بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای کنارم مثل جمعه می مانند معلوم نمی کند "فرد"هستند یا"زوج"پر از ابهامند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر انسانی عطری خاص دارد!گاهی...برخی عجیب بوی "خدا می دهند....مثل"مـــــــــــــــــــــــــادر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـمه روی ِ مـــغـزم راه مـــی رونــد ! تـــــوی ِ لـــعنــتـی ، روی ِ قـلــبــم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کوزه آبی خنک ورنگین است آب این کوزه گهی تلخ گهی شور گهی شیرین است زندگی گرمی دلهای به هم پیوسته است تادرآن دوست نباشدهمه درهابسته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز برف است.. جسد پشت جسد میاورند!!! زندگی سهم کسانی است که هیزم دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میلرزم سرد بود... آب پاکی که روی دستانم ریختی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم یک سوم انرژی ای که شب موقع خوابیدن داشت رو اگه صبح موقع بیدار شدن می داشت الان وضع بشریت خیلی تغیر میکرد :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این خیلی ناراحت کننده ـست که متولدین 12 ماه سال هر کدوم فکر میکنن یه ویژگی های خیلی خاصی دارن بر حسب ماه تولدشون و این توهمُ مدام به اطرافیانشون یاداوری میکنن :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک خانواده ی خوشحال چیزی جز یک بهشت زودرس نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا کلی باران فرستادی .... تا لکه هار را از دلم بشویی .... من که گفتم ... لکه نیست .... زخم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنچه دوست داشتم را از کف دادم ... یاد گرفتم تا دوست نداشته باشم تا غم از دست دادن را تحمل نکنم ...  و اینگونه است که گویی قلبم را از سنگ ساخته ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی هایم را با عجله در سرنوشتم نوشته بودند... بد خط بود!!! روزگار نتوانست ان هارا بخواند..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دار بزن خاطرات کسی ک تورا درو زده است... حالم خوب است اما گذشته ام درد میکند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ردپاهایم را پاک میکنم... ب کسی نگویید من روزی در این دنیا بودم خدایا میشود استعفا بدهم؟؟ کم اوردم....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لَعنَت بِه اِس اِم اِس بِه موبایــل بِه اینترنت بِه مَسیج مَن خودت را اَز نَزدیک میخواهـــــــــــــَـــــــــم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی یــــه مسیــج از عشقــــت حالتـــو 180 درجــه عــــوض می کـــنه مخصوصاً وقتای دلتنـــــــــگی ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای کنارم مثل جمعه می مانند معلوم نمی کند "فرد"هستند یا"زوج"پر از ابهامند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر انسانی عطری خاص دارد!گاهی...برخی عجیب بوی "خدا می دهند....مثل"مـــــــــــــــــــــــــادر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـمه روی ِ مـــغـزم راه مـــی رونــد ! تـــــوی ِ لـــعنــتـی ، روی ِ قـلــبــم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کوزه آبی خنک ورنگین است آب این کوزه گهی تلخ گهی شور گهی شیرین است زندگی گرمی دلهای به هم پیوسته است تادرآن دوست نباشدهمه درهابسته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز برف است.. جسد پشت جسد میاورند!!! زندگی سهم کسانی است که هیزم دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میلرزم سرد بود... آب پاکی که روی دستانم ریختی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم یک سوم انرژی ای که شب موقع خوابیدن داشت رو اگه صبح موقع بیدار شدن می داشت الان وضع بشریت خیلی تغیر میکرد :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این خیلی ناراحت کننده ـست که متولدین 12 ماه سال هر کدوم فکر میکنن یه ویژگی های خیلی خاصی دارن بر حسب ماه تولدشون و این توهمُ مدام به اطرافیانشون یاداوری میکنن :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک خانواده ی خوشحال چیزی جز یک بهشت زودرس نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا کلی باران فرستادی .... تا لکه هار را از دلم بشویی .... من که گفتم ... لکه نیست .... زخم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنچه دوست داشتم را از کف دادم ... یاد گرفتم تا دوست نداشته باشم تا غم از دست دادن را تحمل نکنم ...  و اینگونه است که گویی قلبم را از سنگ ساخته ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی هایم را با عجله در سرنوشتم نوشته بودند... بد خط بود!!! روزگار نتوانست ان هارا بخواند..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دار بزن خاطرات کسی ک تورا درو زده است... حالم خوب است اما گذشته ام درد میکند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ردپاهایم را پاک میکنم... ب کسی نگویید من روزی در این دنیا بودم خدایا میشود استعفا بدهم؟؟ کم اوردم....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لَعنَت بِه اِس اِم اِس بِه موبایــل بِه اینترنت بِه مَسیج مَن خودت را اَز نَزدیک میخواهـــــــــــــَـــــــــم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی یــــه مسیــج از عشقــــت حالتـــو 180 درجــه عــــوض می کـــنه مخصوصاً وقتای دلتنـــــــــگی ...