بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نه از دزدان بترسیم نه از آدمکشان! اینها خطرات بیرونی اند از خودمان بترسیم ؛ دزدانِ واقعی، پیش داوری های ما هستند، آدمکشان واقعی، نادرستی های ما هستند. "بینوایان / ویکتور هوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجـا کـه ازدواجـی بـدون عشـق صـورت گیـرد ، حتـمأ عشقـی بـدون ازدواج در آن رخنـه خـواهد کـرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه از آنهايي كه مي سازند بيشتر از كساني كه خراب ميكنند بترسيد زيرا كسي كه خراب ميكند را همه ميشناسند ولي كساني كه ميسازند به راحتي خراب ميكند بدون اينكه كسي او را بشانسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش آنروز که در گوشم آرام زمزمه کردی: بگـــذار برایـت بمیــــــرم!! میمــــــردی!! تا امـــــروز ، اینگـــونه بی رحمانـــه قــاتل ِ دلـــم نمیشدی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبوبم را به چشم دل دیدم گفتم:تو کیستی؟ گفت:تو حسین بن منصور حلاج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی دود می آید به گمانم جماعتی پای دنیای مجازی می سوزانند عمر خویش را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر پرهــــــیزکار گذشـــــــته ای دارد و هر گناهکار آینده ای پس ، قضــــــــاوت نکن . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ميخواهند بشريت را تغييردهند اما هيچ كس به تغيير دادن خويش نمي انديشد٠

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیروزی یعنی توانایی از دست ندادن اشتیاق به موفقیت بعد از هربار شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه خوب است و نه بد؛ فکر ماست که از آن خوب یا بد می سازد. ویلیام شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسيار آدميان نادانى كه مهربانى شايستگان را بر نمي تابند آنها در نهايت يا به بردگي تيزدندانان گرفتار آيند و يا چهره زشت تنهايى را آشكارا ببينند. "اردبزرگ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ھر پرھیزکار گذشتہ اے دارد  وھر گناھکار آیندہ اے  پس زود قضاوت نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه میگویی "قبول" است. " آنگونه "که میگویی قبول نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خودم رو در مقابل حرفی که میزنم مسٌول میدانم نه چیزی که تو برداشت میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسـی بـه جـز خـودم مسـئول سـقوطم نيـست ؛ بزرگتـرين دشمـنی كـه باعـث بـه وجـود آمدن سرنوشـتی غـم انگـيز و اندوهـبار برايـم شـده تنهـا خـودم هسـتم . ٠•●ஜ ناپلئـــون بنـــاپارت ஜ●

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"گوش شنوا" که داشته باشی..انقدر حرف میزنند تا "کر" شوی...!! . . . حتی "گنگ" ها !!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نه از دزدان بترسیم نه از آدمکشان! اینها خطرات بیرونی اند از خودمان بترسیم ؛ دزدانِ واقعی، پیش داوری های ما هستند، آدمکشان واقعی، نادرستی های ما هستند. "بینوایان / ویکتور هوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجـا کـه ازدواجـی بـدون عشـق صـورت گیـرد ، حتـمأ عشقـی بـدون ازدواج در آن رخنـه خـواهد کـرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه از آنهايي كه مي سازند بيشتر از كساني كه خراب ميكنند بترسيد زيرا كسي كه خراب ميكند را همه ميشناسند ولي كساني كه ميسازند به راحتي خراب ميكند بدون اينكه كسي او را بشانسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش آنروز که در گوشم آرام زمزمه کردی: بگـــذار برایـت بمیــــــرم!! میمــــــردی!! تا امـــــروز ، اینگـــونه بی رحمانـــه قــاتل ِ دلـــم نمیشدی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبوبم را به چشم دل دیدم گفتم:تو کیستی؟ گفت:تو حسین بن منصور حلاج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی دود می آید به گمانم جماعتی پای دنیای مجازی می سوزانند عمر خویش را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر پرهــــــیزکار گذشـــــــته ای دارد و هر گناهکار آینده ای پس ، قضــــــــاوت نکن . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ميخواهند بشريت را تغييردهند اما هيچ كس به تغيير دادن خويش نمي انديشد٠

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیروزی یعنی توانایی از دست ندادن اشتیاق به موفقیت بعد از هربار شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه خوب است و نه بد؛ فکر ماست که از آن خوب یا بد می سازد. ویلیام شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسيار آدميان نادانى كه مهربانى شايستگان را بر نمي تابند آنها در نهايت يا به بردگي تيزدندانان گرفتار آيند و يا چهره زشت تنهايى را آشكارا ببينند. "اردبزرگ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ھر پرھیزکار گذشتہ اے دارد  وھر گناھکار آیندہ اے  پس زود قضاوت نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه میگویی "قبول" است. " آنگونه "که میگویی قبول نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خودم رو در مقابل حرفی که میزنم مسٌول میدانم نه چیزی که تو برداشت میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسـی بـه جـز خـودم مسـئول سـقوطم نيـست ؛ بزرگتـرين دشمـنی كـه باعـث بـه وجـود آمدن سرنوشـتی غـم انگـيز و اندوهـبار برايـم شـده تنهـا خـودم هسـتم . ٠•●ஜ ناپلئـــون بنـــاپارت ஜ●

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"گوش شنوا" که داشته باشی..انقدر حرف میزنند تا "کر" شوی...!! . . . حتی "گنگ" ها !!