بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس حسرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنى شب نخفتن تاسحر عشق یعنى سجده ها با چشم تر عشق یعنى سربه دار آویختن عشق یعنى اشک حسرت ریختن عشق یعنى سوختن یاساختن عشق یعنى زندگى را باختن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسید میخوری یا میبری من گرسنه جواب دادم میخورم چه می دانستم حسرت ها را میخورند و لذت ها را میبرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب از دفتر عمرم صفحاتی خواندم چون به نام تو رسیدم لحظاتی ماندم همه ی دفتر عمرم ورقی بیش نبود همه در دفتر من حسرت دیدار تو بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فصل غم انگیزی … دنبال یک اتاق خالی که موزیک گوش کنیم و چایی بخوریم و حسرت همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عشق پس از تو نان من آجر نیست بی تو دلم از دریغ و حسرت پر نیست تو قسمت من نه مال مردم بودی قربان دلم که مال مردم خور نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهش گردن خودت اما آن روز روزه بودم که حسرت بودنت را خوردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم از حسرت به پیغامی دلم را شاد کن ای که میگفتی فراموشت نسازم یاد کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمان عروسکم رو می گیرم نمی خوام مثل من ببیند و حسرت بکشد می ترسم بهانه گیر شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت را روی قلبم نگه دار میسوزی … حسرت خیلی چیزها به دلم مانده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عشق! پس از تو نان من آجر نیست بی تو دلم از دریغ و حسرت پر نیست تو قسمت من نه مال مردم بودی قربان دلم که مال مردم خور نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت یعنی خواستن تو که داشتن نمی شود هیچوقت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش هیچ خیالی بوی آشنای بازوانت را نداشت و نجوای هیچ بارانی همصدای لب های تو نبود اینک تو را بی خیال و بی باران کجای این شب حسرت جستجو کنم ؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس حسرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنى شب نخفتن تاسحر عشق یعنى سجده ها با چشم تر عشق یعنى سربه دار آویختن عشق یعنى اشک حسرت ریختن عشق یعنى سوختن یاساختن عشق یعنى زندگى را باختن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسید میخوری یا میبری من گرسنه جواب دادم میخورم چه می دانستم حسرت ها را میخورند و لذت ها را میبرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب از دفتر عمرم صفحاتی خواندم چون به نام تو رسیدم لحظاتی ماندم همه ی دفتر عمرم ورقی بیش نبود همه در دفتر من حسرت دیدار تو بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فصل غم انگیزی … دنبال یک اتاق خالی که موزیک گوش کنیم و چایی بخوریم و حسرت همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عشق پس از تو نان من آجر نیست بی تو دلم از دریغ و حسرت پر نیست تو قسمت من نه مال مردم بودی قربان دلم که مال مردم خور نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهش گردن خودت اما آن روز روزه بودم که حسرت بودنت را خوردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم از حسرت به پیغامی دلم را شاد کن ای که میگفتی فراموشت نسازم یاد کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمان عروسکم رو می گیرم نمی خوام مثل من ببیند و حسرت بکشد می ترسم بهانه گیر شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت را روی قلبم نگه دار میسوزی … حسرت خیلی چیزها به دلم مانده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عشق! پس از تو نان من آجر نیست بی تو دلم از دریغ و حسرت پر نیست تو قسمت من نه مال مردم بودی قربان دلم که مال مردم خور نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت یعنی خواستن تو که داشتن نمی شود هیچوقت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش هیچ خیالی بوی آشنای بازوانت را نداشت و نجوای هیچ بارانی همصدای لب های تو نبود اینک تو را بی خیال و بی باران کجای این شب حسرت جستجو کنم ؟