بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خوشبختی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک لبخندم را بسته بندی کرده ام ....برای روزی که اتفاقی تو را می بینم … آنقدر تمیز میخندم که به خوشبختی ام حسـادت کنی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو می کنم هیچ راه نجاتی نداشته باشی وقتی غرق خوشبختی هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به اندازه تنهایی من خوشبختی من به اندازه زیبایی تو غمگینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما باید برای خوشبخت زیستن موقعیتهای مناسب ایجاد کنیم ،نه اینکه در انتظار ،آن باشیم فرانسیس بیکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی در این است که شخص بداند که چه می خواهد و آنچه را آرزو دارد مشتاقانه بخواهد فلیسین ماریسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توانم بپرسم چــــــــه عطری می زنی؟ بـوی خوشبختی می دهی انگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یکی هست که به فکر خوشحال کردنته این یعنی خوشبختی به همین سادگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین خوشبختی این است که خداوند آنقدر عزیزت بدارد که وجودت آرامش بخش دیگران باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی من پیدا کردن "تو" از میان این همه ضمیر بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندکی عشق ... قدری مهربانی ... هر چه می خواهی شیطنت ، اما با صداقت ... امتحان کن خوشبختی همین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمنا دارم از آسمان که اگر حتی قطره  خوشبختی بارید ، بر روی گونه تو باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی گمشده همه ی ماست مواظب باشیم اگر آن را پیدا کردیم خودمان را گم نکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاصیت دنیاست... که در اوج داشتن و خوشبختی دلهره ی « از دست دادن » پر رنگ تر است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خوشبختی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک لبخندم را بسته بندی کرده ام ....برای روزی که اتفاقی تو را می بینم … آنقدر تمیز میخندم که به خوشبختی ام حسـادت کنی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو می کنم هیچ راه نجاتی نداشته باشی وقتی غرق خوشبختی هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به اندازه تنهایی من خوشبختی من به اندازه زیبایی تو غمگینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما باید برای خوشبخت زیستن موقعیتهای مناسب ایجاد کنیم ،نه اینکه در انتظار ،آن باشیم فرانسیس بیکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی در این است که شخص بداند که چه می خواهد و آنچه را آرزو دارد مشتاقانه بخواهد فلیسین ماریسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توانم بپرسم چــــــــه عطری می زنی؟ بـوی خوشبختی می دهی انگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یکی هست که به فکر خوشحال کردنته این یعنی خوشبختی به همین سادگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین خوشبختی این است که خداوند آنقدر عزیزت بدارد که وجودت آرامش بخش دیگران باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی من پیدا کردن "تو" از میان این همه ضمیر بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندکی عشق ... قدری مهربانی ... هر چه می خواهی شیطنت ، اما با صداقت ... امتحان کن خوشبختی همین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمنا دارم از آسمان که اگر حتی قطره  خوشبختی بارید ، بر روی گونه تو باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی گمشده همه ی ماست مواظب باشیم اگر آن را پیدا کردیم خودمان را گم نکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاصیت دنیاست... که در اوج داشتن و خوشبختی دلهره ی « از دست دادن » پر رنگ تر است