بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبیها ست که باعث میشه ادما دلتنگ بشن. به خاطر همه خوبیهات یه عالمه دلتنگم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میــــــــدونم ؛ مــــــــال من نیستــــــــی ! امــــــــا .... ! دلی کــــــــه تنگ باشــــــــه این حرفهــــــــا رو نمیفهمــــــــه ... ! بــــه خــــدا نمیفــــــهمه.... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سخت ترین جای کار اینه که تظاهر کنی هیچی نشده … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی  برای گذر از  دوســـتت دارم به دوســـتت داشــتم  چه زجری باید بکشم ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خیلی گرفته  امروز بعد ار سه سال با مخاطب خاصم بهم زدیم  می شه برا منم دعا کنید تا دلم آروم بشه دارم دق می کنم تورو خدا روز عرفه دعا کنید برام آروم شم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ترک ، دارو نیاز نیست ! گاهی سنگینی حرفی تلخی نگاهی خوب ترکت می دهد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـحکــم بــ ـاش وقتــ ــی خیــلـ ی نـــ ــرم شــ ـوی همــ ـــه خــَمــ ــَت مـــی کـــننــ ــد حتـــ ـی کـسـی کــ ـه انـتظــار نـــ ـداری .....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگت هستم و از سایه ی وجودت برای قلبم سایبانی ساختم و چشمانم در انتظار دیدارت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم خداهم عاشق شود وبه عشقش نرسد... تابداند ما چه می کشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بر دلم مگذار‏!‏‏!‏‏!میسوزنی...داغ خیلی چیزها بر دلم مانده است.,.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾــﻨـــﻘـــﺪﺭ ” ﺗـــﻌـــﻮﯾـــﺾ ” ﻧــﮑــﻦ … ﺑـــﻪ ﺧــــﺪﺍ ﮔـــﺎﻫـــﯽ ﻣــﯿــﺘــﻮﺍﻥ ﺭﺍﺑــﻄــﻪ ﻫــﺎ ﺭﺍ ” ﺗــﻌــﻤــﯿــﺮ ” ﮐـــﺮﺩ ﺣـــﺘــﯽ ﺑـــﺎ ﯾـــﮏ ﻟـــﺒــﺨـــﻨـــﺩ ﻋــﺎﺷــﻘــﺎﻧــﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه جنگل سوختنی نیست، خوردنی هم هست. من"یک جنگل"چوب سادگی ام راخوردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيا بانو... از قلمرو ات دفاع كن... دارند فتح ام ميكنند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم کجا، گفتا بخون/گفتم چرا، گفتا جنون/گفتم که کی،گفتاکنون/گفتم مرو، خندیدو رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی میکند عاشق تو باشم یا رنگین کمان؟؟ هر دو هفت خطید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر ظریفی که با یک نگاه هرزه می شکنی دیگر نمیخواهم بگویم دوستت دارم فقط میخوام این رو خوب بدونی برو ولی بدون عشقت رو از جونم میگری ولی بازم با تمام وجودم میگویم دوستت دارم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبیها ست که باعث میشه ادما دلتنگ بشن. به خاطر همه خوبیهات یه عالمه دلتنگم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میــــــــدونم ؛ مــــــــال من نیستــــــــی ! امــــــــا .... ! دلی کــــــــه تنگ باشــــــــه این حرفهــــــــا رو نمیفهمــــــــه ... ! بــــه خــــدا نمیفــــــهمه.... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سخت ترین جای کار اینه که تظاهر کنی هیچی نشده … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی  برای گذر از  دوســـتت دارم به دوســـتت داشــتم  چه زجری باید بکشم ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خیلی گرفته  امروز بعد ار سه سال با مخاطب خاصم بهم زدیم  می شه برا منم دعا کنید تا دلم آروم بشه دارم دق می کنم تورو خدا روز عرفه دعا کنید برام آروم شم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ترک ، دارو نیاز نیست ! گاهی سنگینی حرفی تلخی نگاهی خوب ترکت می دهد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـحکــم بــ ـاش وقتــ ــی خیــلـ ی نـــ ــرم شــ ـوی همــ ـــه خــَمــ ــَت مـــی کـــننــ ــد حتـــ ـی کـسـی کــ ـه انـتظــار نـــ ـداری .....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگت هستم و از سایه ی وجودت برای قلبم سایبانی ساختم و چشمانم در انتظار دیدارت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم خداهم عاشق شود وبه عشقش نرسد... تابداند ما چه می کشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بر دلم مگذار‏!‏‏!‏‏!میسوزنی...داغ خیلی چیزها بر دلم مانده است.,.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾــﻨـــﻘـــﺪﺭ ” ﺗـــﻌـــﻮﯾـــﺾ ” ﻧــﮑــﻦ … ﺑـــﻪ ﺧــــﺪﺍ ﮔـــﺎﻫـــﯽ ﻣــﯿــﺘــﻮﺍﻥ ﺭﺍﺑــﻄــﻪ ﻫــﺎ ﺭﺍ ” ﺗــﻌــﻤــﯿــﺮ ” ﮐـــﺮﺩ ﺣـــﺘــﯽ ﺑـــﺎ ﯾـــﮏ ﻟـــﺒــﺨـــﻨـــﺩ ﻋــﺎﺷــﻘــﺎﻧــﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه جنگل سوختنی نیست، خوردنی هم هست. من"یک جنگل"چوب سادگی ام راخوردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيا بانو... از قلمرو ات دفاع كن... دارند فتح ام ميكنند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم کجا، گفتا بخون/گفتم چرا، گفتا جنون/گفتم که کی،گفتاکنون/گفتم مرو، خندیدو رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی میکند عاشق تو باشم یا رنگین کمان؟؟ هر دو هفت خطید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر ظریفی که با یک نگاه هرزه می شکنی دیگر نمیخواهم بگویم دوستت دارم فقط میخوام این رو خوب بدونی برو ولی بدون عشقت رو از جونم میگری ولی بازم با تمام وجودم میگویم دوستت دارم.