بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این روزگار؛ هر چیز به اندازه اشش خوب است؛ حتی محبت؛ زیادی محبت کنی نمیگویند چه مهربان است؛ میگویند چه هالو و کودنی است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه حال دلم خوبه  سکوتم معجزه کرده وگرنه خوب میدونم که درد از هر طرف درده.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا تو ای شکسته دل، خدا خدا نمى کنی؟ خدای چاره ساز را، چرا صدا نمی کنی؟ التماس دعا..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل تارهای مویش.... این بار دوستت دارم هایم را پشت گوشش انداخت و رفت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــابـــســـتـــان هـــم روبـــه پـــایـــان اســـت... و مـــن هـــمـــچـــنـــان در حـــســـرت خـــوردن بـــســـتـــنـــی دونـــفـــری، بـــا یـــک قـــاشـــق مـــانـــدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو ســـکـــوت خــســتــه ی بــاور مــن ؛ســایــه هــم فــکــر جــدایـی مـی کـنـه. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـیـزی را بـهـانـه کـن... بـرگـرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته اونی نیست ک خوابیده...... خسته اونیه ک نمیتونه بخوابه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی یه طرفش خوب نیست ازخیابونش بگیر تا احساسش.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقاشی ام بد نیست اما خسته شده ام بس تکراری شده نقش هایم.. این بار به جای آه راهم را میکشم و میروم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غربت آن نیست که ندانند کجایی و بگیرند سراغت غربت آنست که بدانند کجایی و نگیرند سراغت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت رابطه های امروز اینکه باهم میمونن تاکسی دوستشون داشته باشه نه اینکه همدیگرو دوست داشته باشن ..... واین یعنی عشق دروغ محضه وبس!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی رحم میشود . . . . . کسی که میداند از ته دل دوستش داری........!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـــرشي ز دل شكستـــه انداختــــه ام آهستـــه بيـــا شيشـــه به پايت نـــرود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانگی شاخ و دم ندارد ! همین که ساعت ها و روزها  به فکر و خیال کسی هستی  که به فکرت نیست  خود نوعی دیوانگیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قدیم میگفتند  چشمها دروغ نمیگویند ،اما ... چشم هم چشمهای قدیم !! S.y

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این روزگار؛ هر چیز به اندازه اشش خوب است؛ حتی محبت؛ زیادی محبت کنی نمیگویند چه مهربان است؛ میگویند چه هالو و کودنی است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه حال دلم خوبه  سکوتم معجزه کرده وگرنه خوب میدونم که درد از هر طرف درده.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا تو ای شکسته دل، خدا خدا نمى کنی؟ خدای چاره ساز را، چرا صدا نمی کنی؟ التماس دعا..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل تارهای مویش.... این بار دوستت دارم هایم را پشت گوشش انداخت و رفت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــابـــســـتـــان هـــم روبـــه پـــایـــان اســـت... و مـــن هـــمـــچـــنـــان در حـــســـرت خـــوردن بـــســـتـــنـــی دونـــفـــری، بـــا یـــک قـــاشـــق مـــانـــدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو ســـکـــوت خــســتــه ی بــاور مــن ؛ســایــه هــم فــکــر جــدایـی مـی کـنـه. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـیـزی را بـهـانـه کـن... بـرگـرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته اونی نیست ک خوابیده...... خسته اونیه ک نمیتونه بخوابه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی یه طرفش خوب نیست ازخیابونش بگیر تا احساسش.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقاشی ام بد نیست اما خسته شده ام بس تکراری شده نقش هایم.. این بار به جای آه راهم را میکشم و میروم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غربت آن نیست که ندانند کجایی و بگیرند سراغت غربت آنست که بدانند کجایی و نگیرند سراغت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت رابطه های امروز اینکه باهم میمونن تاکسی دوستشون داشته باشه نه اینکه همدیگرو دوست داشته باشن ..... واین یعنی عشق دروغ محضه وبس!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی رحم میشود . . . . . کسی که میداند از ته دل دوستش داری........!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـــرشي ز دل شكستـــه انداختــــه ام آهستـــه بيـــا شيشـــه به پايت نـــرود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانگی شاخ و دم ندارد ! همین که ساعت ها و روزها  به فکر و خیال کسی هستی  که به فکرت نیست  خود نوعی دیوانگیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قدیم میگفتند  چشمها دروغ نمیگویند ،اما ... چشم هم چشمهای قدیم !! S.y