بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز دلنشین تر از این نیستکه مدام نامت را صدا بزنم با یک علامت سوال … “؟” و تو با حوصله جواب بدهی جـــــــــــون ِدلــــم !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سایه ام امشب ز تنهایی مرا همراه نیست گر در این خلوت بمیرم هیچ کسی آگاه نیست من در این دنیا به جز سایه ندارم همدمی این رفیق نیمه راهم گاه هست و گاه نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودیکه ما به درد هم نمیخوریم!!! اما هرگز نفهمیدی که من تورا برای دردهایم نمیخواستم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایی، با که هستی، دلت در آرزوی دیدن کیست، به هوشی یا که مستی ، چرا از حال دیرینت خبر نیست، دلت کرده هوای عشق تازه، بگو در قلب تو از من خبر نیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایی ای رفیق نیمه راهم که من در چاه شبهای سیاهم نمی بخشد کسی جز غم پناهم نه تنها از تو نالم کز خدا هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی را با هیچ چیز عوض نمیکنم... برگرد ثابت کن دروغ میگویم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم را عصب کشی کردم!دیگه نه از سردی نگاهی میلرزد و نه از گرمی نگاهی میتپد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همان مهربانی هستی؟؟!! یا مهربانی همـــان توست؟! نمی دانم می دانم بی شک با هم نسبت نزدیکی دارید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت جبران میکنم، گفتم کدام را؟ عمر رفته را؟ روی شکسته را؟ دل مرده اما تپیده را؟ حال من هیچ " جواب تار موهای سفید را میدهی؟ نگاهی به سرم کرد و گفت: چه پیر شده ای؟ گفتم جبران میکنی؟ گفت کدامش را...؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خدا آنقدر صدایت رادوست دارد که سکوت میکند تا تو بارها بگویی خدای من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زندگانی برای باور كردن و دوست داشتن است ... من مدت ها باور كرده ام و دوست داشته ام .... مدت ها راست گفته ام و دروغ شنیده ام ... حال بس است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابراهــیم نیستمـــ امـــــا کودکـ ـ ـ ـ ـ ـ درونـ ـ ـ ـ ـم را قربــــــانیِ کــســی‌ کردمـــ که ارزشـ ـ ـ ـ ش کـــ ـمتر از یـــک گوســفنــد بــود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“ مـنـي” که . . کـنـارش “ تـــــــــو ” نـبـاشـد بـزرگـتـریـن پـارادوکـس دنـیـاسـت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی 3 کس: زندونی سرباز بی کس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گيرم كه از ديوار كوتاه دلم ساده ميپري با حصار بلند خيالم چه ميكني؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان حال یک درخت توت:کودکی که دانه دانه توت های مرا با خود میبرد.حالا برای دیدن من با سنگ هم نمی اید...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز دلنشین تر از این نیستکه مدام نامت را صدا بزنم با یک علامت سوال … “؟” و تو با حوصله جواب بدهی جـــــــــــون ِدلــــم !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سایه ام امشب ز تنهایی مرا همراه نیست گر در این خلوت بمیرم هیچ کسی آگاه نیست من در این دنیا به جز سایه ندارم همدمی این رفیق نیمه راهم گاه هست و گاه نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودیکه ما به درد هم نمیخوریم!!! اما هرگز نفهمیدی که من تورا برای دردهایم نمیخواستم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایی، با که هستی، دلت در آرزوی دیدن کیست، به هوشی یا که مستی ، چرا از حال دیرینت خبر نیست، دلت کرده هوای عشق تازه، بگو در قلب تو از من خبر نیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایی ای رفیق نیمه راهم که من در چاه شبهای سیاهم نمی بخشد کسی جز غم پناهم نه تنها از تو نالم کز خدا هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی را با هیچ چیز عوض نمیکنم... برگرد ثابت کن دروغ میگویم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم را عصب کشی کردم!دیگه نه از سردی نگاهی میلرزد و نه از گرمی نگاهی میتپد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همان مهربانی هستی؟؟!! یا مهربانی همـــان توست؟! نمی دانم می دانم بی شک با هم نسبت نزدیکی دارید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت جبران میکنم، گفتم کدام را؟ عمر رفته را؟ روی شکسته را؟ دل مرده اما تپیده را؟ حال من هیچ " جواب تار موهای سفید را میدهی؟ نگاهی به سرم کرد و گفت: چه پیر شده ای؟ گفتم جبران میکنی؟ گفت کدامش را...؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خدا آنقدر صدایت رادوست دارد که سکوت میکند تا تو بارها بگویی خدای من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زندگانی برای باور كردن و دوست داشتن است ... من مدت ها باور كرده ام و دوست داشته ام .... مدت ها راست گفته ام و دروغ شنیده ام ... حال بس است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابراهــیم نیستمـــ امـــــا کودکـ ـ ـ ـ ـ ـ درونـ ـ ـ ـ ـم را قربــــــانیِ کــســی‌ کردمـــ که ارزشـ ـ ـ ـ ش کـــ ـمتر از یـــک گوســفنــد بــود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“ مـنـي” که . . کـنـارش “ تـــــــــو ” نـبـاشـد بـزرگـتـریـن پـارادوکـس دنـیـاسـت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی 3 کس: زندونی سرباز بی کس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گيرم كه از ديوار كوتاه دلم ساده ميپري با حصار بلند خيالم چه ميكني؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان حال یک درخت توت:کودکی که دانه دانه توت های مرا با خود میبرد.حالا برای دیدن من با سنگ هم نمی اید...