بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣـــﻦ ﻓـــﻘﻂ ﺑﺎ ﺷـــــــﯿــــﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﺑــــﻪﺭﻭﻡ ﻧـَــــﻌــــــﺮﻩ ﺑـﮑـﺸـﻪ ﻣــــــﯿـــﺠـــــﻨــــﮕـــــــﻢ ... ﻧﻪ ﺑﺎ ﺳــــــﮕــــﯽ ﻛﻪ ﭘﺸﺘـِــ ﺳَﺮَﻡ ﻭﺍﻗـــــ ﻭﺍﻗـــــ ﻣﯿﮑﻨﻪ !..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دستم به جدایی برسه!!!!!!!! . . . . . . . . . اونو از خاطره ها خط میزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دوستــــان دورنـــگ عجیــــب دل تنگــــــم ، فدای همـــت آن دشمنـــی که یکــــــرنگ اســــت... صائب تبریزی ©

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺮﻑ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ .. ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺭﺩ ﭘﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ ﺍﺯ ﮐﺠﺎﯼ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیارو اگه با پودر ۲۴آنزیم هم بشوری بازم لکه ننگشون از زندگیت و گذشتت پاک نمیشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـر کســی را کــه ایــن روزهــا مـیبــینـی دم از تــنـهــایی میـزند چــه ظـالــمــانه نادیـده گـرفتـیــم خــدایــی را کـــه در ایــن نــزدیـکیستــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشـکل اینجاسـت ، همیشـه آدم هـای تنـوع طلـب دسـت می گـذارند روی آدمهـای وفـادار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختــر اسـت دیـگر.. گـاهی دلـش آغـوش پـدر را می خـواهـد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی وقتی صحبت مسافرت رفتن میشه,اولین چیزی که به ذهنت برسه این باشه که هنذفری یادت نره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی قانون طلایی هست که تا حالا هزار بار منو از سکته نجات داده... . . . قانون به درک... امتحان کنید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه میشه ... دختر باشه و ... روو مردش حساس نباشه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باهـــرکــه نشستیــم،دل او نشکستیــم برجــام مــی و میـــکده مـــردانه نشستیــم هرچـند کــه این جـــام پرازجــور و جفا بــود خوردیــم،ولــی حرمت ســاقــی نشکستیــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيام بايد گفت : ببخشيد فهم ما در حد نفهميه شما نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــــدایا... دل وزبـانم رایـکی کـن تـا فـرشـتـگـانـت بـه چـشـم مـنـافـق نـگـاهـم نـکـنـنـد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه بــعـــضــیــاهـم بــایـد گـفـت : زیـاد تـــــیـز بـازی در نـیـار , ســـوزنـم تـو ایـن فـــازا بـود کـه نــــخ رفـــت تـو پـــشـتــش .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولنتاین ولـنتاین مرگـــــــــــــــــــــــــــ به نیرنگ تو ! . . . . . . . . پول جــــــــــــــوانان ما میچکد از چـــــــــــــــنگ تو ! :|

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣـــﻦ ﻓـــﻘﻂ ﺑﺎ ﺷـــــــﯿــــﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﺑــــﻪﺭﻭﻡ ﻧـَــــﻌــــــﺮﻩ ﺑـﮑـﺸـﻪ ﻣــــــﯿـــﺠـــــﻨــــﮕـــــــﻢ ... ﻧﻪ ﺑﺎ ﺳــــــﮕــــﯽ ﻛﻪ ﭘﺸﺘـِــ ﺳَﺮَﻡ ﻭﺍﻗـــــ ﻭﺍﻗـــــ ﻣﯿﮑﻨﻪ !..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دستم به جدایی برسه!!!!!!!! . . . . . . . . . اونو از خاطره ها خط میزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دوستــــان دورنـــگ عجیــــب دل تنگــــــم ، فدای همـــت آن دشمنـــی که یکــــــرنگ اســــت... صائب تبریزی ©

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺮﻑ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ .. ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺭﺩ ﭘﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ ﺍﺯ ﮐﺠﺎﯼ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیارو اگه با پودر ۲۴آنزیم هم بشوری بازم لکه ننگشون از زندگیت و گذشتت پاک نمیشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـر کســی را کــه ایــن روزهــا مـیبــینـی دم از تــنـهــایی میـزند چــه ظـالــمــانه نادیـده گـرفتـیــم خــدایــی را کـــه در ایــن نــزدیـکیستــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشـکل اینجاسـت ، همیشـه آدم هـای تنـوع طلـب دسـت می گـذارند روی آدمهـای وفـادار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختــر اسـت دیـگر.. گـاهی دلـش آغـوش پـدر را می خـواهـد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی وقتی صحبت مسافرت رفتن میشه,اولین چیزی که به ذهنت برسه این باشه که هنذفری یادت نره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی قانون طلایی هست که تا حالا هزار بار منو از سکته نجات داده... . . . قانون به درک... امتحان کنید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه میشه ... دختر باشه و ... روو مردش حساس نباشه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باهـــرکــه نشستیــم،دل او نشکستیــم برجــام مــی و میـــکده مـــردانه نشستیــم هرچـند کــه این جـــام پرازجــور و جفا بــود خوردیــم،ولــی حرمت ســاقــی نشکستیــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيام بايد گفت : ببخشيد فهم ما در حد نفهميه شما نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــــدایا... دل وزبـانم رایـکی کـن تـا فـرشـتـگـانـت بـه چـشـم مـنـافـق نـگـاهـم نـکـنـنـد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه بــعـــضــیــاهـم بــایـد گـفـت : زیـاد تـــــیـز بـازی در نـیـار , ســـوزنـم تـو ایـن فـــازا بـود کـه نــــخ رفـــت تـو پـــشـتــش .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولنتاین ولـنتاین مرگـــــــــــــــــــــــــــ به نیرنگ تو ! . . . . . . . . پول جــــــــــــــوانان ما میچکد از چـــــــــــــــنگ تو ! :|