بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم رستوران به پيش خدمتش ميگم ميشه منوي غذاتونو بدين، ميگه ميخواي غذا سفارش بدي؟ په نه په ميخواستم ببينم منويه غذاتون چي كم داره بگم مامانم بپزه براتون بيارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش به جای جدایی مردن بود ، چون مردن یک لحظه است و جدایی ذره ذره مردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم بگم خدا را شکر... یه وقت خدا فک کنه دارم بهش تیککه میندازم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بی تفاوتی ها......این بی خبری ها......گاهی دیدار از سر اجبار.... نبودن ها ........ندیدن ها..... یعنی برو!!!گاهی چقدر خنگ میشوم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باش" دستت را گاز میگیرند مثل سگ میمانند تا صاحبشان نشوی برایت دم تکان نمیدهند. "گرگ" بمان حتی به قیمت "تنهایی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــــاهــــی آنـقــَـــدر تـــنــهـــــا مـی شــَوَم کــه خـــُــدا هــَـــم بـــه تـــَــقدیــر مـی گــویـــَـــد : کـــَمـــی مـــهـــربـــان تـــَــر بـــاش . . .!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی نظر خطاست.... تو دل می بری.... رواست....؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمـــان گشـــت و گشــت ... روزی ما عروســـک هایمـــان را بازی میـــدادیم و اکنون خــــود... عروسک هـــایی شدیـــم تنـــها ... که بازیـــــمان دادنـــد... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـ ـنـ ـهـ ـا یـ ـیـ . . . شـش حَـرفیـه تلخیستــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهــــا زیادی ساکتــــ شده ام حرفــــ هایم نمی دانم چــــرا به جای گلــــو ، از چشــــم هایم بیرونــــ می آیند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرسخته بخاطرعشقت زانوي غم بغل كني ولي عشقت واسه كسي ديگه زانو بزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودن َت باد ... بودن َم بید ... ، می لرزم ... می لرزم ... می لرزم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من قدم زدن های پاییزی رو با تو دوست دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـتـی تـنـهـا بـاشـی از تـعـطـیـل بـودن هـیـچ روزی ذوق نـمـیـکـنـی ... هـمـیـشـه تـو تـعـطـیـلات, تـنـهـایـی ِ آدم چـنـد بـرابـر مـیـشـه ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی... زن همدمی باشد برای مردومردتکیه گاهی باشد برای زن! یعنی فهمیدن این جمله اینقدر سخته که خیلیا تنهان؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات دلم میخواهد خرمایی بخورم و برای خود فاتحه ای بفرستم ؛ شادیش ارزانی کسانی که رفتنم را لحظه شماری میکردند !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم رستوران به پيش خدمتش ميگم ميشه منوي غذاتونو بدين، ميگه ميخواي غذا سفارش بدي؟ په نه په ميخواستم ببينم منويه غذاتون چي كم داره بگم مامانم بپزه براتون بيارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش به جای جدایی مردن بود ، چون مردن یک لحظه است و جدایی ذره ذره مردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم بگم خدا را شکر... یه وقت خدا فک کنه دارم بهش تیککه میندازم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بی تفاوتی ها......این بی خبری ها......گاهی دیدار از سر اجبار.... نبودن ها ........ندیدن ها..... یعنی برو!!!گاهی چقدر خنگ میشوم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باش" دستت را گاز میگیرند مثل سگ میمانند تا صاحبشان نشوی برایت دم تکان نمیدهند. "گرگ" بمان حتی به قیمت "تنهایی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــــاهــــی آنـقــَـــدر تـــنــهـــــا مـی شــَوَم کــه خـــُــدا هــَـــم بـــه تـــَــقدیــر مـی گــویـــَـــد : کـــَمـــی مـــهـــربـــان تـــَــر بـــاش . . .!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی نظر خطاست.... تو دل می بری.... رواست....؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمـــان گشـــت و گشــت ... روزی ما عروســـک هایمـــان را بازی میـــدادیم و اکنون خــــود... عروسک هـــایی شدیـــم تنـــها ... که بازیـــــمان دادنـــد... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـ ـنـ ـهـ ـا یـ ـیـ . . . شـش حَـرفیـه تلخیستــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهــــا زیادی ساکتــــ شده ام حرفــــ هایم نمی دانم چــــرا به جای گلــــو ، از چشــــم هایم بیرونــــ می آیند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرسخته بخاطرعشقت زانوي غم بغل كني ولي عشقت واسه كسي ديگه زانو بزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودن َت باد ... بودن َم بید ... ، می لرزم ... می لرزم ... می لرزم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من قدم زدن های پاییزی رو با تو دوست دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـتـی تـنـهـا بـاشـی از تـعـطـیـل بـودن هـیـچ روزی ذوق نـمـیـکـنـی ... هـمـیـشـه تـو تـعـطـیـلات, تـنـهـایـی ِ آدم چـنـد بـرابـر مـیـشـه ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی... زن همدمی باشد برای مردومردتکیه گاهی باشد برای زن! یعنی فهمیدن این جمله اینقدر سخته که خیلیا تنهان؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات دلم میخواهد خرمایی بخورم و برای خود فاتحه ای بفرستم ؛ شادیش ارزانی کسانی که رفتنم را لحظه شماری میکردند !