بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دردهایی تمامی ندارن!حتی با بوسای بابا و مامان هم خوب نمیشن! این درد وحشتناک اسمش"عشق" است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامـ تر سکوت کن...! صدای بیـ تفاوتیتـ آزارم می دهد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اسان زندگی را به تنهایی باختم چه اسان شکست خوردم اونم تنهایی بی کسی که با بودنش میتونست به من امید بدهد دیگر به امید کی تلاش کنم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن بـی تــفـآوتـیهـآ.... ایــن بـی خــَـبــَـری هــآ.... نــَـبـودَن هآ ....  نــَـدیــدَن هــآ ..... یــَـعـنـی بــُـرو .... گـــآهــی چـِـقــَـدر خِــنـگ مـیـشــویـم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن از مـرگ مـاهـی هــا مـیـتـرسـم و گـرنـهـ درد دلـهـایــم را بـهـ دریـــا مـی گـفـتـم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش!به اعتبار هیچ شانه ای اشک نریز... به اعتبار هر اشکی شانه نباش! ادمی به خودی خود نمی افتد، اگر بیفتداز همان سمتی می افتد که تکیه کرده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت اتاقم را شکسته ام ، به عقب که باز نمیگردد،اعصابم خورد میشود .. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان به آسمان . . . کوچه به کوچه . . . رویا به رویا . . . هر جایی که می نگرم با منی اما باز دلم برایت تنگ می شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تلخ محاکمه میشوند پاییز و زمستان که برای جان دادن به درخت  جان میدهند و چه ناعادلانه کمی آن طرفتر همه چیز به اسم بهار تمام  میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـر به پروانـه شـدنــــــ اعتقــاد داری... پـس بی خیـال بگــذار، روزگـار هـر چـه میخــواهـد؛ پیلـــه کنـــد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی از نبودن َت کم کن ... ، به خواب َم بیا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیرم ، یا زمین خورده ام،  یا ترک .. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا همه می گویند "گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی" پس چرا انقدر تلخ است این حلوای بی تو بودن؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلمم بخاطر برگ سفید نقاشی ام مرا تنبیه کرد اما من درون دفتر نقاشیم بی کسی خودم را کشیده بودم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنی دلتنگی رو فقط گل آفتابگردون می دونه زمانی که تمام شب رو به خاطر پایندی به خورشید و خیانت نکردن به اون سرش رو پایین می اندازه... کاش اندازه آفتابگردون نجیب بودیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هایم رابه بند میکشم شاید روزی لایق گریبانت شوند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دردهایی تمامی ندارن!حتی با بوسای بابا و مامان هم خوب نمیشن! این درد وحشتناک اسمش"عشق" است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامـ تر سکوت کن...! صدای بیـ تفاوتیتـ آزارم می دهد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اسان زندگی را به تنهایی باختم چه اسان شکست خوردم اونم تنهایی بی کسی که با بودنش میتونست به من امید بدهد دیگر به امید کی تلاش کنم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن بـی تــفـآوتـیهـآ.... ایــن بـی خــَـبــَـری هــآ.... نــَـبـودَن هآ ....  نــَـدیــدَن هــآ ..... یــَـعـنـی بــُـرو .... گـــآهــی چـِـقــَـدر خِــنـگ مـیـشــویـم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن از مـرگ مـاهـی هــا مـیـتـرسـم و گـرنـهـ درد دلـهـایــم را بـهـ دریـــا مـی گـفـتـم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش!به اعتبار هیچ شانه ای اشک نریز... به اعتبار هر اشکی شانه نباش! ادمی به خودی خود نمی افتد، اگر بیفتداز همان سمتی می افتد که تکیه کرده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت اتاقم را شکسته ام ، به عقب که باز نمیگردد،اعصابم خورد میشود .. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان به آسمان . . . کوچه به کوچه . . . رویا به رویا . . . هر جایی که می نگرم با منی اما باز دلم برایت تنگ می شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تلخ محاکمه میشوند پاییز و زمستان که برای جان دادن به درخت  جان میدهند و چه ناعادلانه کمی آن طرفتر همه چیز به اسم بهار تمام  میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـر به پروانـه شـدنــــــ اعتقــاد داری... پـس بی خیـال بگــذار، روزگـار هـر چـه میخــواهـد؛ پیلـــه کنـــد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی از نبودن َت کم کن ... ، به خواب َم بیا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیرم ، یا زمین خورده ام،  یا ترک .. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا همه می گویند "گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی" پس چرا انقدر تلخ است این حلوای بی تو بودن؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلمم بخاطر برگ سفید نقاشی ام مرا تنبیه کرد اما من درون دفتر نقاشیم بی کسی خودم را کشیده بودم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنی دلتنگی رو فقط گل آفتابگردون می دونه زمانی که تمام شب رو به خاطر پایندی به خورشید و خیانت نکردن به اون سرش رو پایین می اندازه... کاش اندازه آفتابگردون نجیب بودیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هایم رابه بند میکشم شاید روزی لایق گریبانت شوند