بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جمله سازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو ميگن يك جمله بگو توش 6 تا بيل داشته باشه ميگه: والا نميدانم هابيل با بيل قابيلو كشت يا قابيل با بيل هابيلو كشت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون ميگن با"قيمت"جمله بساز ميگه:مامان بدو تو اشپزخونه كه خورشت قيمت سوخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون ميگن با"قيمت"جمله بساز ميگه:مامان بدو تو اشپزخونه كه خورشت قيمت سوخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر گفتن که با کاروان یه جمله بساز گفت : توی حمام هیچوقت دوش کاروان رو نمی کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون می گن با مردان آنجلس جمله بساز میگه: زنانه اینجاست مردانه آن جلست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون می گن با مردان آنجلس جمله بساز میگه: زنانه اینجاست مردانه آن جلست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون می گن با مردان آنجلس جمله بساز میگه: زنانه اینجاست مردانه آن جلست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یکی ميگن با هندونه جمله بساز... ميگه هند اونه که بغل پاکستانه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون ميگن با جيش جمله بساز ميگه علی با آبجيش رفت سينما. مي گن خره منظورمون شاش بود: مي گه خب با داداشاش رفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو ميگن يه جمله بساز که توش آب باشه . ميگه : لوله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه طرف گفتن: با وطنم جمله بساز. طرف گفت: ديروز رفتم حمام و تنم را شستم! به طرف گفتند: منظورمون ( ط ) دسته دار بود. طرف گفت: اتفاقا با تي دسته دار تنمو شستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن یه چیزی بگو توش آب باشه میگه شیلنگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم : وقتی می گوییم : " دانش آموزان کلاس تکلیف های خود را با میل انجام می دهند" . " میل " در این جمله چه نوع کلمه ای است؟ دانش آموز : اجازه! حرف اضافه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به يكي مي گن با توله سگ جمله بساز . ميگه توله سگ ضربدر عرض سگ برابر است با مساحت سگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن با اجر یه جمله بساز میگه خر خودتی با آجر خونه میسازن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خشايار ميگن با شمشير جمله بساز ، ميگه فولاد فدات شم شير بخور

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جمله سازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو ميگن يك جمله بگو توش 6 تا بيل داشته باشه ميگه: والا نميدانم هابيل با بيل قابيلو كشت يا قابيل با بيل هابيلو كشت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون ميگن با"قيمت"جمله بساز ميگه:مامان بدو تو اشپزخونه كه خورشت قيمت سوخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون ميگن با"قيمت"جمله بساز ميگه:مامان بدو تو اشپزخونه كه خورشت قيمت سوخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر گفتن که با کاروان یه جمله بساز گفت : توی حمام هیچوقت دوش کاروان رو نمی کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون می گن با مردان آنجلس جمله بساز میگه: زنانه اینجاست مردانه آن جلست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون می گن با مردان آنجلس جمله بساز میگه: زنانه اینجاست مردانه آن جلست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون می گن با مردان آنجلس جمله بساز میگه: زنانه اینجاست مردانه آن جلست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یکی ميگن با هندونه جمله بساز... ميگه هند اونه که بغل پاکستانه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون ميگن با جيش جمله بساز ميگه علی با آبجيش رفت سينما. مي گن خره منظورمون شاش بود: مي گه خب با داداشاش رفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو ميگن يه جمله بساز که توش آب باشه . ميگه : لوله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه طرف گفتن: با وطنم جمله بساز. طرف گفت: ديروز رفتم حمام و تنم را شستم! به طرف گفتند: منظورمون ( ط ) دسته دار بود. طرف گفت: اتفاقا با تي دسته دار تنمو شستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن یه چیزی بگو توش آب باشه میگه شیلنگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم : وقتی می گوییم : " دانش آموزان کلاس تکلیف های خود را با میل انجام می دهند" . " میل " در این جمله چه نوع کلمه ای است؟ دانش آموز : اجازه! حرف اضافه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به يكي مي گن با توله سگ جمله بساز . ميگه توله سگ ضربدر عرض سگ برابر است با مساحت سگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن با اجر یه جمله بساز میگه خر خودتی با آجر خونه میسازن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خشايار ميگن با شمشير جمله بساز ، ميگه فولاد فدات شم شير بخور