بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس درس زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چتری با رنگ روشن بخر. پیدا کردنش در میان چتر های مشکی آسان است و به روزهایغمگین بارانی شادی و نشاط می بخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت فرصت کردی دست فرزندانت را در دست بگیر. به زودی زمانی خواهد رسید که او اجازه این کار را به تو نخواهد داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن از آن افرادی نباشی که می گویند : " آماده، هدف، آتش "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغلی را انتخاب کن که روحت را هم به اندازه حساب بانکی ات غنی سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت از بازار کهنه فروشها وسیله برقی نخر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راحتی و خوشبختی را با هم اشتباه نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز پیش از سخنرانی غذای سنگین نخور.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی احساس خستگی می کنی اما ناچاری که به کارت ادامه بدهی، دست و صورتت را بشوی و یک جفت جوراب و یک پیراهن تمیز بپوش. آن وقت خواهی دید که نیروی دوباره بدست آورده ای.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با زنی که با بی میلی غذا می خورد ازدواج نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت پایان فیلم ها و کتابهای خوب را برای دیگران تعریف نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از تو سوالی را پرسیدند که نمی خواستی جوابش را بدهی، لبخند بزن و بگو: "برای چه می خواهید بدانید؟"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مورد موضوعی که درست متوجه نشده ای درست قضاوت نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از صمیم قلب عشق بورز. ممکن است کمی لطمه ببینی، اما تنها راه استفاده بهینه از حیات همین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت به یک مرد نگو موهایش در حال ریختن است. خودش این را می داند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس درس زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چتری با رنگ روشن بخر. پیدا کردنش در میان چتر های مشکی آسان است و به روزهایغمگین بارانی شادی و نشاط می بخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت فرصت کردی دست فرزندانت را در دست بگیر. به زودی زمانی خواهد رسید که او اجازه این کار را به تو نخواهد داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن از آن افرادی نباشی که می گویند : " آماده، هدف، آتش "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغلی را انتخاب کن که روحت را هم به اندازه حساب بانکی ات غنی سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت از بازار کهنه فروشها وسیله برقی نخر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راحتی و خوشبختی را با هم اشتباه نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز پیش از سخنرانی غذای سنگین نخور.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی احساس خستگی می کنی اما ناچاری که به کارت ادامه بدهی، دست و صورتت را بشوی و یک جفت جوراب و یک پیراهن تمیز بپوش. آن وقت خواهی دید که نیروی دوباره بدست آورده ای.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با زنی که با بی میلی غذا می خورد ازدواج نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت پایان فیلم ها و کتابهای خوب را برای دیگران تعریف نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از تو سوالی را پرسیدند که نمی خواستی جوابش را بدهی، لبخند بزن و بگو: "برای چه می خواهید بدانید؟"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مورد موضوعی که درست متوجه نشده ای درست قضاوت نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از صمیم قلب عشق بورز. ممکن است کمی لطمه ببینی، اما تنها راه استفاده بهینه از حیات همین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت به یک مرد نگو موهایش در حال ریختن است. خودش این را می داند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است.