بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار نمی بخشمت  بس است دیگر همین لطف مکرر شد حق مسلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"من" از اینجا صدایت میکنم "تو" از آنجا بغلم کن دلم گرفته.....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حماقت که شاخ و دم ندارد!حماقت یعنی من اینقدر میروم تا تو دلتنگ من شوی!اما خبری از دلتنگی تو نمی شود!برمی گردم چون دلتنگت میشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفته ای ومن هرروزبه موریانه هایی فکرمیکنم  که آهسته وآرام  گوشه های خیالم رامیجوند... تا بی خیال نشده ام برگرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیزیک بعدترهاثابت میکند درروزهای بارانی  جای خالی آدم هابزرگترمیشود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت دیگه هرگز بر نمی‌گردم... راه خودش و گرفت و رفت... تا می‌تونست دور شد...  غافل از این‌که کره زمین گرد بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم بـه سمـت ِ تلفُـن مـیرود و بـاز می‌گـردد چـون کودکـی که به او گفته‌اند شیرینـی روی میـز"مــال ِ مهمان‌هـاست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــــاهی.... گـــاهی لــــال می شــود آدم.... حــــرف دارد ولـــی ... کـــلمــــه نـــدارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امـروز بـرات نـامـه اي نـوشـتـم كـه مـحـتـواش اشـك چـشـمـام بـود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا چتری برای لحظه های دلتنگیت بدان; باران که سخت شد.... تنها قدم نزن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگــــــی یعنـــی:مــن تــــو رو میخـــــوام تــــو دوستمـــــو... هیچکس نمیدونـــه من تورو میخوام ولی...همه میدونن تو اونو میخوای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه هستی و هیچوقت نیستی نمیدانم محو بودنت شوم یا دلتنگ نبودنت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا چقد تنگه دلم سنگ دل تو با دل تنهام چرا میجنگه دل تو دنیا ازت خسته شدم بسته شکستن چشمای من از گریه کردن دیگه خستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یخ زده دستای بی گناهم ...چشم به راهم فقط چشم به راهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي دل دلتنگي امشبت را زدي به پاي غروب جمعه... فردا را چه مي كني.......؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باید کرد: گاه با یک گل سرخ گاه با یک دل تنگ گاه باید رویید در پس یک باران گاه باید خندید با غمی بی پایان!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار نمی بخشمت  بس است دیگر همین لطف مکرر شد حق مسلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"من" از اینجا صدایت میکنم "تو" از آنجا بغلم کن دلم گرفته.....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حماقت که شاخ و دم ندارد!حماقت یعنی من اینقدر میروم تا تو دلتنگ من شوی!اما خبری از دلتنگی تو نمی شود!برمی گردم چون دلتنگت میشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفته ای ومن هرروزبه موریانه هایی فکرمیکنم  که آهسته وآرام  گوشه های خیالم رامیجوند... تا بی خیال نشده ام برگرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیزیک بعدترهاثابت میکند درروزهای بارانی  جای خالی آدم هابزرگترمیشود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت دیگه هرگز بر نمی‌گردم... راه خودش و گرفت و رفت... تا می‌تونست دور شد...  غافل از این‌که کره زمین گرد بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم بـه سمـت ِ تلفُـن مـیرود و بـاز می‌گـردد چـون کودکـی که به او گفته‌اند شیرینـی روی میـز"مــال ِ مهمان‌هـاست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــــاهی.... گـــاهی لــــال می شــود آدم.... حــــرف دارد ولـــی ... کـــلمــــه نـــدارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امـروز بـرات نـامـه اي نـوشـتـم كـه مـحـتـواش اشـك چـشـمـام بـود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا چتری برای لحظه های دلتنگیت بدان; باران که سخت شد.... تنها قدم نزن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگــــــی یعنـــی:مــن تــــو رو میخـــــوام تــــو دوستمـــــو... هیچکس نمیدونـــه من تورو میخوام ولی...همه میدونن تو اونو میخوای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه هستی و هیچوقت نیستی نمیدانم محو بودنت شوم یا دلتنگ نبودنت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا چقد تنگه دلم سنگ دل تو با دل تنهام چرا میجنگه دل تو دنیا ازت خسته شدم بسته شکستن چشمای من از گریه کردن دیگه خستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یخ زده دستای بی گناهم ...چشم به راهم فقط چشم به راهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي دل دلتنگي امشبت را زدي به پاي غروب جمعه... فردا را چه مي كني.......؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باید کرد: گاه با یک گل سرخ گاه با یک دل تنگ گاه باید رویید در پس یک باران گاه باید خندید با غمی بی پایان!!!