بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی......... دلت برای کسی تنگ میشه که هم عکشو داری و هم شمارشو ولی حتی اگه بهش زنگ بزنی حرفی برای گفتن نداری........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که میبارد بوی خاطره ها بلند میشود و من دلتنگتر از همیشه در دلم میگویم خدا کند آن حوالی هم بارانی باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید از نزدیکترین شخص ترسید! چون جز او هیچکس روح تو را آنقد عریان ندیده است که جای دقیق "زخم هایت" را بداند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان انهمه الف و ب و مشق دبستان .. انچه که در زندگی واقعیت داشت خط فاصله بود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر کن ..برگرد.. چمدان هایمان اشتباه شده است.. دلم را.. بجای خاطراتت بردی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی شبی از حرف و حدیث مبهم بی فردا گمت کردم دیدی در آن دقایق دیر باور پر گریه گمت کردم دیدی آب آمد و از سر دریا گذشت و تو نیامدی!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه ســـاکت باران،به روی صورتم دزدانـــه میـــلغزد... ولــــی باران نمـــــی داند؛که من دریــــــــایی از دردم... به ظاهر گـــرچه میخندم؛؛؛ ولی اندر سکــــوتی تــــــــــلخ میــگـریــــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاااااااار...... میخندی...........؟؟؟ کمی حرمت نگه دار نمیدانی سیاهپوش آرزوهایم هستم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر بازیچه ی باران نمیشوم همان یکبار عاشقی برای هفت پشتم بس بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط غروب جمعه نيست كه دلگير است... دلت كه گير كسي باشد هميشه ميگيرد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس های امروزه فقط دلتنگی هایت را به یادم میاورند و ولاغیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خدا" ک نیستم صد بار اگر شکستی بگم باز آی..!! رفتی...؟؟؟ بسلامت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنجشک همیشه لاف میزد: جیکـــ ... جیکـــ ... جیکـــ ... عشقش که رفت ... جیـــــــکش هم در نیامد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلتنگت شده ام، اما نمیدانم خیلی را چگونه بنویسم که "خیلی" خوانده شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا تاژه معنی دلتنگی رو میفهمم خیلی صبرم کم شده اگه فقط چند دقیقه جواب اس ام اسم رو دیر بده نگرانش میشم وای به حال من وقتی دیر اس ام اس میده خدایا یعنی عاشق شدم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیــ ــوانه شــده ام از دلتــ ــنگی... اگــ ــر اومــدی... شایــ ــد بازم بهـــ ــت بگــ ـم: "دوســـ ــتت دارم" امـ ـا تو جـــدی نــــگیر...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی......... دلت برای کسی تنگ میشه که هم عکشو داری و هم شمارشو ولی حتی اگه بهش زنگ بزنی حرفی برای گفتن نداری........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که میبارد بوی خاطره ها بلند میشود و من دلتنگتر از همیشه در دلم میگویم خدا کند آن حوالی هم بارانی باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید از نزدیکترین شخص ترسید! چون جز او هیچکس روح تو را آنقد عریان ندیده است که جای دقیق "زخم هایت" را بداند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان انهمه الف و ب و مشق دبستان .. انچه که در زندگی واقعیت داشت خط فاصله بود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر کن ..برگرد.. چمدان هایمان اشتباه شده است.. دلم را.. بجای خاطراتت بردی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی شبی از حرف و حدیث مبهم بی فردا گمت کردم دیدی در آن دقایق دیر باور پر گریه گمت کردم دیدی آب آمد و از سر دریا گذشت و تو نیامدی!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه ســـاکت باران،به روی صورتم دزدانـــه میـــلغزد... ولــــی باران نمـــــی داند؛که من دریــــــــایی از دردم... به ظاهر گـــرچه میخندم؛؛؛ ولی اندر سکــــوتی تــــــــــلخ میــگـریــــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاااااااار...... میخندی...........؟؟؟ کمی حرمت نگه دار نمیدانی سیاهپوش آرزوهایم هستم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر بازیچه ی باران نمیشوم همان یکبار عاشقی برای هفت پشتم بس بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط غروب جمعه نيست كه دلگير است... دلت كه گير كسي باشد هميشه ميگيرد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس های امروزه فقط دلتنگی هایت را به یادم میاورند و ولاغیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خدا" ک نیستم صد بار اگر شکستی بگم باز آی..!! رفتی...؟؟؟ بسلامت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنجشک همیشه لاف میزد: جیکـــ ... جیکـــ ... جیکـــ ... عشقش که رفت ... جیـــــــکش هم در نیامد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلتنگت شده ام، اما نمیدانم خیلی را چگونه بنویسم که "خیلی" خوانده شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا تاژه معنی دلتنگی رو میفهمم خیلی صبرم کم شده اگه فقط چند دقیقه جواب اس ام اسم رو دیر بده نگرانش میشم وای به حال من وقتی دیر اس ام اس میده خدایا یعنی عاشق شدم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیــ ــوانه شــده ام از دلتــ ــنگی... اگــ ــر اومــدی... شایــ ــد بازم بهـــ ــت بگــ ـم: "دوســـ ــتت دارم" امـ ـا تو جـــدی نــــگیر...