بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه قصدشوخی دارم حقیقت رابیان میکنم این بزرگترین شوخی جهان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بگذرد روزهایی که روز ما نیست"آهای روزگار نامرد ،روز ما هم میرسد"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"اینکه دیگران ما را آدم حساب نکنند یک چیز است ، اما اینکه ما خودمان را آدم حساب نکنیم یک چیز دیگر است!" محمود دولت آبادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت همیشه واقعی نیست... گاهی مجازی ترین چیزها حقیقتی بی مثالند (حامد-ر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از کسی متنفری ، از قسمتی از خودت در او متنفری چیزی که از ما نیست نمی‌تواند افکار ما را مغشوش کند . . . (هرمان‌ هسه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پزشک زایشگاه خم شد ودر گوش نوزادی که مرده به دنیا آمده بود گفت: آسوده بخواب که چیزی را از دست نداده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه اصلی ماتو زندگی هزاران کار غلطی نیس که انجام میدیم...بلکه.....هزاران کار درستی هس که به آدمای غلط انجام میدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر میخی , نعلی افتاد به خاطر نعلی , اسبی افتاد به خاطر اسبی , سواری افتاد به خاطر سواری, جنگی شکست خورد به خاطر شکستی , کشوری نابود شد...و همه به خاطر کسی بود که میخ را محکم نکوبیده بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعیت این است که هرکسی آزرده ات خواهد کرد فقط باید کسانی را پیدا کنی که ارزش تحمل رنج را داشته باشند! "باب مارلی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید ریاضی امکان منها کردن عشق و جمع کردن محبت را نداشته باشد اما این را یاد میدهد که هر مساله ای یک راه حل خواهد داشت . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ســـــــــــلامتى اون دلى كه هـــــزار بــــار شكست اما هنــــــــــــوز شكســــــــــــــــــــتن بلد نيس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی من از این است که به سبک خودم ظاهر میشوم!!!!! به شیوه ی خودم زندگی می کنم!!! وبه روش خودم می اندیشم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زندگی هر کی نگاه می کنم خنده ام می گیرد.مردم خدا را در حد خود می بینند در حالی که خدا آنها را در حد خودش می خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا. انکس که صادقانه یادم میکند هر لحظه عاشقانه یادش کن.  هرجا دلت شکست خودت شکسته هاش رو جمع کن تاکس منت دست زخمی شو سرت نزاره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چیزهایی را که دوست داریم به دست نیاوریم مجبور می شویم چیزهایی را که به دست آورده ایم دوست داشته باشیم. برنارد شاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خوبی باش اما وقتت رو برای اثباتش به دیگران تلف نکن! چارلی چاپلین

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه قصدشوخی دارم حقیقت رابیان میکنم این بزرگترین شوخی جهان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بگذرد روزهایی که روز ما نیست"آهای روزگار نامرد ،روز ما هم میرسد"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"اینکه دیگران ما را آدم حساب نکنند یک چیز است ، اما اینکه ما خودمان را آدم حساب نکنیم یک چیز دیگر است!" محمود دولت آبادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت همیشه واقعی نیست... گاهی مجازی ترین چیزها حقیقتی بی مثالند (حامد-ر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از کسی متنفری ، از قسمتی از خودت در او متنفری چیزی که از ما نیست نمی‌تواند افکار ما را مغشوش کند . . . (هرمان‌ هسه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پزشک زایشگاه خم شد ودر گوش نوزادی که مرده به دنیا آمده بود گفت: آسوده بخواب که چیزی را از دست نداده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه اصلی ماتو زندگی هزاران کار غلطی نیس که انجام میدیم...بلکه.....هزاران کار درستی هس که به آدمای غلط انجام میدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر میخی , نعلی افتاد به خاطر نعلی , اسبی افتاد به خاطر اسبی , سواری افتاد به خاطر سواری, جنگی شکست خورد به خاطر شکستی , کشوری نابود شد...و همه به خاطر کسی بود که میخ را محکم نکوبیده بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعیت این است که هرکسی آزرده ات خواهد کرد فقط باید کسانی را پیدا کنی که ارزش تحمل رنج را داشته باشند! "باب مارلی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید ریاضی امکان منها کردن عشق و جمع کردن محبت را نداشته باشد اما این را یاد میدهد که هر مساله ای یک راه حل خواهد داشت . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ســـــــــــلامتى اون دلى كه هـــــزار بــــار شكست اما هنــــــــــــوز شكســــــــــــــــــــتن بلد نيس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی من از این است که به سبک خودم ظاهر میشوم!!!!! به شیوه ی خودم زندگی می کنم!!! وبه روش خودم می اندیشم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زندگی هر کی نگاه می کنم خنده ام می گیرد.مردم خدا را در حد خود می بینند در حالی که خدا آنها را در حد خودش می خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا. انکس که صادقانه یادم میکند هر لحظه عاشقانه یادش کن.  هرجا دلت شکست خودت شکسته هاش رو جمع کن تاکس منت دست زخمی شو سرت نزاره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چیزهایی را که دوست داریم به دست نیاوریم مجبور می شویم چیزهایی را که به دست آورده ایم دوست داشته باشیم. برنارد شاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خوبی باش اما وقتت رو برای اثباتش به دیگران تلف نکن! چارلی چاپلین