بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــســته اســت .... تــا ابــد هــم تنـــها بمانـــم بــه ســادگــی بـازش نــمی کنــم :| احســاســاتم را می گویـــم . زنــگ بـــزنــد بهـــتــر از آن اســت کــهـ هـــرز بــرود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرمایی بودم همیشه ، ولی بین خودمان بماند سرمایی می شوم وقتی پای آغوش تو در میان باشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا آنقدر خرابم که هیچ مرهمی آرامم نمی کند ! مرا در آغوش خود بگیر؛ دلم آرامشِ خدایی می خواهد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واست تنگ شده؛بيشترازهمه واسه"زندگيم"گفتنت!كجاي آخه؟چراتنهام من،بيامن ازتنهايي ميترسم!تاچندبشمارم مياي؟ها؟١٢٣٤...بيا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس میکنم بد بازیی راباخته ام هواست هست من یارت بودم نه حریفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...ازتجربه ی تنهاییت برایم بگو...این روزهاسراپاگوشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرابه قیمتی فروخت که اگربه خودم میگفت هزاربرابرش راپرداخت میکردم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت داشتم بی هیچ ادعایی غافل از تو که دل را به مدعی باخته بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیرآمدی! ببین چه عشقبازی باشکوهیست بین من وسکوت وموریانه های گورستان...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا نمی دانم دوستت دارم چه واژه عجیبی است که هر کس میگوید عاشق تر... وهر کس می شنود بی تفاوت ترمیشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم براش تنگ شده ................میدونی برای چی ؟؟؟؟؟؟؟؟ برای خنده از ته دلم  خیلی وقته یادم نکرده!!!!!!!!!!!!*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهـــی اوقــــات ؛ مجبــــوریــــم بپــــذیــــریــــم : کــــه بــــرخــــی از آدمــــها .... فقــــط میتــــواننــــد در قلبــــمان بمــــاننــــد ! نــــه در زنــــدگیمــــان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخه بی انصاف جواب دلم به درک جواب دور و وریامو چی بدم که عادت کردن به شلوغ بازیا و خنده هام؟؟ تو که به قول خودت از بچگی عاشقم بودی آخه چی شد یهو.... حداقل تکلیفمو روشن کن مردم تو سردی احساست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه خالی کردن خودتون دیگران رو پر نکنید!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انصاف... من برای داشتنت دلی رو به دریا زدم که از آب واهمه داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی میرسد که تو برای دوباره خواستنم جلوی پاهایم به زانو می افتی  ومن با همان دلی که تو سنگ کردی پا میگذارم روی تو و همه احساسات دستمالی شده ات!!!!!!!!!!!!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــســته اســت .... تــا ابــد هــم تنـــها بمانـــم بــه ســادگــی بـازش نــمی کنــم :| احســاســاتم را می گویـــم . زنــگ بـــزنــد بهـــتــر از آن اســت کــهـ هـــرز بــرود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرمایی بودم همیشه ، ولی بین خودمان بماند سرمایی می شوم وقتی پای آغوش تو در میان باشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا آنقدر خرابم که هیچ مرهمی آرامم نمی کند ! مرا در آغوش خود بگیر؛ دلم آرامشِ خدایی می خواهد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واست تنگ شده؛بيشترازهمه واسه"زندگيم"گفتنت!كجاي آخه؟چراتنهام من،بيامن ازتنهايي ميترسم!تاچندبشمارم مياي؟ها؟١٢٣٤...بيا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس میکنم بد بازیی راباخته ام هواست هست من یارت بودم نه حریفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...ازتجربه ی تنهاییت برایم بگو...این روزهاسراپاگوشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرابه قیمتی فروخت که اگربه خودم میگفت هزاربرابرش راپرداخت میکردم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت داشتم بی هیچ ادعایی غافل از تو که دل را به مدعی باخته بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیرآمدی! ببین چه عشقبازی باشکوهیست بین من وسکوت وموریانه های گورستان...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا نمی دانم دوستت دارم چه واژه عجیبی است که هر کس میگوید عاشق تر... وهر کس می شنود بی تفاوت ترمیشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم براش تنگ شده ................میدونی برای چی ؟؟؟؟؟؟؟؟ برای خنده از ته دلم  خیلی وقته یادم نکرده!!!!!!!!!!!!*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهـــی اوقــــات ؛ مجبــــوریــــم بپــــذیــــریــــم : کــــه بــــرخــــی از آدمــــها .... فقــــط میتــــواننــــد در قلبــــمان بمــــاننــــد ! نــــه در زنــــدگیمــــان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخه بی انصاف جواب دلم به درک جواب دور و وریامو چی بدم که عادت کردن به شلوغ بازیا و خنده هام؟؟ تو که به قول خودت از بچگی عاشقم بودی آخه چی شد یهو.... حداقل تکلیفمو روشن کن مردم تو سردی احساست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه خالی کردن خودتون دیگران رو پر نکنید!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انصاف... من برای داشتنت دلی رو به دریا زدم که از آب واهمه داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی میرسد که تو برای دوباره خواستنم جلوی پاهایم به زانو می افتی  ومن با همان دلی که تو سنگ کردی پا میگذارم روی تو و همه احساسات دستمالی شده ات!!!!!!!!!!!!!!!