بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم کجایی ولی جای خوبی از این قصه ایستاده ای که هیچگاه از خیالمدپرت نمیشوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی ادم انقدر تنهاست که ارزو داره یکی صداش کنه حتی اشتباهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیماری نادریست این که نگاهت به هرچه می افتد دلت برای کسی تنگ میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خنده هایم رانذر کرده ام که گریه ام نگیرد اماشبها.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دل نوشته های خودم: قلبـــــــــــم آتیـــشــه آتیـــش!! هــیزمش تنهــآیی بــود! کبریتـش رفتنت بـود! قلبـــــــــمو به آتیش کشیدی رفتی پشت سرتم نگا نکردی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــــــــــالم حال بچه ایست که باذوق به کوچه رفت ولی هیچکس بازیش نداد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به خاطرِ او رفتی،من به خاطرِ تو ماندم هر دو تنها شدیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مُــشــتَـــرَکَــــم بــودی کـــه در دســتــــرس نبودیـــــ.... خـــامـــوشـــتـــ ــ ـــــــ کَــــردَم تــآ اَبَـد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش دلیل شب بیداری هایم بودنت بود نه نبودنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معجزه یعنی خدا اونو برده پیش خودش و من هنوز دارم این پایین نفس میکشم. . . . همه در عجب این ماجران! معجزه ی زندگی من همینه.مگه نه خدا؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دقیقه سکوت! به خاطرتمام آرزوهایی که درحدیک فکرماندند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا ﻣﺜﻠﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﺻﻨﺪﻟــی ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﯿﻤﻮنن . . . ! ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎﻝ ﺗﻮﺋﻪ ﯾﺎ ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﯽ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامم مثل جنگلی که نیمی از آنرا آتش سوزانده وبقیه راموریانه هاخورده اند... دیگرنگران ظلم تبرنیستم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت میترسیدم ازاینکه من ازاینکه من ازنژادشیشه باشم وشکستنی واوازنژاد جاده باشدورفتنی آری روزهاگذشت وهمان شداورفت ومن شکستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش کسی باشد... تا بغضهایم را قبل از لرزیدن چانه ام بفهمد...! کاش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرم از اشــــــــــــــــــک آنقدر که دنیــــــــــــــــــا باید چتر بر سرش بگیرد …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم کجایی ولی جای خوبی از این قصه ایستاده ای که هیچگاه از خیالمدپرت نمیشوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی ادم انقدر تنهاست که ارزو داره یکی صداش کنه حتی اشتباهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیماری نادریست این که نگاهت به هرچه می افتد دلت برای کسی تنگ میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خنده هایم رانذر کرده ام که گریه ام نگیرد اماشبها.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دل نوشته های خودم: قلبـــــــــــم آتیـــشــه آتیـــش!! هــیزمش تنهــآیی بــود! کبریتـش رفتنت بـود! قلبـــــــــمو به آتیش کشیدی رفتی پشت سرتم نگا نکردی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــــــــــالم حال بچه ایست که باذوق به کوچه رفت ولی هیچکس بازیش نداد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به خاطرِ او رفتی،من به خاطرِ تو ماندم هر دو تنها شدیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مُــشــتَـــرَکَــــم بــودی کـــه در دســتــــرس نبودیـــــ.... خـــامـــوشـــتـــ ــ ـــــــ کَــــردَم تــآ اَبَـد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش دلیل شب بیداری هایم بودنت بود نه نبودنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معجزه یعنی خدا اونو برده پیش خودش و من هنوز دارم این پایین نفس میکشم. . . . همه در عجب این ماجران! معجزه ی زندگی من همینه.مگه نه خدا؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دقیقه سکوت! به خاطرتمام آرزوهایی که درحدیک فکرماندند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا ﻣﺜﻠﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﺻﻨﺪﻟــی ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﯿﻤﻮنن . . . ! ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎﻝ ﺗﻮﺋﻪ ﯾﺎ ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﯽ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامم مثل جنگلی که نیمی از آنرا آتش سوزانده وبقیه راموریانه هاخورده اند... دیگرنگران ظلم تبرنیستم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت میترسیدم ازاینکه من ازاینکه من ازنژادشیشه باشم وشکستنی واوازنژاد جاده باشدورفتنی آری روزهاگذشت وهمان شداورفت ومن شکستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش کسی باشد... تا بغضهایم را قبل از لرزیدن چانه ام بفهمد...! کاش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرم از اشــــــــــــــــــک آنقدر که دنیــــــــــــــــــا باید چتر بر سرش بگیرد …