بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان ارام ميگذرد و من تنها با يادش نشسته ام... دنيا هم بگذرد من از "يادش" نميگذرم!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه آنکه سراغی از تو نمیگیرد نا مهربان نیست دلتنگترین است برای دیدنت....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست و دست بسیار است،ولی دست دوست اندک...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چ بسیار انسانها دیدم تنشان لباس نبود و چ لسیار لباسها دیدم که انسانی درونش نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخالصانه ترین گوشه ی قلبم انجاکه خبر از تاریکی نیست یادت میدرخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ساده بودم که گمان میکردم به دورم میگردند ... کسانی که دورم میزدند ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یه جمله ی اَمری و میتونی به حالت ِ پرسشی هم بپرسی از این کار دریغ نکن ×!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها باید از یه سری اعتقاداتت بگذری تا بدستش بیاری ، یادت باشه از دستش ندی چون دیگه شاید به دستش نیاری ، حواست باشه خیلی مراقبش باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسیو که واسه رفتن از زندگیت منتظر یه تلنگرهست رو باس با لگد از زندگیت بندازیش بیرون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اختصاصــی شِــــــــــــرِِک! دردنـاکتـریـن خـداحافظـی هـا آنهایـی هستنـد، کـه هـرگـز نـه گفتـه شدنـد و نـه توضیـح داده شدنـد؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر تلخ بود . . .  دهانش بوی سیگار میداد و من میدانستم او سیگار نمیکشد لایک : بی انتها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه مرد در دنیا زیباترین بودند: پدرم  انعکاسش در اینه  سایه اش... تمام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید بیرحم بود... نه با دوست, نه با دشمن, که با خودت!!! و چه بزرگت میکند آن سیلی که خودت میخوابانی بر صورتت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اگر تمام دنیای رو بهت بدن ولی اونی رو که دوست داری ندن دنیا برات بی ارزش میشه!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهراب جان می دانیم خانه ی ِ دوست کجاست ... ، فقط در را باز نمی کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسانه ها می گویند: خوشبخت ترین انسان روی زمین را می توان سوار بر اسبی تک شاخ یافت با چشم هایی بسته! من تو را بر آن اسب دیده ام. چشمهایت را باز کن تا باور کنی که بهترینی!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان ارام ميگذرد و من تنها با يادش نشسته ام... دنيا هم بگذرد من از "يادش" نميگذرم!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه آنکه سراغی از تو نمیگیرد نا مهربان نیست دلتنگترین است برای دیدنت....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست و دست بسیار است،ولی دست دوست اندک...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چ بسیار انسانها دیدم تنشان لباس نبود و چ لسیار لباسها دیدم که انسانی درونش نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخالصانه ترین گوشه ی قلبم انجاکه خبر از تاریکی نیست یادت میدرخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ساده بودم که گمان میکردم به دورم میگردند ... کسانی که دورم میزدند ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یه جمله ی اَمری و میتونی به حالت ِ پرسشی هم بپرسی از این کار دریغ نکن ×!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها باید از یه سری اعتقاداتت بگذری تا بدستش بیاری ، یادت باشه از دستش ندی چون دیگه شاید به دستش نیاری ، حواست باشه خیلی مراقبش باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسیو که واسه رفتن از زندگیت منتظر یه تلنگرهست رو باس با لگد از زندگیت بندازیش بیرون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اختصاصــی شِــــــــــــرِِک! دردنـاکتـریـن خـداحافظـی هـا آنهایـی هستنـد، کـه هـرگـز نـه گفتـه شدنـد و نـه توضیـح داده شدنـد؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر تلخ بود . . .  دهانش بوی سیگار میداد و من میدانستم او سیگار نمیکشد لایک : بی انتها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه مرد در دنیا زیباترین بودند: پدرم  انعکاسش در اینه  سایه اش... تمام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید بیرحم بود... نه با دوست, نه با دشمن, که با خودت!!! و چه بزرگت میکند آن سیلی که خودت میخوابانی بر صورتت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اگر تمام دنیای رو بهت بدن ولی اونی رو که دوست داری ندن دنیا برات بی ارزش میشه!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهراب جان می دانیم خانه ی ِ دوست کجاست ... ، فقط در را باز نمی کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسانه ها می گویند: خوشبخت ترین انسان روی زمین را می توان سوار بر اسبی تک شاخ یافت با چشم هایی بسته! من تو را بر آن اسب دیده ام. چشمهایت را باز کن تا باور کنی که بهترینی!