بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جمله سازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر مي گن با ماتيز جمله بساز مي گه ديشب دزد اومده بود خونمون. مي گن اينكه ماتيز نداشت مي گه كه اخه ما تيز بوديم گرفتيمش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اصفهانیه میگن : با کالسکه جمله بساز. میگه: این میوه ها کالس که

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اصفهانیه میگن : با کالسکه جمله بساز. میگه: این میوه ها کالس که

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون میگن با بید جمله بساز میگه دم خونه ی ما یک بید بید. بهش میگن اون بید نیست بوده. حیف نون میگه اهان...دم خونه ی ما یک بود بید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن با وطن جمله بساز .... میگه من رفتم حمام وتنم را شستم ...میگن نه ، با ط دسته دار ....میگه اتفاقا با تی دسته دارشستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو سیب کدامین درخت پرتقالی که هر دانه انارت به سرخی گیلاس های درخت موز است،ای گلابی من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه آقا تركه ميگن سه تا اسم بگو آخرش الله باشه، ميگه روح الله، عين الله، سيندرالله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن با سرعت جمله بساز ميگه ويژ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن: با «اختاپوس» جمله بساز. ميگه: اوخ، تا پوستم نسوخته برم تو سايه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن: با «ابريشم» جمله بساز ، ميگه: هوا ابريشم خوبه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن: با «آجر» جمله بساز، ميگه با آجر كه جمله نميسازن،‌ ديوار ميسازن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن: با «رادار» جمله بساز ميگه: از اينجا به خونه ما راداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن: با «دوچرخه» جمله بساز. ميگه: بابا خسته شدم از بس كه جمله ساختم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن: با «حميد و فريد» جمله بساز. ميگه: شما با هميد؟ چند نفريد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن: با «خرچنگ» جمله بساز، ميگه:‌ كره خر چنگ نزن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن: با «زنبور و خر و گاو» جمله بساز،‌ ميگه: زنبور خره، گاو منه!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جمله سازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر مي گن با ماتيز جمله بساز مي گه ديشب دزد اومده بود خونمون. مي گن اينكه ماتيز نداشت مي گه كه اخه ما تيز بوديم گرفتيمش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اصفهانیه میگن : با کالسکه جمله بساز. میگه: این میوه ها کالس که

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اصفهانیه میگن : با کالسکه جمله بساز. میگه: این میوه ها کالس که

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون میگن با بید جمله بساز میگه دم خونه ی ما یک بید بید. بهش میگن اون بید نیست بوده. حیف نون میگه اهان...دم خونه ی ما یک بود بید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن با وطن جمله بساز .... میگه من رفتم حمام وتنم را شستم ...میگن نه ، با ط دسته دار ....میگه اتفاقا با تی دسته دارشستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو سیب کدامین درخت پرتقالی که هر دانه انارت به سرخی گیلاس های درخت موز است،ای گلابی من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه آقا تركه ميگن سه تا اسم بگو آخرش الله باشه، ميگه روح الله، عين الله، سيندرالله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن با سرعت جمله بساز ميگه ويژ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن: با «اختاپوس» جمله بساز. ميگه: اوخ، تا پوستم نسوخته برم تو سايه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن: با «ابريشم» جمله بساز ، ميگه: هوا ابريشم خوبه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن: با «آجر» جمله بساز، ميگه با آجر كه جمله نميسازن،‌ ديوار ميسازن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن: با «رادار» جمله بساز ميگه: از اينجا به خونه ما راداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن: با «دوچرخه» جمله بساز. ميگه: بابا خسته شدم از بس كه جمله ساختم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن: با «حميد و فريد» جمله بساز. ميگه: شما با هميد؟ چند نفريد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن: با «خرچنگ» جمله بساز، ميگه:‌ كره خر چنگ نزن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن: با «زنبور و خر و گاو» جمله بساز،‌ ميگه: زنبور خره، گاو منه!