بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساحل دلت را.... به خدابسپارخودش قشنگترین قایق رابرایت می فرستد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــریـــمـــا... مـــن از هـــمــه عــالــم و آدم،بــه داشـتـن خـالــقـی چــون تــو مــی نــازم... تــو هــم از مـن بــنــده ای بــســاز کـه بـه داشـتـنـش خـشـنـودی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ساحل زندگی قدم میزدم،همه جا 2رد پا دیدم:جای پای من وخدا.به سخت ترین لحظه ها که رسیدم فقط 1جای پا دیدم.گفتم خدایا مرا در سخت ترین شرایط رها کردی؟ ندا امد:تو را در سخت ترین شرایط به دوش کشیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وخدا سوار یک دوچرخه شدیم.من جلو نشستم.فرمان دست من بود وسر دو راهی ها دلهره وجودم را فرا میگرفت. جایمان را عوض کردیم و من آرام شده ام. هر وقت از او میپرسم کجا میرویم میگوید:تو فقط رکاب بزن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانا... من بااین امیددلخوشم... که تو از رگ گردن به من نزدیکتری... مبادامن ازخودم،ازرگ گردنم دورشوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعامیکنم زیراین سقف بلند,روی دامان زمین, هرکجاخسته شدی یاکه پرغصه شدی, دستی ازغیب به دادت برسدوچه زیباست که ان دست خداباشدوبس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدا هــیــچ یــک از ایــنــهــا کــه مــی گــویــنــد نــیــســت .او عــاشــق انــســان نــیــســت بــلــکــه مــعــشــوق اوســت .ســاکــنی اســت کــه جــهــان از او در حـــرکــت اســت.  ارســطــو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق خدایى هستم که چه بخواهیم و چه نخواهیم “دوستمان دارد”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا.... عجیب می خواهمت این روزها نگاهم کن!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یه روزایی از ته دل صدات کردم.به حق همون لحظه ها کمک کن تا دوباره راهمو بیابم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ، تو خود در کتابت فرمودی : بنده ی من ، تو گامی بردار ، من ده گام بر میدارم... خدایا ، ما همان یکـــــ قدم را هم نمیتوانیم برداریم ، خودت فرجـــــــش را نزدیکــــــ کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــــــــا دلم به ســـــان قبله نماست وقتی عقربه اش به سمت " تــــو " می ایستد . . . آرام می شــــ‌ـــ‌‌ـود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایــا شـلـوغــی هــای روزگــارم را اگــر بــرای رسـیـدن بــه تــوست پــر رنــگ و اگــر مـسبـب جــدایی اســت خـلـوتــش کــن... مـشـغـله هــای بــی تــو هــمـان بـهـتر کـه پـاک شـونــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجونم میخوام بیام پیشت ... دعوتم کن به یک مهمونی ساده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش آنست که بدانی درهرگام دست تو در دست خداست لحظه هایت آرام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻨﻮ ﺍﻭ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﻢ .... ﺍﻭ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍ... ﻭ ﻣﻦ ... ﻟﻄﻒ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ... ﺩﯾﻮﻭﻧﺘﻢ ﺧﺪﺍ ﺟﻮﻥ ......

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساحل دلت را.... به خدابسپارخودش قشنگترین قایق رابرایت می فرستد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــریـــمـــا... مـــن از هـــمــه عــالــم و آدم،بــه داشـتـن خـالــقـی چــون تــو مــی نــازم... تــو هــم از مـن بــنــده ای بــســاز کـه بـه داشـتـنـش خـشـنـودی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ساحل زندگی قدم میزدم،همه جا 2رد پا دیدم:جای پای من وخدا.به سخت ترین لحظه ها که رسیدم فقط 1جای پا دیدم.گفتم خدایا مرا در سخت ترین شرایط رها کردی؟ ندا امد:تو را در سخت ترین شرایط به دوش کشیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وخدا سوار یک دوچرخه شدیم.من جلو نشستم.فرمان دست من بود وسر دو راهی ها دلهره وجودم را فرا میگرفت. جایمان را عوض کردیم و من آرام شده ام. هر وقت از او میپرسم کجا میرویم میگوید:تو فقط رکاب بزن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانا... من بااین امیددلخوشم... که تو از رگ گردن به من نزدیکتری... مبادامن ازخودم،ازرگ گردنم دورشوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعامیکنم زیراین سقف بلند,روی دامان زمین, هرکجاخسته شدی یاکه پرغصه شدی, دستی ازغیب به دادت برسدوچه زیباست که ان دست خداباشدوبس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدا هــیــچ یــک از ایــنــهــا کــه مــی گــویــنــد نــیــســت .او عــاشــق انــســان نــیــســت بــلــکــه مــعــشــوق اوســت .ســاکــنی اســت کــه جــهــان از او در حـــرکــت اســت.  ارســطــو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق خدایى هستم که چه بخواهیم و چه نخواهیم “دوستمان دارد”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا.... عجیب می خواهمت این روزها نگاهم کن!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یه روزایی از ته دل صدات کردم.به حق همون لحظه ها کمک کن تا دوباره راهمو بیابم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ، تو خود در کتابت فرمودی : بنده ی من ، تو گامی بردار ، من ده گام بر میدارم... خدایا ، ما همان یکـــــ قدم را هم نمیتوانیم برداریم ، خودت فرجـــــــش را نزدیکــــــ کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــــــــا دلم به ســـــان قبله نماست وقتی عقربه اش به سمت " تــــو " می ایستد . . . آرام می شــــ‌ـــ‌‌ـود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایــا شـلـوغــی هــای روزگــارم را اگــر بــرای رسـیـدن بــه تــوست پــر رنــگ و اگــر مـسبـب جــدایی اســت خـلـوتــش کــن... مـشـغـله هــای بــی تــو هــمـان بـهـتر کـه پـاک شـونــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجونم میخوام بیام پیشت ... دعوتم کن به یک مهمونی ساده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش آنست که بدانی درهرگام دست تو در دست خداست لحظه هایت آرام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻨﻮ ﺍﻭ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﻢ .... ﺍﻭ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍ... ﻭ ﻣﻦ ... ﻟﻄﻒ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ... ﺩﯾﻮﻭﻧﺘﻢ ﺧﺪﺍ ﺟﻮﻥ ......