بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه گوشه ای از یخچال یه بطری کوچیک آب هست که هرکسی فک میکنه فقط خودش از اون آب میخوره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناه دوریت نیست من وقتی با تو بودم نیز دلم برایت تنگ میشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه حرفایی هم تو دل آدم هست که هیچوقت نمیشه نوشتشون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــــــاش دفتر خاطراتم چراغ جادو بود...تا هروقت ازسر دلتنگی به رویش دست میکشیدم تــــــمام روزای خوب گذشته باارزوی من بیرون می اومدن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند روز زندگی راهیست پر نشیب و فراز  تلخ و شیرین، رنج و راحت، زشت و زیبا بگذرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما خَــستــه هـا . . . هَمیشه بهمون تُهمت مَغــــــرور بودن زَده میـــــــــشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي بايد كساني  را فراموش كنيم  به يك دليل ساده  انها به اينده مان  تعلق ندارند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا "ارزوهایم" در نزدت خاک گرفته اند.... دیگر نمیخواهمشان....بماند برای خودت.... من به "حسرت" عادت کرده ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگیرم.. اندازه کودکی که برای پول بیمارستان مادرش رفت گدایی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاری که داده بر باد آرام و طاقتم را ای وای اگر نداند قدر محبتم را///// قاصدک کوی نگار دل دیوانه من را بلدی؟؟؟ خبری می دهمت بر به سرای دل او روی قلبش بگذار و بگو که دلی سخت به دنبال دلت می گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀـــﻴﺎ ﻣﺜﻞِ ﭘﺎﺩﺭﻱ ﻣﻴﻤــﻮﻧﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭﺷﻮﻥ ﻭﺍﻳﺴــــﻲ ﻛﻒِ ﻛﻔﺸــــﺘﻮ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﻨﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺷـــــﻮﻥ ﺭﺩ ﺷﻲ.... ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﻭ ﻧﻜﻨــــﻲ, ﻓﻜـــــــﺮﻣﻴﻜﻨﻦ ﻓــــَـــﺮﺷﻦ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کــــــــاش . . . کــســـــــانـی کــــه دلـــــتــنــگشــــــان مــــی شویـــــــم . . . لیــــــاقـــــت ایـــــن دلـــتــــنگـــــی را داشتـــه بــــاشنـــــــد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بگو طلاس....وقتی از چشم افتاد. قاطی اشغالاس!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگویید برگردد می خواهم قلبم را بفروشم می گویند صاحبش باید باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیا یادشونه سر کلاس وقتی معلم میخواست درس بپرسه شانسی یه شماره میگفت از تو دفترش و اون لحظه قلب ما تپشش چند برابر میشد. قیافمون وقتی قسر در رفته بودیم :D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باهام خوب باشي...خوبم بخاي بد باشي...بدجور سگ ميشم گفتم كه در جريان باشي...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه گوشه ای از یخچال یه بطری کوچیک آب هست که هرکسی فک میکنه فقط خودش از اون آب میخوره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناه دوریت نیست من وقتی با تو بودم نیز دلم برایت تنگ میشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه حرفایی هم تو دل آدم هست که هیچوقت نمیشه نوشتشون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــــــاش دفتر خاطراتم چراغ جادو بود...تا هروقت ازسر دلتنگی به رویش دست میکشیدم تــــــمام روزای خوب گذشته باارزوی من بیرون می اومدن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند روز زندگی راهیست پر نشیب و فراز  تلخ و شیرین، رنج و راحت، زشت و زیبا بگذرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما خَــستــه هـا . . . هَمیشه بهمون تُهمت مَغــــــرور بودن زَده میـــــــــشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي بايد كساني  را فراموش كنيم  به يك دليل ساده  انها به اينده مان  تعلق ندارند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا "ارزوهایم" در نزدت خاک گرفته اند.... دیگر نمیخواهمشان....بماند برای خودت.... من به "حسرت" عادت کرده ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگیرم.. اندازه کودکی که برای پول بیمارستان مادرش رفت گدایی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاری که داده بر باد آرام و طاقتم را ای وای اگر نداند قدر محبتم را///// قاصدک کوی نگار دل دیوانه من را بلدی؟؟؟ خبری می دهمت بر به سرای دل او روی قلبش بگذار و بگو که دلی سخت به دنبال دلت می گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀـــﻴﺎ ﻣﺜﻞِ ﭘﺎﺩﺭﻱ ﻣﻴﻤــﻮﻧﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭﺷﻮﻥ ﻭﺍﻳﺴــــﻲ ﻛﻒِ ﻛﻔﺸــــﺘﻮ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﻨﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺷـــــﻮﻥ ﺭﺩ ﺷﻲ.... ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﻭ ﻧﻜﻨــــﻲ, ﻓﻜـــــــﺮﻣﻴﻜﻨﻦ ﻓــــَـــﺮﺷﻦ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کــــــــاش . . . کــســـــــانـی کــــه دلـــــتــنــگشــــــان مــــی شویـــــــم . . . لیــــــاقـــــت ایـــــن دلـــتــــنگـــــی را داشتـــه بــــاشنـــــــد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بگو طلاس....وقتی از چشم افتاد. قاطی اشغالاس!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگویید برگردد می خواهم قلبم را بفروشم می گویند صاحبش باید باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیا یادشونه سر کلاس وقتی معلم میخواست درس بپرسه شانسی یه شماره میگفت از تو دفترش و اون لحظه قلب ما تپشش چند برابر میشد. قیافمون وقتی قسر در رفته بودیم :D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باهام خوب باشي...خوبم بخاي بد باشي...بدجور سگ ميشم گفتم كه در جريان باشي...