو باغ دیگری ببینی و هزار بار تو خودت بشکنی اونوقت زیر لب آروم بگی.. گل من.. باغچه ی نو مبارک..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون همیشه مرد نیست!! گاهی دخترکی تنهاست که زمانی لیلی کسی بوه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش...! بازمعلمی بود و انشاِیی میخواست....!تاچندخط برایش درد دل کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه نیازی به کتاب تعبیرخواب؟ما یا ترس هایمان راخواب می بینیم یانداشته هایمان را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلم واسش تنگ میشه میرم سر قبرش و فقط گریه میکنم واین دلتنگی همیشه با منه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیـشبـــ قصـــه ات را بــــرای کســـی میگفتــمــ ؛ بـــاز دوبـــاره عـــاشقـتـــ شــدمــ…!! میشه لطفا برگردی...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه طاقت ندارم... دیگه نمی تونم تحمل کنم... یه بار تو بیا و دستمو بگیر مگه چی ازت کم میشه؟ یه بارم تو برگرد سمتم... تو رو خدا....................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش بگیر تا بدانی چه میکشم...احساس سوختن به تماشا نمیشود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته که می شوم سَرم را میان دستهایم می گیرم آنقدرتکرارت می کنم که بالا بیــاوَرَم من انتقام زَجــرِتمام لحظه های بی توبودن را بالاخره از "خود" خواهم گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خســــــــــــــته ام...!!! نــــــــــــــــه اینــــــــــکه کوه کــــــــــنده باشم نـــــــــــــــه...!!! دل کنـــــــــده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمان میکردم راه مرگ از زندگی جداست اما نه..هردو دستشان توی یک کاسه هست..همین زندگی بود که مرا کشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انـڪًشـتـҐ را בر چـشـمـҐ فـُـرפּ مـے بَــرҐ.. ایـלּ ωـــَـב اڪًــر فــُــرפּ بــریــزב ؛ בنــیــآ را آبــ פֿـפּ اهـــב بُـــرב !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اسمش عشق است نه علاقه و نه حتی عادت ... حماقت محض است ... دلتنگ کسی باشی که دلش با تو نیست 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق یک بار به دنیا میاد اما سه بار میمیره ، وقتی یارشو با کسی می بینه ، وقتی بفهمه اون دوستش نداره ، وقتی بفهمه هیچ وقت به اون نمیرسه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی خواهد آمد که من و تو یک جایی خیلی دور از هم شب و روز در آغوش یک غریبه بیقرار هم باشیم وبعد از هر بار هم آغوشی به یاد آغوش هم،بی صدا دل تنگ گریه کنیم.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه موقع خواب،کنار بالشت خودم،ی بالشت هم واسه اون میذارم‏!‏ حس میکنم پیشمه؛پتو رو روش میکشم و خودم میرم بغلش،آروم باهاش حرف میزنم تا خوابم ببره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته.. گل آرزوهاتو تو باغ دیگری ببینی و هزار بار تو خودت بشکنی اونوقت زیر لب آروم بگی.. گل من.. باغچه ی نو مبارک..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون همیشه مرد نیست!! گاهی دخترکی تنهاست که زمانی لیلی کسی بوه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش...! بازمعلمی بود و انشاِیی میخواست....!تاچندخط برایش درد دل کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه نیازی به کتاب تعبیرخواب؟ما یا ترس هایمان راخواب می بینیم یانداشته هایمان را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلم واسش تنگ میشه میرم سر قبرش و فقط گریه میکنم واین دلتنگی همیشه با منه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیـشبـــ قصـــه ات را بــــرای کســـی میگفتــمــ ؛ بـــاز دوبـــاره عـــاشقـتـــ شــدمــ…!! میشه لطفا برگردی...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه طاقت ندارم... دیگه نمی تونم تحمل کنم... یه بار تو بیا و دستمو بگیر مگه چی ازت کم میشه؟ یه بارم تو برگرد سمتم... تو رو خدا....................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش بگیر تا بدانی چه میکشم...احساس سوختن به تماشا نمیشود