بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو نکته را همیشه به خاطر داشته باشید: 1 هر چقدر احساس گناه داشته باشید گذشته تغییر نمی کند 2 هر چقدر استرس داشته باشید اینده عوض نمی شود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد زندانی می خندید شاید به زندانی بودن خویش شاید هم به آزاد بودن ما... راستی زندان کدام سوی میله هاست؟ (ارنستو چگوارا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگــر تــقــدیـــر ، لـــیـــمـو تـــــرشـــی بــه دســـت تـــو داد ... از آن شـــربــت درســـت کــن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم داد بزنم از مرگ نمیترسم ولی ترس آن دارم که نامردان بعد از من چه میگویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای گریه ی همسایه می آید.......! . . . . . . نمی دانم دیوارها نازک شده  یا دردها بزرگ .....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش نه تندیسی که دیگران می خواهند وقتی روحت را قالب فکر دیگران می کنی زیبا می شوی به چشمشان اما قبول کن تمام مجسمه ها شکستنی هستند ، در کمال زیبایی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک پرنده کوچک که زیر برگها آواز میخواند برای اثبات خدا کافی است ویکتور هوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدیاازاین به بعدبه مخلوقاتت یک مترجم ضمیمه کن..اینجاهیچ کس.هیچ کس رانمیفهمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مسئول گفته های خویشم مسئول برداشت های دیگران نیستم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زاهدی در سماع رندان بود/ زان گفت شاهدی بلخی/ گر ملولی ز ما ترش منشین/ که تو هم در میان ما تلخی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را با صدای چک چک آب شکنجه می کنند تا به ناپاکی آب اعتراف کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف اگر با دل زده بشه با دل و جون هم دریافت میشه اما اگه فقط با لحن زبان گفته بشه تنها گوش دریافت میکنه و بس!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز نمیدانم چرا فضای بین ما بی وزن است یعنی انیشتین بود میدانست؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوان حقیقتی را دوست نداشت ، اما نمیتوان منکر آن شد. ژان ژاک روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معـیار هـا عَـوض شُـده !! دیـگه ایـن روزا : " هنـر آن اسـت کـه نامَـت بـه نـکویی نَـبرنـد!! " -__-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد تاجری پس از نابودی کسب پر رونق خود، تابلویی بر ویرانه خانه و مغازه اش آویخت که روی آن نوشته بود: مغازه ام سوخت ! اما ایمانم نسوخته است ! فردا شروع به کار خواهم کرد. ( جی پی واسوانی )

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو نکته را همیشه به خاطر داشته باشید: 1 هر چقدر احساس گناه داشته باشید گذشته تغییر نمی کند 2 هر چقدر استرس داشته باشید اینده عوض نمی شود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد زندانی می خندید شاید به زندانی بودن خویش شاید هم به آزاد بودن ما... راستی زندان کدام سوی میله هاست؟ (ارنستو چگوارا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگــر تــقــدیـــر ، لـــیـــمـو تـــــرشـــی بــه دســـت تـــو داد ... از آن شـــربــت درســـت کــن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم داد بزنم از مرگ نمیترسم ولی ترس آن دارم که نامردان بعد از من چه میگویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای گریه ی همسایه می آید.......! . . . . . . نمی دانم دیوارها نازک شده  یا دردها بزرگ .....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش نه تندیسی که دیگران می خواهند وقتی روحت را قالب فکر دیگران می کنی زیبا می شوی به چشمشان اما قبول کن تمام مجسمه ها شکستنی هستند ، در کمال زیبایی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک پرنده کوچک که زیر برگها آواز میخواند برای اثبات خدا کافی است ویکتور هوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدیاازاین به بعدبه مخلوقاتت یک مترجم ضمیمه کن..اینجاهیچ کس.هیچ کس رانمیفهمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مسئول گفته های خویشم مسئول برداشت های دیگران نیستم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زاهدی در سماع رندان بود/ زان گفت شاهدی بلخی/ گر ملولی ز ما ترش منشین/ که تو هم در میان ما تلخی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را با صدای چک چک آب شکنجه می کنند تا به ناپاکی آب اعتراف کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف اگر با دل زده بشه با دل و جون هم دریافت میشه اما اگه فقط با لحن زبان گفته بشه تنها گوش دریافت میکنه و بس!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز نمیدانم چرا فضای بین ما بی وزن است یعنی انیشتین بود میدانست؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوان حقیقتی را دوست نداشت ، اما نمیتوان منکر آن شد. ژان ژاک روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معـیار هـا عَـوض شُـده !! دیـگه ایـن روزا : " هنـر آن اسـت کـه نامَـت بـه نـکویی نَـبرنـد!! " -__-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد تاجری پس از نابودی کسب پر رونق خود، تابلویی بر ویرانه خانه و مغازه اش آویخت که روی آن نوشته بود: مغازه ام سوخت ! اما ایمانم نسوخته است ! فردا شروع به کار خواهم کرد. ( جی پی واسوانی )