بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازوقتی نیستی خدامیداندچه قدرآب به صورتم پاشیدم... لعنتی .....این کابوس انقدرواقعیس که ازخواب بیدارنمیشوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستش رابخواهی.. رفتن او هیچ تکانی به زندگیم نداد!!؟ من هنوز مست قدم میزنم و سیگارمیکشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روی خستگی نیست ! این بوی تن توست .. که مرا خوابم میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی بن بست زندگی کجاست؟جایی که نه حق خواستن داری نه توان فراموشی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گله ازیار کنم یا زبد اقبالی خویش!به که گویم سخن سرد زبد حالی خویش!سخنم سردو نگاهم همه آغشته به غم!به کجا پر بکشم با غم تنهایی خویش!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمی توانید قلمی برای نوشتن خوشبختی کسی باشید؛ دست کم بکوشید پاک کنی خوب برای زدودن دلتنگیاش باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم 'رفتنت' را تعبیر کنم! گفنتد: کابوس که تعبیر ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر ز آزردن من هست غرض مردن من مردم آزار مکش از پی آزردن من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین درد دنیا اینست که بدانی پناه لحظه هات! پناهگاه دیگری دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا فک کنم وقتی غصه میخورم قیافم جذاب میشه ، نه ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران شب و روزهام نباش، تنها نیستم!بالشم،هق هق گریه هام،قرصام،اهنگام،لرزش دستام همه هستن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبانه...شکستم من دراینجا...تک وتنهاااااا....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی پسری که موقع خداحافظی به دوست دخترش گفت : اگه بری میشی اسم دخترم اگه بمونی میشی مادرش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به دار آویختند تا نامت را از یاد ببرم اما چه ساده اند این ساده اندیشان که نمیدانند نام  تو حک شده ی قلب من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راست گفتی تنهایم نمیگذاری من هستم و  رقص پرده به آواز نسیم و  پنجره ای گشوده به حیرانی ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی ها کمرنگ،بی کسی ها پیداست. راست گفتی سهراب؛ آدم اینجا تنهاست............

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازوقتی نیستی خدامیداندچه قدرآب به صورتم پاشیدم... لعنتی .....این کابوس انقدرواقعیس که ازخواب بیدارنمیشوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستش رابخواهی.. رفتن او هیچ تکانی به زندگیم نداد!!؟ من هنوز مست قدم میزنم و سیگارمیکشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روی خستگی نیست ! این بوی تن توست .. که مرا خوابم میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی بن بست زندگی کجاست؟جایی که نه حق خواستن داری نه توان فراموشی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گله ازیار کنم یا زبد اقبالی خویش!به که گویم سخن سرد زبد حالی خویش!سخنم سردو نگاهم همه آغشته به غم!به کجا پر بکشم با غم تنهایی خویش!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمی توانید قلمی برای نوشتن خوشبختی کسی باشید؛ دست کم بکوشید پاک کنی خوب برای زدودن دلتنگیاش باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم 'رفتنت' را تعبیر کنم! گفنتد: کابوس که تعبیر ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر ز آزردن من هست غرض مردن من مردم آزار مکش از پی آزردن من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین درد دنیا اینست که بدانی پناه لحظه هات! پناهگاه دیگری دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا فک کنم وقتی غصه میخورم قیافم جذاب میشه ، نه ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران شب و روزهام نباش، تنها نیستم!بالشم،هق هق گریه هام،قرصام،اهنگام،لرزش دستام همه هستن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبانه...شکستم من دراینجا...تک وتنهاااااا....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی پسری که موقع خداحافظی به دوست دخترش گفت : اگه بری میشی اسم دخترم اگه بمونی میشی مادرش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به دار آویختند تا نامت را از یاد ببرم اما چه ساده اند این ساده اندیشان که نمیدانند نام  تو حک شده ی قلب من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راست گفتی تنهایم نمیگذاری من هستم و  رقص پرده به آواز نسیم و  پنجره ای گشوده به حیرانی ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی ها کمرنگ،بی کسی ها پیداست. راست گفتی سهراب؛ آدم اینجا تنهاست............