بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشنایانم غریبه هایی هستند که تنها اسمشان را میدانم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخصوص تنهایی تک سوار تاریکی درد دارد..... وقتی بانسیمی برود کسی که بخاطرش به طوفان زده ای...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارت در باران قدم میزنم.چتر برای چه؟خیال ک خیس نمیشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت این است ...............  گاهی باید خود را برداشت و برد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سربه زیر افکنده ام و چشمانم را به سردی اشکهای بلورینم سپرده ام ای کاش میدانستی که در نهان سینه ام، در گشایش این طوفان، کدامین آرزو را در خود مدفون می سازد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی نقطه ها تو ذهن ادم میمونه... مخصوصا نقطه های سیاه... که دیگه نقطه نیست لکه میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونکه میخواست منو بفهمه نتونست ! اونکه میتونست بفهمه نخواست ! این شد که “تنهایی” تمام قد منو بلعید !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فک می کنم دیگه پیــــــــــــــــر شدم.............!!!!!!!!!!!! اخه خاطـــــــــــــــــره هام از امیــــــــــــــــــدهام بیشتر شدند.......................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تكيه بده! امابه شانه هايي كه وقتي خوابت برد...سرت رازمين نگذارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافه چی....!!! قهوه ام را شیرین کن.. آن روزها که تلخ میخوردم، روزگارم شیرین بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی رفتن میدهی.. عطر تازه ای خریده ای ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرمایی بوده ام همیشه... ولی بین خودمان بماند... سرمایی میشوم وقتی پای آغوش تو در میان باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل اینجاست که همیشه برای فرار از یک "آدم" به "آدم" دیگری پناه میبریم! انگارمعتاد آدمها شده ایم! چه اعتیاد تلخیست احتیاج به آدمها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگارهم نشدیم که ترک کردنمون سخت باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا روشن نمیشود... نه شبم... نه سیگارم... نه تکلیفم... ...؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایـــی هایـــم به مـــن آموخـــت: جلـــوی تنهـــا پســـری ک زانـــو میزنــــم پســـرم باشـــد آن هـــم بــرای بستـــن کفــــش هایـــش.....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشنایانم غریبه هایی هستند که تنها اسمشان را میدانم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخصوص تنهایی تک سوار تاریکی درد دارد..... وقتی بانسیمی برود کسی که بخاطرش به طوفان زده ای...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارت در باران قدم میزنم.چتر برای چه؟خیال ک خیس نمیشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت این است ...............  گاهی باید خود را برداشت و برد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سربه زیر افکنده ام و چشمانم را به سردی اشکهای بلورینم سپرده ام ای کاش میدانستی که در نهان سینه ام، در گشایش این طوفان، کدامین آرزو را در خود مدفون می سازد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی نقطه ها تو ذهن ادم میمونه... مخصوصا نقطه های سیاه... که دیگه نقطه نیست لکه میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونکه میخواست منو بفهمه نتونست ! اونکه میتونست بفهمه نخواست ! این شد که “تنهایی” تمام قد منو بلعید !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فک می کنم دیگه پیــــــــــــــــر شدم.............!!!!!!!!!!!! اخه خاطـــــــــــــــــره هام از امیــــــــــــــــــدهام بیشتر شدند.......................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تكيه بده! امابه شانه هايي كه وقتي خوابت برد...سرت رازمين نگذارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافه چی....!!! قهوه ام را شیرین کن.. آن روزها که تلخ میخوردم، روزگارم شیرین بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی رفتن میدهی.. عطر تازه ای خریده ای ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرمایی بوده ام همیشه... ولی بین خودمان بماند... سرمایی میشوم وقتی پای آغوش تو در میان باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل اینجاست که همیشه برای فرار از یک "آدم" به "آدم" دیگری پناه میبریم! انگارمعتاد آدمها شده ایم! چه اعتیاد تلخیست احتیاج به آدمها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگارهم نشدیم که ترک کردنمون سخت باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا روشن نمیشود... نه شبم... نه سیگارم... نه تکلیفم... ...؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایـــی هایـــم به مـــن آموخـــت: جلـــوی تنهـــا پســـری ک زانـــو میزنــــم پســـرم باشـــد آن هـــم بــرای بستـــن کفــــش هایـــش.....