بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلک داد و فلک صد داد بیداد فلک تخت سلیمان داد بر باد بهرام که گور میگرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشماتو دایورت کردی رو قلبم خیالی نیست حداقل از رو ویبره درش بیار تا اینقدر دلمو نلرزونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک درخت دمدمی مزاجم یک روز پرتقال روز دیگر انار میوه ی من است .... بترس از روزی که سیب را برگزینم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسهات باران است.دل من تشنه باریدن ابر دل بی چتر مرا مهمان کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای سرنوشت . . . اسکار حق توست . . . سالهاست که مرا فیلم کرده ای . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ارزش واقعی یک لحظه را تا زمانی که به یک خاطره تبدیل شود نمی‌فهمیمـ .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــی گـــذارم و مـــی روم نــه اینکـــه دوستـــت نداشتـــه باشـــم چـــون از نخــــودی بــــودن متنفــــــرم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تمام نیاز فرد دستی برای گرفتن و قلبی برای درک کردن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش هایت را ساعتی ورق بزن...هنوز زمانی نیست که من از یاد رفته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هیچوقت ارزو نمیکردم کفشهای مادرم اندازه ام شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ ترين مترجم دنيا ميدوني كيه؟
كسي كه بتونه سكوت كسي رو ترجمه كنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روز باراني , چتر نشانه فداکاري است .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به قلب هایی که از جنس"سنگ"شده اند حق میدهم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم بگویم کیستم...دیدم نگفتن بهتر است! چه سود آنکه با من نمی ماند.همان بهتر که نشناسد مرا...آنکس که می ماند،خود خواهد شناخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش باران میدانست که گنجشک لباسی برای عوض کردن ندارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم که گرفته باشد،باصدای دستفروش دوره گرد هم گریه میکنم;چه برسد به مرور خاطرات

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلک داد و فلک صد داد بیداد فلک تخت سلیمان داد بر باد بهرام که گور میگرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشماتو دایورت کردی رو قلبم خیالی نیست حداقل از رو ویبره درش بیار تا اینقدر دلمو نلرزونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک درخت دمدمی مزاجم یک روز پرتقال روز دیگر انار میوه ی من است .... بترس از روزی که سیب را برگزینم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسهات باران است.دل من تشنه باریدن ابر دل بی چتر مرا مهمان کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای سرنوشت . . . اسکار حق توست . . . سالهاست که مرا فیلم کرده ای . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ارزش واقعی یک لحظه را تا زمانی که به یک خاطره تبدیل شود نمی‌فهمیمـ .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــی گـــذارم و مـــی روم نــه اینکـــه دوستـــت نداشتـــه باشـــم چـــون از نخــــودی بــــودن متنفــــــرم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تمام نیاز فرد دستی برای گرفتن و قلبی برای درک کردن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش هایت را ساعتی ورق بزن...هنوز زمانی نیست که من از یاد رفته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هیچوقت ارزو نمیکردم کفشهای مادرم اندازه ام شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ ترين مترجم دنيا ميدوني كيه؟
كسي كه بتونه سكوت كسي رو ترجمه كنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روز باراني , چتر نشانه فداکاري است .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به قلب هایی که از جنس"سنگ"شده اند حق میدهم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم بگویم کیستم...دیدم نگفتن بهتر است! چه سود آنکه با من نمی ماند.همان بهتر که نشناسد مرا...آنکس که می ماند،خود خواهد شناخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش باران میدانست که گنجشک لباسی برای عوض کردن ندارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم که گرفته باشد،باصدای دستفروش دوره گرد هم گریه میکنم;چه برسد به مرور خاطرات